ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

AMAZON FBA: Πω? να ξεκιν?σετε να πουλ?τε στην ?μαζον

Περιεχ?μενα

amazon-fba-paramarketing
? AMAZON FBA: Πω? να ξεκιν?σετε να πουλ?τε στην ?μαζον Στο παρακ?τω ?ρθρο και β?ντεο θα μ?θετε: Πω? να αποκτ?σετε το δικ? σα? ηλεκτρονικ? κατ?στημα στην Amazon Πω? να πουλ?σετε σε 5 ηπε?ρου? χωρ?? να ?χετε αποθ?κε? Πω? να αποκτ?σετε παθητικ? εισοδ?ματα μ?σω τη? Amazon FBA Δε?τε το β?ντεο και…

Linkwise: Πω? να αυξ?σετε τι? πωλ?σει? και τα εισοδ?ματα σα?

paramarketing-linkwise-low-1
? Linkwise: Πω? να αυξ?σετε τι? πωλ?σει? και τα εισοδ?ματα σα? με το affiliate marketing Το Affiliate marketing παρουσι?ζει συνεχ? ?νοδο παρ?λληλη με αυτ? του ηλεκτρονικο? εμπορ?ου γιατ? στην ουσ?α το affiliate marketing ε?ναι μια μορφ? ηλεκτρονικο? εμπορ?ου μ?σω εν?? ηλεκτρονικο? δικτ?ου συστ?σεων. Η πιο πετυχημ?νη εταιρ?α στην Ελλ?δα στο…

Πω? να αποφ?γετε την σκρουτζοπο?ηση και τον π?λεμο τιμ?ν;

SKROUTZOPOIISI-POLEMOS-TIMON-ESHOP-LOW
? Πω? να αποφ?γετε την σκρουτζοπο?ηση και τον π?λεμο τιμ?ν; Ο π?λεμο? τιμ?ν ε?ναι μια πολ? παλι? και γνωστ? πρακτικ? ? στρατηγικ? μ?ρκετινγκ στην αγορ? που δυστυχ?? δεν ευνοε? καν?ναν παρ? μ?νον τον τελικ? καταναλωτ? και αυτ?ν μ?νο βραχυπρ?θεσμα. Μακροπρ?θεσμα, τα αποτελ?σματα του π?λεμου τιμ?ν ε?ναι καταστροφικ? για την οικονομ?α…

17 Τρ?ποι για να διαφημ?σετε το site σα?

POS-DIAFIMISETE-SITE-SAS-LOW
? 17 Τρ?ποι για να διαφημ?σετε το site σα? Η διαφ?μιση ε?ναι εντελ?? διαφορετικ? πρ?γμα με την προ?θηση, την προ?θηση ιστοσελ?δων και το SEO. Θα πρ?πει ?λοι μα? να καταλ?βουμε ?τι ?ταν μιλ?με για διαφ?μιση εννοο?με ?λου? εκε?νου? του? τρ?που? για να κ?νουμε την ιστοσελ?δα μα? γνωστ? στο ευρ? κοιν?.…

ΓΙΑΤΙ ΞΕΚΙΝΗΣΑ ΞΑΝΑ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΟΥ ΣΤΟ YOUTUBE

SEO, INTERNET MARKETING
0
restart-youtube-paramarketing-low
? ΓΙΑΤΙ ΞΕΚΙΝΗΣΑ ΞΑΝΑ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΟΥ ΣΤΟ YOUTUBE Γεια σα? φ?λοι μου, σε αυτ? το β?ντεο αναφ?ρω και αναλ?ω του? 7 βασικο?? λ?γου? που με οδ?γησαν στο να ξεκιν?σω ξαν?, μετ? απ? 7 περ?που χρ?νια στασιμ?τητα? το καν?λι μου στο YouTube. Για να δε?τε και εσε?? γιατ?…

10 Τρ?ποι για να βγ?λτε λεφτ? απ? το ?ντερνετ

money-internet-paramarketing-low
? 10 Τρ?ποι για να βγ?λτε λεφτ? απ? το ?ντερνετ Πρ?τη δημοσ?ευση: 13 Αυγο?στου 2013 Τελευτα?α ενημ?ρωση: 7 Ιουν?ου 2020 Ε?ναι ε?κολο κ?ποιο? να βγ?λει λεφτ? απ? το ?ντερνετ; Σ?μερα με την μεγ?λη κρ?ση που υπ?ρχει ε?ναι υπερβολικ? δ?σκολο κ?ποιο? να βγ?λει χρ?ματα με τον παραδοσιακ? τρ?πο. Γι αυτ? βλ?πουμε…

Πω? να διπλασι?σετε τι? πωλ?σει? σα? μ?σω ?ντερνετ

INTERNET MARKETING
0
ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΤΕ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ
? Πω? να διπλασι?σετε τι? πωλ?σει? σα? μ?σω ?ντερνετ Μ?σα απ? το δικ? σου ηλεκτρονικ? κατ?στημα ? site. Παρασκευ? σ?μερα που γρ?φω αυτ? το ?ρθρο και σκεφτ?μουνα ποιο θα ?τανε το χρησιμ?τερο ?ρθρο να γρ?ψω για σα? που θα σα? βοηθ?σει να αυξ?σετε τα κ?ρδη σα? απ? το ?ντερνετ και…

Π?? Να Μετατρ?ψετε Το Π?θο? Σα? Σε Επικερδ? Επιχε?ρηση

INTERNET MARKETING
0
Π?? Να Μετατρ?ψετε Το Π?θο? Σα? Σε Επικερδ? Επιχε?ρηση
Τελευτα?α αναν?ωση 30/01/2019 Π?? Να Μετατρ?ψετε Το Π?θο? Σα? Σε Επικερδ? Επιχε?ρηση Το σημαντικ?τερο πρ?γμα ε?ναι να αγαπ?? αυτ? που κ?νει?, για να μην το κ?νει? αγγαρε?α, αλλ? και για να το κ?νει? καλ?. Ε?ν π?λι ε?στε εγκλωβισμ?νοι σε μια εργασ?α ? σε ?να επ?γγελμα που δεν αγαπ?τε και ?μω?…

Call to action: Πω? να αυξ?σετε τα κλικ ?ω? και 400%

INTERNET MARKETING
0
CALL TO ACTION
Call to action: Πω? να αυξ?σετε τα κλικ ?ω? και 400% Τι ε?ναι το call to action; Σ?γουρα ?λοι μα? ?χουμε επισκεφτε? πολ?χρωμε? ιστοσελ?δε? με χρωματιστ? ?ντονα κουμπ?κια να αναβοσβ?νουν που να μα? λ?νε κ?ντε κλικ εδ?, αγορ?στε αυτ? ? κ?ντε κ?τι ?λλο. Το call to action ε?ναι αυτ? το…

Google Adwords: 7 Λ?γοι για να το κ?ψετε!

Google Adwords: 7 Λ?γοι για να το κ?ψετε! Το Google Adwords ε?ναι σ?μερα η πιο εξελιγμ?νη διαφημιστικ? πλατφ?ρμα για την προ?θηση τη? ιστοσελ?δα? σα? επ? πληρωμ?. Απ? τη στιγμ? τη? εκκ?νηση? του Google Adwords τον Οκτ?βρη του 2000 ?χει γ?νει η πρ?τη πηγ? εσ?δων τη? Google. Μ?νο το 2017 κατ?γραψε…

Push Notifications: 6 β?ματα για να αυξ?σετε την επισκεψιμ?τητα

INTERNET MARKETING
0
PUSH-NOTIFICATIONS-EIDOPOIISEIS-BROWSER-1
Push Notifications: 6 β?ματα για να αυξ?σετε την επισκεψιμ?τητα Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα τη? ιστοσελ?δα? και ανεβε?τε κατακ?ρυφα στι? μηχαν?? αναζ?τηση?! Το push notification ? η ειδοπο?ηση στον browser ε?ναι ?να μ?νυμα το οπο?ο εμφαν?ζεται στο κινητ? μα? ? στον σταθερ? υπολογιστ? απ? κ?ποιο site το οπο?ο ?χουμε εγγραφε?. Πολλ?? φορ??…

10 Εντυπωσιακ? πρ?γματα που θα δο?με στο μ?ρκετινγκ στην Ελλ?δα

INTERNET MARKETING
0
DIGITAL MARKETING 2018-1
10 Εντυπωσιακ? πρ?γματα που θα δο?με στο μ?ρκετινγκ στην Ελλ?δα Το μ?ρκετινγκ εξελ?σεται με την εξ?λιξη τη? τεχνολογ?α? και ν?ε? τ?σει? στον χ?ρο του μ?ρκετινγκ δημιουργο?νται καθημεριν? οι οπο?ε? ?ρχονται και στην χ?ρα μα? την Ελλ?δα. Μερικ?? απ? αυτ?? τι? εντυπωσιακ?? τ?σει? που θα αγγ?ξουν σ?γουρα και ?λου? εμ?? και…

7 λ?γοι που η α?ξηση του traffic στο site σα? δεν φ?ρνει πωλ?σει?

ΑΥΞΗΣΗ TRAFFIC-ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ-10
7 λ?γοι που η α?ξηση του traffic στο site σα? δεν φ?ρνει πωλ?σει? Η α?ξηση των μετατροπ?ν ? η α?ξηση των πωλ?σεων τη? ιστοσελ?δα? σα? ?μα διατηρε?τε eshop ε?ναι ζωτικ?? σημασ?α? για την βιωσιμ?τητα σα? στο ?ντερνετ. ?μω? πολλ?? φορ?? και το ?χουμε δει κατ? κ?ρον, η α?ξηση του traffic…

Γιατ? δεν πουλ?ει το eshop μου;

GIATI-DEN-POULAEI-ESHOP-MOU
  Γιατ? δεν πουλ?ει το eshop μου; 10 λ?γοι που το eshop σα? δεν κ?νει πωλ?σει? και τι πρ?πει να κ?νετε! Σ?μερα το να δημιουργ?σετε ?να eshop ε?ναι το λιγ?τερο και με του? ?μπειρου? επαγγελματ?ε? που υπ?ρχουν στον χ?ρο, δεν θα χρειαστε? να κοπι?σετε και πολ? για να φτι?ξετε ?να…

Εγκατ?λειψη καλαθιο? αγορ?ν: 14 τρ?ποι ?μεση? αντιμετ?πιση?

INTERNET MARKETING
0
EGKATALEIPSI-KALATHIOU-AGORAS-1
Εγκατ?λειψη καλαθιο? αγορ?ν: 14 τρ?ποι ?μεση? αντιμετ?πιση? Η μεγαλ?τερη αιμορραγ?α σ?μερα στα ηλεκτρονικ? καταστ?ματα δεν ε?ναι ?λλη απ? την εγκατ?λειψη του καλαθιο? αγορ?ν. Με το ποσοστ? εγκατ?λειψη? να κυμα?νεται μεταξ? του 60% και του 80%, χιλι?δε? ευρ? σε πραγματικ? τζ?ρο χ?νονται καθημεριν? ακριβ?? ?να κλικ πριν την ολοκλ?ρωση τη? παραγγελ?α?.…

Πω? να γ?νει το site σα? viral

VIRAL MARKETING GREECE-1
Πω? να γ?νει το site σα? viral Πω? να αποκτ?σετε χιλι?δε? επισκ?πτε? που θα εγγραφο?ν στην λ?στα σα? ? θα αγορ?σουν απ? το eshop σα? Μπορε? η λ?ξη viral να ε?ναι ξ?νη και να μην μπορο?ν ?λοι να την προφ?ρουν, ?μω? στο ?ντερνετ σημα?νει χρυσ?? και ?σω? ε?ναι αυτ? που θα…

Πω? να αποκτ?σετε πελ?τε? απ? το ?ντερνετ

PELATES-INTERNET
Πω? να αποκτ?σετε πελ?τε? απ? το ?ντερνετ Πω? να αυξ?σετε την πελατειακ? σα? β?ση κατ? 400% ακ?μα και σε περι?δου? κρ?ση?! Η μ?νιμη κρ?ση τη? ελληνικ?? οικονομ?α? που τε?νει να διαιωνιστε? πλ?ον και να παραμε?νει για πολλ? χρ?νια ε?ναι το σ?μα κατατεθ?ν ?λη? τη? δεκαετ?α? μα?. Και ε?ναι απ?λυτα φυσιολογικ?…

 internet-marketing-hellas-1

INTERNET MARKETING

Το ?ντερνετ μ?ρκετινγκ ? το μ?ρκετινγκ στο ?ντερνετ γενικ?τερα ε?ναι μια διαδικασ?α που ακολουθε? του? ?διου? καν?νε? και ν?μου? του παραδοσιακο? επιστημονικο? μ?ρκετινγκ με την μ?ξη ?μω? και τη? ν?α? τεχνολογ?α? του ?ντερνετ και φυσικ? την σκοπι? του SEO και τη? κατασκευ?? ιστοσελ?δων.

Επειδ? οι μηχαν?? αναζ?τηση? πα?ζουν και αυτ?? καθοριστικ? ρ?λο σε πολ? μεγ?λο βαθμ? σ?μερα στην επιτυχ?α των επιχειρ?σεων στο ?ντερνετ, ε?ναι πολ? δ?σκολο να με?νει το ?ντερνετ μ?ρκετινγκ ? το ηλεκτρονικ? μ?ρκετινγκ ανεπηρ?αστο τουλ?χιστον απ? τι? αλλαγ?? του αλγορ?θμου τη? Google, απ? τα social media και φυσικ? απ? το Facebook.

Το καν?λι πωλ?σεων που λ?γεται ?ντερνετ

Το ?ντερνετ ω? καν?λι πωλ?σεων ε?ναι ?να πολ? δυναμικ? καν?λι που δεν ?χει περιορισμο?? τ?σο στην ταχ?τητα αλλ? και στην δι?χυση των πληροφορι?ν.

Ακ?μα πιο πολλ? ε?ναι σ?μερα τα εργαλε?α ?ντερνετ μ?ρκετινγκ που υπ?ρχουν και που βοηθ?νε την δικ? σα? επιχε?ρηση ? τη δικ? σα? ιστοσελ?δα να αν?βει σε πωλ?σει? και να αποκτ?σει ν?ου? πελ?τε?, να διεισδ?σει σε ν?ε? αγορ??, να πουλ?σει ν?α προ??ντα και υπηρεσ?ε? και φυσικ? να γ?νει γνωστο?.

Οι στ?χοι μ?ρκετινγκ τη? επιχε?ρηση? σα? μπορο?ν να επιτευχθο?ν σε πολ? μεγ?λο βαθμ? μ?σα απ? το ?ντερνετ ακ?μα και αν διατηρε?τε κ?ποιο φυσικ? κατ?στημα και φυσικ? η τ?ση ε?ναι να ξεπερ?σει ο ηλεκτρονικ?? τζ?ρο? τον φυσικ? τζ?ρο.

Η ?κρηξη τη? χρ?ση? του ?ντερνετ, η δι?δοση των smartphones και οι ν?ε? τεχνολογ?ε? του ?ντερνετ ?πω? το internet of things, οι vdsl, το free wifi ?χουν συντελ?σει στο να παρουσι?ζει κ?θε χρ?νο ο ηλεκτρονικ?? τζ?ρο? και οι ηλεκτρονικ?? συναλλαγ?? α?ξηση περ?που 20% και ?νω για την Ελλ?δα.

Αξιοσημε?ωτο ε?ναι αλλ? ?χι αξιοπερ?εργο ?τι το ?διο φαιν?μενο τη? διε?σδυση? του ?ντερνετ ?χει παρατηρηθε? σε π?ρα πολλ?? αναπτυσσ?μενε? χ?ρε? αν? τον κ?σμο ακ?μα και σε χ?ρε? τη? υποσαχ?ρια? Αφρικ??.

Το ?ντερνετ μ?ρκετινγκ καλε?ται να βοηθ?σει ?λε? τι? επιχειρ?σει? και οργανισμο?? που διαθ?τουν κ?ποια ηλεκτρονικ? παρουσ?α εκμεταλλευ?μενο πλ?ρω? ?λα τα καν?λια πωλ?σεων ?πω?:

Η εταιρε?α μα? που εδ? και χρ?νια, εκτ?? απ? την κατασκευ? ιστοσελ?δων και το web design, ασχολε?ται επαγγελματικ? με την προ?θηση αλλ? και την κατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα? στο ?ντερνετ, ε?ναι σε θ?ση να σα? συμβουλε?σει και να σα? καθοδηγ?σει για να σχεδι?σετε και να υλοποι?σετε μια στρατηγικ? ? καμπ?νια ?ντερνετ μ?ρκετινγκ με πολ? υψηλ? απ?δοση.

Για περισσ?τερε? πληροφορ?ε?, μην διστ?σετε να επικοινων?σετε μαζ? μα?.

Δε?τε περισσ?τερε? κατηγορ?ε? απ? το blog:

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
在线观看精品国产福利片