ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

35 Μοναδικ?? ιδ?ε? για τρελ? website traffic

Περιεχ?μενα

Σημε?ωση: Αυτ? το ?ρθρο το ?γραψα πρ?τη φορ? τον Ιο?λιο του 2014, αν και πρωτ?λειο για το blog μου, οι ιδ?ε? που περι?χει ε?ναι κλασικ?? και ?τσι το συμπλ?ρωσα, το αναν?ωσα και γ?ρισα και ?να εκπληκτικ? β?ντεο τον Δεκ?μβρη του 2020.

Η ?λλειψη website traffic ε?ναι η πιο συνηθισμ?νη πρ?κληση για ?να καινο?ριο site ? blog. Το μεγαλ?τερο ποσοστ? καινο?ριων site αναφ?ρουν μια μεγ?λη πτ?ση στο website traffic μετ? τον πρ?το χρ?νο λειτουργ?α? του?. Ω? αποτ?λεσμα αναζητ?νε συν?χεια ν?ε? πηγ?? επισκεψιμ?τητα? που θα του? φ?ρουν website traffic ποιοτικ? και σχετικ? με το θ?μα του site του?.

Ε?ν ε?στε ?να? απ? αυτο??, που συνεχ?? αναζητ?νε ν?ε? πηγ?? επισκεψιμ?τητα? στο ?ντερνετ, τ?τε θα πρ?πει να διαβ?σετε αυτ? το ?ρθρο.

1. Εστιαστε?τε στα λεγ?μενα long-tail keywords ? LSI

Οι μ?ρε? που εστιαζ?σασταν σε μια μ?νο λ?ξη κλειδ? για το site σα? ? για τι? σελ?δε? του site σα?, ?χουν περ?σει ανεπιστρεπτ?. Ποιο? ε?πε ?τι οι επισκ?πτε? στο site σα? ?ρχονται απ? μ?α βασικ? λ?ξη κλειδ?; Προσωπικ? στο δικ? μου site το 90% με 95% τη? κ?νηση? προ?ρχεται απ? LSI, δηλαδ? απ? λ?ξει? κλειδι?  με δ?ο ? τρει? λ?ξει? ? φρ?σει? κλειδι?. Συμπεριλ?βετε στα post σα? ν?ε? φρ?σει? κλειδι? μαζ? με τι? λ?ξει? κλειδι?. Αν και στην Ελλ?δα οι μηνια?ε? αναζητ?σει? ε?ναι χαμηλ??, ωστ?σο η πραγματικ?τητα ε?ναι ?τι αυτ? η τ?ση αναζ?τηση? με μακρι?? φρ?σει? κλειδι? θα αυξ?νεται. Δε?τε περισσ?τερα στο πω? να βρε?τε φρ?σει? κλειδι?: How to Find LSI (Long Tail) Keywords Once You’ve Identified Your Primary Keywords.

2. Ξεκιν?στε ?να forum μ?σα στο WordPress site σα?

Η ουσ?α ε?ναι να δημιουργ?σετε μια κοιν?τητα χρηστ?ν μ?σα στο site σα?. Αυτ? θα σα? βοηθ?σει να μει?σετε το bounce rate, να αυξ?σετε το χρ?νο που περν?ει μ?σα στο site σα? ο χρ?στη? και να αυξ?σετε την επιθυμ?α του να γ?νει μ?ρο? αυτ?? τη? κοιν?τητα? συνεισφ?ροντα? την ?ποψ? του. ?να καλ? WordPress plugin για forum ε?ναι το bbPress.

3.Ξεκιν?στε ?να Facebook group που στ?λνει σχετικο?? με το θ?μα σα? επισκ?πτε? στο site σα?

Π?λι η ουσ?α ε?ναι να δημιουργ?σετε μια κοιν?τητα χρηστ?ν γ?ρω απ? ?να θ?μα σχετικ? με το site σα?. Εκε? θα μπορο?νε τα μ?λη να υποβ?λλουν ερωτ?σει? σχετικ? με το θ?μα σα?. Εσε?? θα απαντ?τε σαν ειδικ?? στο θ?μα αυτ? και μην ξεχν?τε να παραπ?μπετε του? χρ?στε? π?σω στο σχετικ? ?ρθρο στο site σα? ?που θα μπορο?ν να μ?θουν περισσ?τερα για το θ?μα αυτ?.

4. Υποβ?λετε τα  blog posts σα? στο Mix

WEBSITE-TRAFFIC-TRELES-IDEES-1-LOW

Δουλε?ει και αυτ? το μ?να μου ?φερε 185 επισκ?πτε?! Πω? το ξ?ρω; Παρακολουθ? κ?θε μ?να τα Google Analytics.

5. Ταχυδρομ?στε το blog posts στην email list σα?

Αυτ? δεν σημα?νει ?τι θα πρ?πει να στ?λνετε στη λ?στα σα? με email ?λα τα ?ρθρα που ανεβ?ζετε, ειδικ? ?μα ανεβ?ζετε κ?θε μ?ρα καινο?ρια ?ρθρα. ?μω? μπορε?τε να στ?λνετε μερικ? ?ρθρα σε ?να Newsletter κ?θε Π?μπτη για παρ?δειγμα. Αυτ? θα αυξ?σει σ?γουρα το website traffic και τι? πωλ?σει? σα?.

Μην ξεχ?σετε να γραφτε?τε στο Newsletter μου σχετικ? με το SEO, την προ?θηση ιστοσελ?δων και το πω? να βγ?λετε λεφτ? απ? το ?ντερνετ.

6. Βοηθ?στε ?ναν δημοσιογρ?φο

Στην Αμερικ? υπ?ρχει ?να site ?που bloggers βοηθ?νε δημοσιογρ?φου? να φτι?ξουν τα ρεπορτ?ζ του?. Το site λ?γεται  HARO.  Οι απαντ?σει? σε δημοσιογραφικ? ερωτ?ματα μπορο?ν να σα? οδηγ?σουν σε μεγ?λη δημοσι?τητα, backlinks απ? authority sites με υψηλ? PageRank και referral traffic. Επειδ? στην Ελλ?δα δεν ?χουμε κ?τι παρ?μοιο, θα σα? σ?στηνα να βρ?σκατε εσε?? μερικο?? δημοσιογρ?φου? και να του? βοηθ?σετε σε μερικ? ρεπορτ?ζ του? στο ?ντερνετ σχετικ? με τον τομ?α σα?.

7. Βελτι?στε του? τ?τλου? των ?ρθρων σα?

website-traffic

Οι τ?τλοι θα πρ?πει να ε?ναι αρκετ? ελκυστικο? για να φ?ρουν κ?σμο στο blog σα?. Ειδικ? ?ταν κ?νετε διαμοιρασμ? αυτ?ν με τα social media. Εστιαστε?τε στα οφ?λη που παρ?χεται μ?σα απ? το blog σα?. ?να πολ? πετυχημ?νο ?ρθρο που δι?βασα για ελκυστικο?? τ?τλου? ?ρθρων ε?ναι το “The Online Marketer’s Guide to Writing High-Converting Headlines.”

8. Συμμετ?χετε σε μια ευρ?τερη κοιν?τητα blogging ?πω? το ProBlogger ? το CopyBlogger

Αν και αγγλ?φωνα, ε?ναι μια πολ? καλ? ευκαιρ?α να συνδεθε?τε με ?λλου? πολ? πετυχημ?νου? bloggers, να αλληλοπροωθ?σετε το περιεχ?μενο σα? και να π?ρετε ιδ?ε? για το site σα?.

9.Συμπεριλ?βετε εσωτερικ? links σε ?λλα ?ρθρα μ?σα στο site σα?

Η διασυνδεσιμ?τητα ?ρθρων και σελ?δων ε?ναι πολ? σημαντικ? απ? ?ποψη SEO. Δε?τε τη Wikipedia που ?χει χιλι?δε? παραπομπ?? και εσωτερικ? links. Προωθ?στε τι? σελ?δε? που θ?λετε να π?ει ο επισκ?πτη? στο site σα? και αυξ?στε τον χρ?νο παραμον?? του εντ?? σελ?δα?.

10.Γρ?ψτε Guest post σε σχετικ? ?λλα blogs

Δεν υπ?ρχει κ?ποιο ιδια?τερο ν?ημα να γρ?φετε ?ρθρα για ?σχετα site ? σε ?σχετα site. Εντοπ?στε μερικ? blogs που ?χουν πολ? μεγ?λη επισκεψιμ?τητα και ε?ναι συναφ? με το αντικε?μενο σα? και γρ?ψτε ?να εκπληκτικ? ?ρθρο για να προσελκ?σετε κ?σμο στο site σα?. Β?λτε και τα σχετικ? links ?που χρει?ζεται. Π?λι θα σα? παραπ?μψω σε ?να πολ? καλ? ?ρθρο στα αγγλικ? για το guest posting:  “The Ultimate, Step-by-Step Guide to Building Your Business by Guest Blogging.”

11. Γ?νεται αρθρογρ?φο? σε ?να high authority site

?μα σα? αρ?σει το γρ?ψιμο και η ιδ?α του guest posting, τ?τε μπορε?τε να γ?νετε αρθρογρ?φο? σε ?να ?δη γνωστ? authority site. Για παρ?δειγμα στο in.gr, στο Pathfinder ? και ?που αλλο?. Στο εξωτερικ? πολ? γνωστ? sites με χιλι?δε? επισκ?ψει? τη μ?ρα ?που μπορε?τε να γ?νετε αρθρογρ?φο? ε?ναι τα  Huffington Post και Forbes. Θα αποκτ?σετε υπερβολικ? website traffic σε βαθμ? λιποθυμ?α?, αλλ? θα γ?νετε και δι?σημο? για τι? ιδ?ε? και τι? απ?ψει? σα? στην αγορ? σα?.

12. Βελτιστοποι?στε τα ?ρθρα σα?

Στο μ?θημα που προσφ?ρω λεφτ? στο ?ντερνετ, το ?βδομο β?μα ε?ναι η Βελτιστοποι?ση του site σα?. Αυτ? ?χει να κ?νει με το περιεχ?μενο, τα urls, του? τ?τλου?, τι? λ?ξει? κλειδι? και τα meta descriptions και ε?ναι μια α?ναη διαδικασ?α.

13. Ανταλλ?ξτε διαφημιστικ? banner με ?να site σχετικ? με το δικ? σα?. ?τσι θα ανταλλ?ξετε επισκ?πτε? και backlinks

Η ανταλλαγ? banners ε?ναι η ?δια με την ανταλλαγ? backlinks και ?χει την ?δια ισχ? στη Google. Επ?ση? σα? βοηθ?ει να προσθ?σετε καινο?ρια ε?δη links στο συνολικ? σα? backlink profile.

14. Γρ?ψτε Post συχν?τερα

Ο Neil Patel απ? το ?γκυρο site QuickSprout ανακ?λυψε ?τι γρ?φοντα? ποιοτικ? ?ρθρα 6 φορ?? την εβδομ?δα αντ? για 5, το blog traffic σα? θα αυξηθε? κατ? 18.6%! Βρε?τε τον μαγικ? σα? αριθμ? και δεσμευτε?τε για ?να μ?να να δημιουργε?τε ?να ?ρθρο τη μ?ρα. Το συμπ?ρασμα ε?ναι ?τι η α?ξηση του website traffic απ? το blogging και μ?νο ε?ναι λογαριθμικ? μ?γεθο? και ελ?γχεται.

15. Υποβ?λετε τα ?ρθρα σα? στο  Reddit

Εγ? το κ?νω συν?χεια και ναι ?χει ?μμεσα αποτελ?σματα στο SEO.

16. Αναφ?ρετε (Mention) ?τομα επιρρο?? στα tweets σα?

Προσθ?στε το σ?μβολο παπ?κι @ για να του? αναφ?ρετε ?ταν δημοσιε?ετε ?να ν?ο post.

17. Εστι?στε την εν?ργεια σα? σε στρατηγικ?? οι οπο?ε? δουλε?ουν στο ?ντερνετ

Δεν χρει?ζεται να κ?νετε ?τι κ?νουν οι ?λλοι. Μελετ?στε τα google analytics για να δε?τε απ? που ?ρχεται το κ?ριο κ?μα επισκεπτ?ν στο site σα? και ενισχ?στε τι? προσπ?θειε? σα? σε αυτ? το συγκεκριμ?νο κομμ?τι.

18. Χτ?στε σχ?σει? με ?λλου? στον χ?ρο σα?

Ξ?ρω ?τι ακο?γεται κοιν?τυπο, αλλ? οι προσωπικ?? σχ?σει? με ?τομα κλειδι? στο χ?ρο σα? θα σα? ανεβ?σουν απ? ?ποψη traffic με πολλ? εισερχ?μενα links.

19. Βεβαιωθε?τε ?τι ?χετε εμπλουτ?σει τι? σελ?δε? απ? το site σα? με σχετικ?? λ?ξει? κλειδι?

Δεν μιλ?με να κ?νετε keyword spamming. Θα πρ?πει ?μω? να γνωρ?ζετε με ποιε? λ?ξει? κλειδι? θα σα? βρ?σκουν στη Google και να τι? ?χετε ?δη χρησιμοποι?σει σωστ?. Αν δεν γνωρ?ζετε τι πρ?πει ακριβ?? να κ?νετε, καλ? θα ?ταν να παρακολουθ?σετε τα μαθ?ματα SEO αξ?α? 129€ εντελ?? δωρε?ν!

20. Δημιουργ?στε ?να top 10!

Επιλ?ξτε τα 10 top blogs στην αγορ? σα? και αξιολογ?στε τα σε ?να ?ρθρο! Μπορε?τε να το κ?νετε σε στυλ διαγωνισμο? και να ενημερ?σετε του? κατ?χου? αυτ?ν των blogs ?τι ε?ναι στη λ?στα σα? για να σα? ?χουν υπ?ψη του?, να σα? μνημονε?σουν στο site του? και να σα? στε?λουν backlinks!

21. Βελτι?στε τα Facebook links και τι? κοινοποι?σει? στο Facebook

Συμπεριλ?βετε links στο προφ?λ σα?, στι? σελ?δε? σα? και στα group που διαχειρ?ζεστε!

22. Δημιουργ?στε ?να καν?λι στο YouTube

Το YouTube φ?ρνει του? πιο εστιασμ?νου? επισκ?πτε? στο site σα? σε σ?γκριση με ?λα τα ?λλα social media sites, με ?να μ?σο ρυθμ?  2.99 σελ?δων αν? επισκ?πτη.

23. Προσθ?στε το links σα? στα  blog post images

?τσι ?ταν θα διαμοιρ?ζονται στο Pinterest ? αλλο?, να μπορε? ο επισκ?πτη? να κ?νει κλικ στην φωτογραφ?α και να μπα?νει στο site σα?.

24. Συνδεθε?τε με bloggers που ?δη σα? στ?λνουν website traffic

Αν κ?ποιο? ?χει ?δη συνδεθε? με το site σα?, τ?τε σ?γουρα του? αρ?σουν αυτ? που λ?τε. Επικοινων?στε μαζ? του? για να εξερευν?σετε πιθανο?? δρ?μου? συνεργασ?α? και βο?θεια? μεταξ? σα?. Το ?ντερνετ και η Google βασ?ζετε στα νο?μερα.

25. Ζητ?στε απ? δι?σημου? blogger ? δι?σημα ?τομα στον τομ?α σα? να σα? στε?λουν ?να guest post για το site σα?

Πιθαν?ν να μοιραστο?ν ?να ?ρθρο σα? με το κοιν? του? και να σα? στε?λουν π?σω κ?νηση και σε σα?.

26. Απαντ?στε στα blog comments

Απαντ?στε ?μεσα και σωστ? σε ?λα τα σχ?λια στο blog σα?. Τα σχ?λια ε?ναι μια καλ? ευκαιρ?α να ξεκιν?σετε τη συζ?τηση στο site σα? και να προσελκ?ετε ν?ου? πιστο?? θαυμαστ??.

27. Προσθ?στε το blog σα? στο Alltop

Αν και αγγλ?φωνο, ?χει τερ?στια επιρρο? και σ?γουρα θα βρε?τε και μερικο?? ?λληνε? χρ?στε?. Θα βρε?τε πολ?τιμε? πηγ?? για την αγορ? σα? και πολλο? θα σα? βρουν απ? εκε?.

28. Απαντ?στε σε ερωτ?σει? ε?τε μ?σω του Yahoo Answers ? του Quora

Γ?νεται ?να? ?μπιστο? ειδικ?? που οι ?λλοι αναζητ?νε για να μ?θουν πρ?γματα στον τομ?α σα?.

29. Γρ?ψτε ?να ?ρθρο απ?ντηση σε κ?ποιον ? κ?τι

Το σημαντικ?τερο ε?ναι να ρ?ξετε το λ?δι στη φωτι? για να αν?ψει η συζ?τηση, τα σχ?λια και το traffic! Δ?στε μια αφορμ? να γ?νει το blog σα? δημοκρατικ? β?μα διαλ?γου με σεβασμ? κ?θε φορ? στο ακροατ?ριο σα?!

30. Κ?θε φορ? που αναφ?ρετε κ?ποια πηγ? στο blog post σα?, επικοινων?στε μαζ? του? και στε?λτε του? το ?ρθρο σα?

Ποτ? δεν ξ?ρετε π?σο κ?σμο μπορο?ν να σα? στε?λουν π?σω ? το τι θα γ?νει! ?σω? εκπλαγε?τε πραγματικ? απ? τα αποτελ?σματα! Προσωπικ? αυτ? την τακτικ? την εφαρμ?ζω καθημεριν? με τη μ?νο διαφορ? ?τι σπαν?ω? συνδ?ομαι με ελληνικ? sites.

31. Κ?ντε σωστ? χρ?ση των κατηγορι?ν στο site σα?

Αν δεν  ?χετε οργαν?σει τη θεματολογ?α στο site σα? σε σχετικ?? κατηγορ?ε?, τ?τε ε?ναι καιρ?? να ξεκιν?σετε. Οι κατηγορ?ε? ε?ναι πολ? καλ?? απ? ?ποψη SEO, αλλ? και απ? ?ποψη χρηστικ?τητα? γιατ? βοηθ?τε του? αναγν?στε? σα? να πλοηγηθο?ν καλ?τερα στο site σα? και να βρο?ν σχετικ? περιεχ?μενο.

32. Γρ?ψτε ?ρθρα πυλ?νε?

Γρ?ψτε ιδια?τερα μεγ?λα ?ρθρα, ?νω των 2.500 λ?ξεων και τοποθετε?στε μ?σα πολλ?? πηγ?? και links. Τα ?ρθρα πυλ?νε? ? αλλι?? επικ? περιεχ?μενο θα σα? βοηθ?σουν να κερδ?σετε τον ανταγωνισμ? και να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google.

33. Σχολι?στε σε ?λλα κλαδικ? sites

Αφ?νοντα? τα σχ?λια σα? πετυχα?νετε ?ναν διπλ? στ?χο. Γ?νεστε γνωστ?? και κερδ?ζετε backlinks προ? το site σα?. Βρε?τε κ?ποια blogs που αξ?ζει να συμμετ?χετε και γρ?ψτε το σχ?λιο  σα?. Φροντ?στε το σχ?λιο σα? να ε?ναι μεγ?λο και ποιοτικ? και να συνεισφ?ρει στη συζ?τηση.

34. Π?ρτε συνεντε?ξει? απ? γνωστο?? στον κλ?δο σα? και δημιουργ?στε ντ?ρο γ?ρω απ? ?να θ?μα

Υπ?ρχουν πολλ? ?τομα επιρρο?? στον χ?ρο σα?, ?μα ε?στε ?να τοπικ? site που ?χει τοπικ?? ειδ?σει?, π?ρτε μια αποκλειστικ? συν?ντευξη απ? τον δ?μαρχο ? τον βουλευτ? σα?. ?μα υπ?ρχει πρ?βλημα αποστ?σεων, μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε το skype για να π?ρετε μαι συν?ντευξη.

35. Δημιουργ?στε ?να τακτικ? Podcast

Στο site μου ?χω μια ειδικ? κατηγορ?α με τον τ?τλο Podcasts για του? φ?λου? που δεν μπορο?ν ? δεν ?χουν το χρ?νο να διαβ?σουν. Δεν ?χω προχωρ?σει στη δημιουργ?α εν?? τακτικο? podcast, ?μω? ?λλα site του εξωτερικο? ?πω? το LeslieSamuel.com με τον Leslie Samuel ?χουν ?να τακτικ? podcast και ?χουν 30.000 μοναδικο?? επισκ?πτε? το μ?να!

Γραφτε?τε στο Καν?λι μου και και στο Newsletter μου

GRAFTEITE-KANALI-YOUTUBE-1

Αυτ? για σ?μερα,

Ε?μαι ο Γι?ννη? ο Διβρ?μη?, ιδιοκτ?τη? του www.thierry-serfaty.com, ειδικ?? στο SEO, μην ξεχ?σετε να κ?νετε like, subscribe, να αφ?σετε σχ?λιο κ?τω στο β?ντεο, αφ?στε σχ?λιο μ?σα στο site και να γραφτε?τε στο newsletter μου, κ?θε 15 μ?ρε? στ?λνουμε ?να ενημερωτικ? δελτ?ο για το SEO, το internet marketing και το π?? να βγ?λετε λεφτ? απ? το internet.

Αυτ?, τα λ?με την ?λλη Δευτ?ρα στι? 9, γεια σα?!

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO και την προ?θηση ιστοσελ?δων:

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
在线观看精品国产福利片