ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ GOOGLE-1

Γιατ? η ιστοσελ?δα μου δεν εμφαν?ζεται στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google;

?μα η ιστοσελ?δα σα? δεν εμφαν?ζεται στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google αρχικ? δεν θα πρ?πει να πανικοβληθε?τε.

Θα πρ?πει να εξετ?σετε πρ?τα ?μα βλ?πει την ιστοσελ?δα σα? η Google. Σε ?να ν?ο παρ?θυρο, ανο?ξτε τη Google.gr και πληκτρολογ?στε την εντολ? site:tositesas.gr.

Για παρ?δειγμα ?μα το site σα? ε?ναι το www.thierry-serfaty.com, τ?τε θα πρ?πει να πληκτρολογ?σετε: site:www.thierry-serfaty.com

APOTELESMATA-ANAZITISIS-GOOGLE-2

?πω? βλ?πετε η ιστοσελ?δα μου ε?ναι προσπελ?σιμη απ? τη? μηχαν?? αναζ?τηση? και απ? τα Google bots και ?χει ?δη ταξινομηθε? στον δε?κτη τη? Google.

Και επειδ? το 70% τη? συνολικ?? αναζ?τηση? απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? το πα?ρνουν οι τρει? πρ?τοι, θα πρ?πει οπωσδ?ποτε να βρο?με τη λ?ση στο τι φτα?ει και δεν εμφαν?ζεται το site μα? στη Google και να κ?νουμε το site μα? ορατ? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

Οι 5 κοινο? λ?γοι που η ιστοσελ?δα μα? δεν εμφαν?ζεται στη Google

Οι 5 πιο συνηθισμ?νοι λ?γοι που δεν εμφαν?ζεται η ιστοσελ?δα μα? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google ε?ναι οι παρακ?τω:

 1. Η Google δεν ?χει ακ?μα ταξινομ?σει το site σα? λ?γω νε?τητα?
 2. Το site σα? δεν ε?ναι βελτιστοποιημ?νο για προσπ?λαση απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?
 3. Η αγορ? στ?χο? σα? ε?ναι ιδια?τερα ανταγωνιστικ?
 4. Η ιστοσελ?δα? σα? ?χει οριστε? no index
 5. Η ιστοσελ?δα σα? ?χει τιμωρηθε? και ?χει αφαιρεθε? απ? τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google

Οι παραπ?νω λ?γοι ε?ναι οι πιο συνηθισμ?νοι και ισχ?ουν για ?λα τα site που δεν εμφαν?ζονται στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google ε?τε αυτ? ε?ναι WordPress, Joomla, Drupal, Wix ? Custom Web Design.

Η Google δεν ?χει ακ?μα ταξινομ?σει το site σα? λ?γω νε?τητα?

Μερικ?? φορ?? θα απαιτηθε? χρ?νο? ?ω? και δ?ο εβδομ?δε? για να ταξινομ?σει η Google την ιστοσελ?δα μα? ?μα αυτ? ε?ναι καινο?ρια? κατασκευ?? και ?χει και καινο?ριο domain name. Αυτ? γ?νεται γιατ? η διαδικασ?α τη? ταξιν?μηση? μια? ιστοσελ?δα? δεν γ?νεται αυτ?ματα και ?μεσα.

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα στο ?ρθρο μου Μ?θετε πω? λειτουργο?ν οι μηχαν?? αναζ?τηση?.

Για να μπορ?σετε ?μω? να επιταχ?νετε λ?γο την διαδικασ?α ταξιν?μηση? στη Google, μπορε?τε να κ?νετε τα παρακ?τω β?ματα:

 1. Να καταχωρ?σετε το sitemap σα? στη Google στο Search Console τη? Google ? το πρ?ην Google Webmaster Tools.
 2. Να κ?νετε share, tweet και Google Plus ?λε? τι? σελ?δε?, ?ρθρα και προ??ντα ?μα ?χετε για να δ?σετε σ?μα στο Google bot να κ?νει αυτ?ματα crawl στο site σα?.
 3. Να κ?νετε ping το site σα? μ?σω του Pingler.com

To Ping βοηθ?ει και αυτ? στο να στε?λετε σ?μα στι? αρ?χνε? τη? Google ?τι ?χετε φρ?σκο περιεχ?μενο προ? ταξιν?μηση στον ιστ?.

 1. Δημιουργ?στε μερικ? backlinks απ? τρ?τα high Authority sites που ?χουν υψηλ? επισκεψιμ?τητα.
 2. Διασυνδ?σετε τι? εσωτερικ?? σελ?δε? μεταξ? του?

Το site σα? δεν ε?ναι βελτιστοποιημ?νο για προσπ?λαση απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?

Τα β?ματα 4 και 5 ?χουν να κ?νουν με την εντ?? και εκτ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση τη? ιστοσελ?δα? σα?. Η βελτιστοπο?ηση τη? ιστοσελ?δα? σα?, το SEO τη? δηλαδ? ε?ναι αυτ? που θα την κ?νει ορατ? ? α?ρατη απ? τη Google.

Εκτ?? ?μω? απ? τα backlinks απ? τα εξωτερικ? site και τα εσωτερικ? backlinks, θα χρειαστε?τε και μοναδικ? περιεχ?μενο. Οι μηχαν?? αναζ?τηση? και η Google ταξινομο?ν περιεχ?μενο και ?χι ιστοσελ?δε?.

Αυτ? πρ?πει να το καταλ?βετε και ?μα θ?λετε να εμφανιστε? το site σα? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? θα πρ?πει να προσθ?σετε περιεχ?μενο, φωτογραφ?ε?, κε?μενα τουλ?χιστον 300 λ?ξει? αν? σελ?δα προορισμο?, β?ντεο, ινφογραφικ? κτλ.

Η αγορ? στ?χο? σα? ε?ναι ιδια?τερα ανταγωνιστικ?

Σε πολ? ανταγωνιστικ?? αγορ??, υπ?ρχουν ?δη π?ρα πολλ? site με το ?διο αντικε?μενο και τι? ?διε? λ?ξει? κλειδι? με το δικ? σα?. Αυτ? δεν σημα?νει ?τι δεν θα εμφανιστε? το site σα? ποτ? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?, αλλ? θα εμφανιστε? στο 100ο αποτ?λεσμα αναζ?τηση? στην 10η σελ?δα.

Για να αν?βει τ?ρα το site σα? στην πρ?τη σελ?δα τη? Google θα πρ?πει να ξεκιν?σετε μια καμπ?νια SEO με κ?ποια εταιρε?α που ασχολε?τε επαγγελματικ? με το SEO και θα μπορ?σει να ανεβ?σει την ιστοσελ?δα σα?.

Η ιστοσελ?δα? σα? ?χει οριστε? no index

NO-INDEX-WORDPRESS-1

Στο WordPress υπ?ρχει η επιλογ? Να απαγορε?εται σε μηχαν?? αναζ?τηση? η ευρετηριοπο?ηση του ισοτ?που που σημα?νει ?τι η ιστοσελ?δα σα? γ?νεται noindex και αποκλε?ονται αυτομ?τω? τα Google Bots και η ταξιν?μηση τη? στι? Google.

?μα το ?χετε κ?νει αυτ? ε?τε γιατ? ?σασταν σε περ?οδο ανακατασκευ??, ε?τε γιατ? η ιστοσελ?δα σα? ε?ναι νε?τευκτη ? κατ? λ?θο?, θα πρ?πει να το απενεργοποι?σετε για να αρχ?σει να εμφαν?ζετε π?λι στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google.

Η ιστοσελ?δα σα? ?χει τιμωρηθε? και ?χει αφαιρεθε? απ? τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google

Η Google μπορε? να ?χει αφαιρ?σει προσωριν? ? μ?νιμα κ?ποιε? ιστοσελ?δε? απ? τον δε?κτη τη? και απ? τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη στιγμ? που αισθ?νεται ?τι το site σα? παραβι?ζει την πολιτικ? ποι?τητα? τη? Google (Google Quality Guideline).

Η αφα?ρεση τη? ιστοσελ?δα? σα? απ? τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google μπορε? να συμβε? με τρει? τρ?που?:

 • Deindex: ?ταν το domain name σα? ?χει αφαιρεθε? οριστικ? απ? τη Google. Ονομ?ζεται αλλι?? και Ban απ? τη Google
 • Penalize: ?ταν το domain ? κ?ποια σελ?δα απ? το site σα? ?χει τιμωρηθε? με αλγοριθμικ? ποιν? ? με χειρωκ?νητη ποιν? απ? κ?ποιο μηχανικ? τη? ομ?δα? ποι?τητα? τη? Google.
 • Sandbox: Το domain σα? δεν ?χει τιμωρηθε? ? ?χει γ?νει deindexed απ? τη Google, ?μω? η επισκεψιμ?τητα παρουσι?ζει κατακ?ρυφη πτ?ση.

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα ?μα ?χει συμβε? κ?τι απ? τα παραπ?νω στο site σα? χρησιμοποι?ντα? το Search Console τη? Google.

Σε περ?πτωση δε που ?χετε λ?βει κ?ποια ειδοπο?ση ?τι το site σα? παραβι?ζει την πολιτικ? ποι?τητα? τη? Google, μπορε?τε να κ?νετε τι? απαρα?τητε? διορθωτικ?? ενε?ργειε? και να ξαναυποβ?λλετε την ιστοσελ?δα σα? για αναθε?ρηση.

Σε κ?θε περ?πτωση ?τι και να συμβα?νει δεν πρ?πει να πανικοβ?λλεστε γιατ? το να ?χει τιμωρηθε? το site σα? ε?ναι πολ? σπ?νιο και ασ?νηθε? γεγον?? για τα ελληνικ? δεδομ?να. Σε κ?θε περ?πτωση καλ? θα ?ταν να προσφ?γετε στη γν?μη και συνδρομ? εν?? ειδικο? στο SEO πριν κ?νετε οτιδ?ποτε.

Δε?τε περισσ?τερα για αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??  ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ GOOGLE, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ GOOGLE, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ, ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ BING, SERPS, SEARCH RESULTS, SEARCH CONSOLE, SEARCH RESULTS PAGES

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
在线观看精品国产福利片