ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Προτειν?μενα Εργαλε?α SEO

Δε?τε τα καλ?τερα και ποιο ακριβ?στερα SEO tools για να κατακτ?σετε την κορυφ? στι? αναζητ?σει? και να κ?νετε την ιστοσελ?δα σα? εξαιρετικ? κερδοφ?ρα!

Τα εργαλε?α κ?νουν τον μ?στορα και για να μπορ?σετε να πετ?χετε στο ?ντερνετ και στην ηλεκτρονικ? σα? επιχε?ρηση και να πολλαπλασι?σετε τα ?σοδα σα?, θα πρ?πει να επενδ?σετε στα κατ?λληλα εργαλε?α και συγκεκριμ?να στα κατ?λληλα εργαλε?α SEO.

Για αυτ? παρακ?τω θα σα? δ?σω μια λ?στα με τα εργαλε?α SEO που χρησιμοποι? σχεδ?ν καθημεριν? και με βο?θησαν ?λα αυτ? τα χρ?νια να βγ?λω στη Google δεκ?δε? ιστοσελ?δε? με χιλι?δε? λ?ξει? κλειδι?.

Στην παρακ?τω λ?στα λοιπ?ν δεν θα βρε?τε τ?ποτα που να ε?ναι ?χρηστο ? ?σχετο με το SEO και ?μα αξιοποι?σετε με τον σωστ? τρ?πο τον χρ?νο σα? θα δε?τε και εσε?? κορυφα?α αποτελ?σματα και α?ξηση επισκεψιμ?τητα? κ?θε χρ?νο.

1 Domain names

Σε περ?πτωση που ?χετε περισσ?τερε? απ? μια ιστοσελ?δε?, καλ? θα ?ταν να υπ?ρχει μια διασπορ? των domain name απ? διαφορετικ? ληξ?αρχο. Παρ?λληλα πολλο? αποφε?γουν για λ?γου? ασφαλε?α? να διατηρο?ν hosting και domain name στον ?διο π?ροχο.

Μερικο? αξι?πιστοι καταχωρητ?? domain name ε?ναι οι παρακ?τω:

Papaki.com

Ο πιο μεγ?λο? καταχωρητ?? ονομ?των χ?ρου στην Ελλ?δα με δυνατ?τητα για χιλι?δε? καταλ?ξει? εθνικ?? και μη. Προτιμ?στε τι? καταλ?ξει? σε .gr και .com.

Προσοχ? στην εγγραφ? σα?, γιατ? ?μα β?λετε π?νω απ? 10 χαρακτ?ρε? στο password ? περ?εργα σ?μβολα αντ? για γρ?μματα και αριθμο?? θα χρειαστε? να κ?νετε reset.

ERGALEIA-SEO

Top.host

Η μητρικ? εταιρε?α απ? το Papaki, με την ?δια ακριβ?? γκ?μα υπηρεσι?ν για αγορ? domain names.

Namecheap.com

H Namecheap ε?ναι η πιο γρ?γορη και αξι?πιστη εταιρε?α για αγορ? domain names στην καλ?τερη τιμ? τη? αγορ??. Παρ?χεται δωρε?ν Προστασ?α Προσωπικ?ν Στοιχε?ων.

Web Hosting – Φιλοξεν?α ιστοσελ?δων

Η φιλοξεν?α ιστοσελ?δων, ε?ναι βαρ?μετρο για το SEO σα?, γιατ? επηρε?ζει τα ποιοτικ? χαρακτηριστικ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, ?πω? την ταχ?τητα φ?ρτωση?, καθ?? και την εμπειρ?α του χρ?στη.

Παρακ?τω σα? συστ?νω μερικ?? απ? τι? πιο αξι?πιστε? εταιρε?ε? hosting που ?χω δοκιμ?σει ?λα αυτ? τα χρ?νια και που προτιμ?.

Top.host

Ιδανικ? για μικρ? site που μ?λι? ξεκιν?νε την πορε?α του? στο ?ντερνετ, κυρ?ω? λ?γω κ?στου? επειδ? ?χει πολ? φθην? πακ?τα, στην πορε?α ?μω? ?ταν η ιστοσελ?δα σα? μεγαλ?σει αρκετ? καλ? θα ?ταν να αλλ?ξετε π?ροχο φιλοξεν?α? και να μεταβε?τε σε μια ?λλη εταιρε?α hosting ?πω? η WPX.

WPX

Η WPX ε?ναι μια εταιρε?α hosting με θεαματικ? ταχ?τητα, πανε?κολο π?νελ διαχε?ριση? και π?νω απ? ?λα πολ? καλ? και γρ?γορη εξυπηρ?τηση. Εξειδικευμ?νη στο WordPress Hosting, θα δε?τε τερ?στιε? ταχ?τητε? φ?ρτωση? και updates να γ?νονται σε δευτερ?λεπτα. Δοκιμ?στε την!

SolidSEO VPS

Σε περ?πτωση τ?ρα που θα χρειαστε?τε ?ναν VPS server ? ?να μηχ?νημα dedicated, μπορε?τε να απευθυνθε?τε στην Solid SEO VPS. ?σω? απ? την καλ?τερη εμπειρ?α σε τεχνικ? υποστ?ριξη, η Solid παρ?χει μ?νο λ?σει? managed server.

Ειδικ? για μακροχρ?νια μ?σθωση μηχανημ?των σε Windows, Linux ? MAC, θα βρε?τε ?λε? τι? λ?σει? που θ?λετε και με πολ? μεγ?λο ε?ρο? τιμ?ν.

MYIP.gr

?μα η ιστοσελ?δα σα? απαιτε? ?μεση τηλεφωνικ? υποστ?ριξη, η μικρ? αλλ? θαυματουργ? ελληνικ? εταιρε?α hosting Myip θα σα? λ?σει τα χ?ρια. Με λ?σει? που καλ?πτουν ?λε? τι? αν?γκε?, απ? ?να μικρ? site μ?χρι μηχαν?ματα dedicated, θα βρε?τε τον παρ?δεισο τη? τεχνικ?? υποστ?ριξη? και τη? αμεσ?τητα?.

Λογισμικ? SEO- SEO software

εργαλεια SEO

Και φυσικ? ο πυρ?να? του SEO αποτελε?τε απ? ειδικ? λογισμικ? που μετρ?νε την κατ?ταξη, βρ?σκουν τι? κατ?λληλε? λ?ξει? κλειδι?, κ?νουν αν?λυση SEO, το λεγ?μενο SEO Audit και γενικ? που κ?νουν παπ?δε?!

Τα εργαλε?α SEO με την στεν? ?ννοια του ?ρου ε?ναι τα παρακ?τω.

SEO Ranktracker

Το SEO Ranktracker ε?ναι το πρ?το απ? τα π?ντε προγρ?μματα που αποτελο?ν την σου?τα SEO Powersuite. Με αυτ? μετρ?τε την κατ?ταξη για δεκ?δε? ιστοσελ?δε? και δεκ?δε? λ?ξει? κλειδι?.

Αυτ? το πρ?γραμμα χρησιμοποι? κ?θε μ?να για να στ?λνω αναφορ?? κατ?ταξη? στου? πελ?τε? μου.

?να απ? τα τερ?στια οφ?λη που ?χει το SEO Ranktracker ε?ναι ?τι αποθηκε?ει τι? κατατ?ξει? των ιστοσελ?δων που παρακολουθε?τε στον τοπικ? δ?σκο του υπολογιστ? σα?, ?τσι ?χετε πρ?σβαση συν?χεια και δεν θα τα χ?σετε ποτ?.

Σε αντ?θεση με ?λλα εργαλε?α SEO που μετρ?νε την κατ?ταξη και θα ε?ναι web based ? cloud based τα οπο?α θα πρ?πει να πληρ?νετε μηνια?α συνδρομ? για να διατηρ?σετε την πρ?σβαση και τα στοιχε?α των πελατ?ν σα?.

Σ?γουρα το καλ?τερο και βολικ?τερο εργαλε?ο SEO με διαφορ? για τον κ?θε SEO expert ? SEO Agency.

Website Auditor

Το Website Auditor ε?ναι το καλ?τερο εργαλε?ο για να ελ?γξετε την ιστοσελ?δα σα? σε επ?πεδο εντ?? σελ?δα?. Βρ?σκει ?λα τα σφ?λματα, τι? ελλε?ψει?, τι? ορφαν?? σελ?δε? με την μεγαλ?τερη πληρ?τητα και ακρ?βεια απ? οποιοδ?ποτε ?λλο πρ?γραμμα τη? αγορ??.

Το μ?νο ελ?ττωμα του ε?ναι ?τι δεν ε?ναι κατ?λληλο για δημοσιογραφικ? sites ? ιστοσελ?δε? με π?νω απ? 5.000 σελ?δε? ? δημοσιε?σει?. Δοκιμ?στε το!

Ahrefs.com

Το Ahrefs ε?ναι κατ? τη γν?μη μου το πιο ?γκυρο εργαλε?ο μ?τρηση? των backlinks, τη? κατ?ταξη? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και των λ?ξεων κλειδι?ν. Ε?ναι στην ουσ?α ?να πολυεργαλε?ο που θα αποδειχθε? χρ?σιμο για κ?θε επαγγελματ?α στο SEO ? επαγγελματ?α διαχειριστ? ιστοσελ?δων.

Β?βαια το κ?στο? του ε?ναι λ?γο αλμυρο?τσικο αφο? ξεκιν?νε οι συνδρομ?? απ? 99 δολ?ρια ? 95€ περ?που ευρ? τον μ?να και αγγ?ζουν ?ω? και τα 999 δολ?ρια τον μ?να. Σε περ?πτωση αγορ?? ετ?σιου πακ?του, πα?ρνετε και 2 μ?νε? δωρε?ν.

Σε σ?γκριση με την β?ση δεδομ?νων που ?χουν τα ανταγωνιστικ? εργαλε?α ?πω? το Semruch, Majestic και ?λλα το Ahrefs ε?ναι πρ?το και με διαφορ? με την πιο ενημερωμ?νη β?ση δεδομ?νων που αγγ?ζει ?ω? και το 90% τι? ακρ?βεια? σε σ?γκριση με το Google Search Console.

Το καλ?τερο εργαλε?ο SEO τη? αγορ?? και απ? τα καλ?τερα εργαλε?α SEO γενικ?τερα.

Τι παρ?χει το ahrefs;

Οι υπηρεσ?ε? που παρ?χει το εργαλε?ο SEO Ahrefs ε?ναι οι παρακ?τω:

  • Θ?σει? κατ?ταξη? και ?λεγχο? μεταβολ?ν θ?σεων
  • Keyword Research ? αν?λυση λ?ξεων κλειδι?ν
  • Backlink analysis ? αν?λυση backlink
  • Competitive analysis ? αν?λυση ανταγωνισμο? και βαθμο? δυσκολ?α? λ?ξεων κλειδι?ν
  • Αν?λυση τεχνικο? SEO
  • Βελτιστοπο?ηση εντ?? σελ?δα?
  • Αν?λυση οργανικ?? επισκεψιμ?τητα?
  • Ε?ρεση Domain Authority
  • Ε?ρεση κεν?ν θεμ?των και ευκαιρι?ν σε λ?ξει? κλειδι?
  • Προτ?σει? για χτ?σιμο συνδ?σμων

SemRush

?να εναλλακτικ? εργαλε?ο του Ahrefs με παρ?μοια εργαλε?α και τρ?α πακ?τα συνδρομ?ν που ξεκιν?νε απ? τα 95€ τον μ?να, ε?ναι το SemRush.

Με π?νω απ? 40 προηγμ?να εργαλε?α SEO μπορε?τε να κατασκοπε?σετε τον ανταγωνισμ? σα?, να δε?τε την κατ?ταξη σα? με β?ση τι? λ?ξει? κλειδι? και να αναπτ?ξετε την στρατηγικ? SEO σα?.

Affiliate marketing

?χετε δημιουργ?σει ?να καινο?ριο site ? blog και δεν ξ?ρετε πω? να το χρηματοποι?σετε π?ραν του Google Adsense;

Η καλ?τερη λ?ση ε?ναι το affiliate marketing και παρακ?τω σα? παραθ?τω μερικ?? πολ? καλ?? και αξι?πιστε? εταιρε?ε? στον χ?ρο.

Linkwise

Η Linkwise ε?ναι η νο?μερο ?να εταιρε?α affiliate marketing στην Ελλ?δα με χιλι?δε? ενεργ?? εταιρε?ε? με π?νω απ? 100 κλ?δου? απ? του? οπο?ου? μπορε?τε να πουλ?σετε ? να προωθ?σετε τα προ??ντα του? ω? affiliate. Απ? παπο?τσια μ?χρι αξεσου?ρ κινητ?ν και εισιτ?ρια, σ?γουρα θα καλ?ψει κ?θε επ?δοξο blogger ? beauty blogger.

Ξεκιν?στε με ?να ? δ?ο προ??ντα ? υπηρεσ?ε? ?μα ε?στε αρχ?ριο?, εν? ?μα ε?στε πιο ?μπειρο? μπορε?τε να επεκταθε?τε σε μια γκ?μα υπηρεσι?ν ? προ??ντων που να ανταποκρ?νεται στο δικ? σα? market niche.

Email Marketing

Χτ?στε την λ?στα σα? με τα κατ?λληλα εργαλε?α email marketing. Ηλεκτρονικ?? υπηρεσ?ε? για να αναπτ?ξετε την λ?στα σα? και να αυξ?σετε τα ?σοδα σα?.

Mailerlite

Η Mailerlite ε?ναι μια αξι?πιστη εταιρε?α email marketing με τιμολογιακ? πολιτικ? πολ? καλ?τερη απ? το mailchimp και πολ? καλ?τερο κ?ντρο διαχε?ριση?. Οι φ?ρμε? εγγραφ?? και τα εργαλε?α σχεδιασμο? των newsletters ε?ναι σαφ?? καλ?τερα και αν?τερα απ? οποιαδ?ποτε ?λλα προγρ?μματα email marketing ?χω δοκιμ?σει και πιστ?ψτε με ?τι ?χω δοκιμ?σει π?νω απ? 12! Νομ?ζω 15…

Και θα συνεχ?σω να δοκιμ?ζω μ?χρι να βρω το καλ?τερο, το οικονομικ?τερο και με το καλ?τερο αποτ?λεσμα.

Aweber

Η Aweber ε?ναι η εταιρε?α που χρησιμοποι? για να στ?λνω τα δικ? μου newsletter, τα τελευτα?α 7 χρ?νια! Αξι?πιστη και ποτ? δεν αντιμετ?πισα κ?ποιο πρ?βλημα μαζ? του?.

Μ?λλον γιατ? ?ταν τ?σο καλ? στημ?να τα π?ντα στο κ?ντρο διαχε?ριση? του? που το support δεν ?ταν ποτ? απαρα?τητο.

Moosend

Η Moosend ε?ναι μια ελληνικ? εταιρε?α email marketing με πολ? φιλικ? και ε?κολη πλατφ?ρμα διαχε?ριση?. Αυτ? που μου ?ρεσε περισσ?τερο ?ταν η αμεσ?τητα τη? εξυπηρ?τηση?, το πολ? ε?κολο περιβ?λλον διαχε?ριση? που θα διευκολ?νει τον κ?θε αρχ?ριο χρ?στη και η τεχνικ? υποστ?ριξη, ?που μπορε?τε να βρε?τε ?ναν τεχνικ? στο τηλ?φωνο να μιλ?ει ελληνικ?.

Προτιμ?στε τα 6μηνα πακ?τα ? 12μηνα γιατ? ?τσι κερδ?ζετε μεγαλ?τερη ?κπτωση.

?μα δεν στ?λνετε συχν? emails, τ?τε μπορε?τε να αγορ?σετε μ?νο credits και να μει?σετε αισθητ? το κ?στο? για τι? καμπ?νιε? email marketing. Δοκιμ?στε το και θα συμφων?σετε μαζ? μου.

WordPress Plugins

RankMath

Μετ? απ? διστακτικ?τητα μην?ν, προχ?ρησα στην μετ?βαση απ? το Yoast SEO στο RankMath.

Το RankMath ε?ναι ?να απ? τα καλ?τερα και δωρε?ν εργαλε?α SEO που κ?νει τη δουλει? 2 ? και περισσ?τερων προσθ?των και φυσικ? αχρηστε?ει το Yoast SEO Premium!

Ο κ?δικα? του ε?ναι ελαφρ?τερο? κατ? 60% σε σ?γκριση με το Yoast SEO και κ?νει πολ? περισσ?τερα πρ?γματα ?πω? ?λεγχο και διαχε?ριση των error 404, διαχε?ριση των redirect που πριν χρειαζ?σασταν διαφορετικ? πρ?σθετο για αυτ? τον σκοπ?, και φυσικ? πολ? καλ?τερο περιβ?λλον διαχε?ριση? που βοηθ?ει τον χρ?στη και τον καθοδηγε? να πετ?χει το καλ?τερο δυνατ? σκορ βελτιστοπο?ηση? εντ?? σελ?δα?.

Το καλ?τερο απ? τα εργαλε?α SEO που βγα?νει σε WordPress plugin και χωρ?? κ?στο?!

Εργαλε?α Χρηματοπο?ηση? Monetization Tools

Ezoic

Μ?πω? το Adsense σα? υπολειτουργε? και σα? δ?νει πολ? λ?γα χρ?ματα; ?μα ?χετε στην ιστοσελ?δα σα? π?νω απ? 30.000 pageviews τον μ?να και ψ?χνετε ν?ε? ευκαιρ?ε? για να βγ?λετε χρ?ματα απ? διαφημ?σει? στον αυτ?ματο πιλ?το, τ?τε η πλατφ?ρμα τη? Ezoic ε?ναι η ιδανικ? για εσ??.

Μπορε?τε να αυξ?σετε τα διαφημιστικ? σα? ?σοδα ?ω? και 400% μ?σα σε ?να μ?να και να δε?τε πραγματικ? λεφτ? να μπα?νουν στον τραπεζικ? σα? λογαριασμ? κ?θε μ?να.

Βρε?τε εργασ?α στον χ?ρο του SEO- βρε?τε κ?ποιον SEO expert

Jooble – Εργασ?α SEO

Το Jooble ε?ναι η μεγαλ?τερη πλατφ?ρμα για ε?ρεση εργασ?α? στον χ?ρο του SEO και την προ?θηση? ιστοσελ?δων, βρε?τε κ?ποιον επαγγελματ?α για τι? αν?γκε? σα? στην Αθ?να και στην Ελλ?δα ? δημοσιε?στε την αγγελ?α σα? για να βρε?τε πελ?τε?.

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

1 Σχ?λιο. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
在线观看精品国产福利片