ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

WEBSITE REDESIGN-WEB-DESIGN-1

?ροι Χρ?ση?

Η χρ?ση των ηλεκτρονικ?ν σελ?δων και υπηρεσι?ν του ParaMarketing Web Design απ? τον επισκ?πτη ? χρ?στη προ?ποθ?τει την ανεπιφ?λακτη συμφων?α του με του? παρακ?τω ?ρου? χρ?ση?, που ισχ?ουν για το σ?νολο του περιεχομ?νου, των σελ?δων, των γραφικ?ν, των εικ?νων, των φωτογραφι?ν και των αρχε?ων που περιλαμβ?νονται στην ιστοσελ?δα μα?.

Συνεπ??, ο επισκ?πτη? ? χρ?στη? οφε?λει να διαβ?σει προσεκτικ? του? ?ρου? αυτο?? πριν απ? τη χρ?ση των υπηρεσι?ν τη? και ε?ν δεν συμφωνε?, οφε?λει να μην κ?νει χρ?ση των υπηρεσι?ν και του περιεχομ?νου μα?.

Ο επισκ?πτη?-χρ?στη? παρακαλε?ται να ελ?γχει το περιεχ?μενο των συγκεκριμ?νων σελ?δων για ενδεχ?μενε? αλλαγ??. Η εξακολο?θηση τη? χρ?ση? τoυ ParaMarketing Web Design ακ?μη και μετ? τι? ?ποιε? αλλαγ?? σημα?νει την ανεπιφ?λακτη εκ μ?ρου? του επισκ?πτη-χρ?στη αποδοχ? των ?ρων αυτ?ν.

Χρ?ση και αποδοχ? cookies

Με την ε?σοδο σα? στην ιστοσελ?δα μα?, αποδ?χεστε ανεπιφ?λακτα τη χρ?ση cookies για την βελτ?ωση τη? πλο?γηση? του χρ?στη και την συνεχιζ?μενη βελτ?ωση τη? παροχ?? των υπηρεσι?ν μα?.

Πνευματικ? Δικαι?ματα

Το σ?νολο του περιεχομ?νου αυτο? του δικτυακο? τ?που, συμπεριλαμβανομ?νων ενδεικτικ? και ?χι περιοριστικ? κειμ?νων, ειδ?σεων, γραφικ?ν, φωτογραφι?ν, σχεδιαγραμμ?των, απεικον?σεων, β?ντεο, σκ?τσων, παρεχ?μενων υπηρεσι?ν, αποτελε? αντικε?μενο πνευματικ?? ιδιοκτησ?α? του ParaMarketing Web Design και δι?πεται απ? τι? εθνικ?? και διεθνε?? διατ?ξει? περ? Πνευματικ?? Ιδιοκτησ?α?.

Λογ?τυπα, επωνυμ?ε?, εμπορικ? σ?ματα και γνωρ?σματα που περιλαμβ?νονται στο δικτυακ? τ?πο αν?κουν στο ParaMarketing Web Design ? και στα πρ?σωπα που μνημονε?ονται ω? κ?ριοι των σχετικ?ν δικαιωμ?των στο δικτυακ? τ?πο, και προστατε?ονται σ?μφωνα με την κε?μενη νομοθεσ?α για την βιομηχανικ? και πνευματικ? ιδιοκτησ?α.

?ργα πνευματικ?? ιδιοκτησ?α? τρ?των που συγκαταλ?γονται στο ParaMarketing Web Design ?χουν τεθε? καλ?πιστα και για λ?γου? ενημ?ρωση?. Ευν?ητο ε?ναι, ?τι θα αφαιρεθο?ν εφ?σον ζητηθε? απ? του? δικαιο?χου?.

?δεια Χρ?ση?

Απαγορε?εται ρητ? η οποιαδ?ποτε χρ?ση, αναπαραγωγ?, αναδημοσ?ευση, αντιγραφ?, αποθ?κευση, π?ληση, μετ?δοση, διανομ?, ?κδοση, εκτ?λεση, φ?ρτωση (download), μετ?φραση, τροποπο?ηση με οποιονδ?ποτε τρ?πο, τμηματικ? ? περιληπτικ? του περιεχομ?νου του δικτυακο? τ?που και των υπηρεσι?ν που προσφ?ρονται σε αυτ?, χωρ?? την προηγο?μενη ?δει? του.

Κατ’ εξα?ρεση, επιτρ?πεται η μεμονωμ?νη αποθ?κευση και αντιγραφ? τμημ?των του περιεχομ?νου σε απλ? προσωπικ? υπολογιστ? για αυστηρ? προσωπικ? χρ?ση, χωρ?? πρ?θεση εμπορικ?? ? ?λλη? εκμετ?λλευση? και π?ντα υπ? την προ?π?θεση τη? αναγραφ?? τη? πηγ?? προ?λευσ?? του, χωρ?? αυτ? να σημα?νει καθ’ οιονδ?ποτε τρ?πο παραχ?ρηση δικαιωμ?των πνευματικ?? ιδιοκτησ?α?. Συνεπ?? απαγορε?εται να αποτελ?σουν εν ?λω ? εν μ?ρει αντικε?μενο π?ληση?, αντιγραφ??, τροποπο?ηση?, αναπαραγωγ??, αναδημοσ?ευση? ? να ?φορτωθο?ν?, μεταδοθο?ν ? διανεμηθο?ν με οποιονδ?ποτε τρ?πο.

Τα λοιπ? προ??ντα ? υπηρεσ?ε? που αναφ?ρονται στι? ηλεκτρονικ?? σελ?δε? του κ?μβου και φ?ρουν τα σ?ματα των αντ?στοιχων οργανισμ?ν, εταιρει?ν, συνεργατ?ν φορ?ων, εν?σεων ? εκδ?σεων, αποτελο?ν δικ? του? πνευματικ? και βιομηχανικ? ιδιοκτησ?α και συνεπ?? οι φορε?? αυτο? φ?ρουν τη σχετικ? ευθ?νη.

Δηλ?σει? Αποπο?ηση? και Περιορισμο? ευθ?νη? Διαδικτ?ου

Το ParaMarketing Web Design καταβ?λλει κ?θε δυνατ? προσπ?θεια, ?στε το σ?νολο του περιεχομ?νου και οι πληροφορ?ε? που εμφαν?ζονται στο δικτυακ? τ?πο να χαρακτηρ?ζονται απ? ακρ?βεια, σαφ?νεια, ορθ?τητα, πληρ?τητα, επικαιρ?τητα και διαθεσιμ?τητα.

Σε καμ?α ?μω? περ?πτωση δεν εγγυ?μαστε και κατ? συν?πεια δεν ευθυν?μαστε (ο?τε καν απ? αμ?λεια) για οιαδ?ποτε ζημ?α τυχ?ν προκληθε? στον επισκ?πτη-χρ?στη, απ? την χρ?ση του δικτυακο? τ?που. Περιεχ?μενο κι υπηρεσ?ε? παρ?χονται ?ω? ?χουν?, χωρ?? καμ?α εγγ?ηση ρητ? ? ?μμεση, διατυπωμ?νη ? υποτιθ?μενη, εξυπακουομ?νων των εγγυ?σεων ικανοποιητικ?? ποι?τητα?, καταλληλ?τητα?, απαραβ?αστου συμβατ?τητα?, ασφ?λεια? και ακρ?βεια?, τι? οπο?ε? ?λε? ρητ? αρνο?μαστε.

Επ?ση? δεν ευθυν?μαστε για αποκατ?σταση οιασδ?ποτε τυχ?ν ζημ?α? (θετικ?? ? αποθετικ??, που μπορε? ενδεικτικ? να συν?σταται σε απ?λεια κερδ?ν, δεδομ?νων, διαφυγ?ντα κ?ρδη, χρηματικ? ικανοπο?ηση κλπ.) απ? χρ?στε?-επισκ?πτε? του δικτυακο? μα? τ?που ? τρ?του?, απ? αιτ?α που ?χει σχ?ση με τη λειτουργ?α ? μη, τη χρ?ση του δικτυακο? τ?που, τυχ?ν αδυναμ?α παροχ?? υπηρεσι?ν ? πληροφορι?ν που διατ?θενται απ? αυτ?ν ? απ? τυχ?ν μη επιτρεπ?μενε? παρεμβ?σει? τρ?των σε προ??ντα-υπηρεσ?ε?-πληροφορ?ε? που διατ?θενται μ?σω αυτο?.

Καταβ?λλουμε κ?θε δυνατ? προσπ?θεια για την καλ? λειτουργ?α του Δικτ?ου, σε καμ?α ?μω? περ?πτωση δεν εγγυ?μαστε ?τι οι λειτουργ?ε? του δικτυακο? τ?που ? των servers θα ε?ναι αδι?κοπε? ? χωρ?? κανεν?? ε?δου? σφ?λμα, απαλλαγμ?νε? απ? ιο?? και παρ?μοια στοιχε?α, ε?τε πρ?κειται για τον Δικτυακ? τη? τ?πο, ε?τε για κ?ποιο ?λλο site ? server μ?σω των οπο?ων μεταδ?δεται το περιεχ?μενο τη?.

Αποκλεισμ?? Προτροπ?ν – Συμβουλ?ν

Καν?να μ?ρο? του παρεχομ?νου στου? χρ?στε?-επισκ?πτε? περιεχομ?νου του δικτυακο? τ?που δεν αποτελε? και δεν μπορε? να θεωρηθε? σε καμ?α περ?πτωση, ευθ?ω? ? εμμ?σω?, παρ?τρυνση, οδηγ?α, συμβουλ? ? προτροπ? για οποιαδ?ποτε πρ?ξη ? παρ?λειψη, αντιθ?τω? εναπ?κειται στη διακριτικ? ευχ?ρεια των χρηστ?ν-επισκεπτ?ν κατ?πιν προσωπικ?? αξιολ?γηση? να ενεργ?σουν με β?ση τη δικ? του? βο?ληση, αποκλει?μενη? οιασδ?ποτε ευθ?νη? μα?.

Σ?νδεσμοι προ? δικτυακο?? τ?που? (links)

?πω? ε?ναι ευν?ητο δεν ελ?γχουμε τη διαθεσιμ?τητα, το περιεχ?μενο, την πολιτικ? προστασ?α? των προσωπικ?ν δεδομ?νων, την ποι?τητα και πληρ?τητα των υπηρεσι?ν ?λλων δικτυακ?ν τ?πων και σελ?δων στα οπο?α τυχ?ν παραπ?μπουμε μ?σω “δεσμ?ν” (hyperlinks) ? διαφημιστικ?ν banners (εφεξ?? καλουμ?νων για λ?γου? συντομ?α? ω? ?σ?νδεσμοι?). Οι σ?νδεσμοι ?χουν τοποθετηθε? αποκλειστικ? για τη διευκ?λυνση των επισκεπτ?ν-χρηστ?ν του δικτυακο? τ?που, εν? οι δικτυακο? τ?ποι στου? οπο?ου? παραπ?μπουν υπ?κεινται στου? αντ?στοιχου?, των δικτυακ?ν αυτ?ν τ?πων, ?ρου? χρ?ση?.

Η τοποθ?τηση των συνδ?σμων δεν αποτελε? ?νδειξη ?γκριση? ? αποδοχ?? του περιεχομ?νου των αντ?στοιχων δικτυακ?ν τ?πων και ουδεμ?α φ?ρουμε ευθ?νη για το περιεχ?μενο του? και οιαδ?ποτε ζημ?α προκ?ψει απ? τη χρ?ση του? , καθ?? ο επισκ?πτη? ?χει πρ?σβαση σε αυτ?? με δικ? του ευθ?νη.

Περιεχ?μενο που υποβ?λλεται απ? του? χρ?στε?

Το ParaMarketing Web Design δ?νει στου? χρ?στε? την επιλογ? να δημοσιε?ουν στο δικτυακ? τ?πο δικ? του? περιεχ?μενο, ? να παραπ?μπουν σε δικ? του? περιεχ?μενο δημοσιευμ?νο σε ?λλου? δικτυακο?? τ?που?.

Δικαιο?μαστε ωστ?σο να ελ?γχουμε το περιεχ?μενο αυτ? και να εμποδ?ζουμε τη δημοσ?ευση υλικ? παρ?νομου, απειλητικο?, δυσφημιστικο?, προσβλητικο?, ?σεμνου, σκανδαλ?δου?, εμπρηστικο?, εκβιαστικο?, πορνογραφικο? ? οτιδ?ποτε ?λλο θα μπορο?σε να θεωρηθε? εκτ?? ν?μου, να εγε?ρει νομικ? ευθ?νη ? με ?λλο τρ?πο παραβι?ζει το ν?μο. Σε περ?πτωση που περιεχ?μενο ?πω? το παραπ?νω υποπ?σει στην αντ?ληψ? μα? δικαιο?μαστε να το αφαιρ?σουμε χωρ?? ειδοπο?ηση ? οποιαδ?ποτε ?λλη διατ?πωση

Οι χρ?στε? απ? την πλευρ? του? μα? αναγνωρ?ζουν το δικα?ωμα να ελ?γχουμε και να εγκρ?νουμε το υλικ? που υποβ?λλουν πριν τη δημοσ?ευσ? του στο δικτυακ? τ?πο. Το ParaMarketing Web Design ?χει το δικα?ωμα (αλλ? ?χι την υποχρ?ωση) να ελ?γχει, εγκρ?νει, απορρ?πτει ? διαγρ?φει περιεχ?μενο που υποβ?λλουν οι χρ?στε? στο δικτυακ? τ?πο και οι αποφ?σει? αυτ?? σε ουδεμ?α διαδικασ?α επανελ?γχου υπ?κεινται.

Διατηρο?με το δικα?ωμα να διαγρ?φουμε ? να αρνο?μαστε τη δημοσ?ευση περιεχομ?νου που παραβι?ζει δικαι?ματα χρ?ση?, εμπορικ? σ?ματα, εμπορικ? συμβ?λαια ? οιοδ?ποτε ?λλο πνευματικ? δικα?ωμα (φυσικ?ν ? νομικ?ν) προσ?πων καθ?? επ?ση? και υλικ? που παραβι?ζει προσωπικ? δεδομ?να προσ?πων.

Κ?θε χρ?στη? που δημοσιε?ει περιεχ?μενο δηλ?νει και αποδ?χεται ανεπιφ?λακτα πω?:

  • ?χει το δικα?ωμα να υποβ?λει και να δημοσιε?σει περιεχ?μενο στο site, που δεν περιλαμβ?νει ? δεν παραβι?ζει κατατεθειμ?να εμπορικ? σ?ματα, λογ?τυπα ? υλικ? προστατευμ?νο απ? πνευματικ? δικαι?ματα οποιουδ?ποτε φυσικο? ? νομικο? προσ?που.
  • Απαλλ?σσει το δικτυακ? τ?πο και το φορ?α του απ? οποιοδ?ποτε κ?στο? δικαι?ματο? εκμετ?λλευση?, αμοιβ? και οποιαδ?ποτε ?λλο χρ?ο? προ? οποιοδ?ποτε φυσικ? ? νομικ? πρ?σωπο εξαιτ?α? τη? δημοσ?ευση? στο δικτυακ? τ?πο του περιεχομ?νου που ?χει υποβ?λει.
  • Κ?θε πρ?σωπο που ?φωτογραφ?ζεται? στο περιεχ?μενο ?χει συναιν?σει στην απεικ?νισ? του.
  • ?χει ?λε? τι? αναγκα?ε? ?δειε? για τη χρ?ση κ?θε δικαι?ματο? περιλαμβ?νεται στο περιεχ?μενο που υποβ?λλει.

Οι χρ?στε? ε?ναι αποκλειστικ? υπε?θυνοι για το περιεχ?μενο που υποβ?λουν ? διαν?μουν μ?σω του δικτυακο? τ?που καθ’ οιονδ?ποτε τρ?πο. Σε καμ?α περ?πτωση το ParaMarketing Web Design ? οι συνεργ?τε? του και οι σχετιζ?μενε? με αυτ? εταιρε?ε?, οι εργαζ?μενοι σε αυτ?, οι διευθυντ??, μ?τοχοι ? εκπρ?σωπο? του δε μπορο?ν να θεωρηθο?ν υπε?θυνοι για ζημ?ε? ? απ?λειε? οποιουδ?ποτε ε?δου? (π.χ ?μεση ?μμεση, τυχα?α, παρεπ?μενη, αστικ? ? ποινικ?) που προκ?πτουν απ? εν?ργειε? των χρηστ?ν του δικτυακο? τ?που.

Ε?ν κ?ποιο? χρ?στη? επιθυμε? να αποσ?ρει περιεχ?μενο που ?χει υποβ?λει, οφε?λει να μα? ενημερ?σει χρησιμοποι?ντα? το email επικοινων?α? που υπ?ρχει στο δικτυακ? τ?πο. Το περιεχ?μενο θα αποσυρθε? εντ?? 15-20 εργ?σιμων ημερ?ν.

Δικαι?ματα Χρ?ση? του Περιεχομ?νου

Το περιεχ?μενο που υποβ?λλουν και δημοσιε?ουν οι χρ?στε? παραμ?νει ιδιοκτησ?α του?, παραχωρ?ντα? παρ?λληλα στο δικτυακ? τ?πο το δικα?ωμα απερι?ριστη?, χωρ?? αντ?τιμο ?δεια? για χρ?ση, διανομ?, αναπαραγωγ?, τροποπο?ηση, προσαρμογ?, δημ?σια προβολ? και εκμετ?λλευση του περιεχομ?νου οποτεδ?ποτε και με οποιοδ?ποτε τρ?πο ηλεκτρονικ? ? ?ντυπο, που δεν παραβι?ζει το ηθικ? του? δικα?ωμα.

Μεταβατικ?? Διατ?ξει?

Διατηρο?με το δικα?ωμα τροποπο?ηση? του περιεχομ?νου ? των υπηρεσι?ν του δικτυακο? τ?που, καθ?? και του? ?ρου? χρ?ση?, οποτεδ?ποτε κριθε? αναγκα?ο και χωρ?? προηγο?μενη προειδοπο?ηση, με την απλ? ανακο?νωσ? του? μ?σω του δικτυακο? τ?που.

GDPR

Η ιστοσελ?δα μα? διατηρε? τα ελ?χιστα προσωπικ? δεδομ?να που απαιτο?νται για την ομαλ? πλο?γηση και επικοινων?α με τον χρ?στη. Και ε?μαστε πλ?ρω? εναρμονισμ?νοι με την νομοθεσ?α και το GDPR.

  Προσωπικ? Δεδομ?να – Πολιτικ? Απορρ?του

Η Εταιρε?α ε?ναι υπε?θυνη επεξεργασ?α? και οφε?λει να διαχειρ?ζεται και να προστατε?ει τα προσωπικ? δεδομ?να των επισκεπτ?ν και των χρηστ?ν του ιστ?τοπου σ?μφωνα με το Γενικ? Κανονισμ? για την Προστασ?α Δεδομ?νων Προσωπικο? Χαρακτ?ρα (679/2016), καθ?? και στα οριζ?μενα στο εθνικ?, κοινοτικ? και διεθν?? δ?καιο σχετικ? με την προστασ?α των δικαιωμ?των και των ελευθερι?ν των ατ?μων σχετικ? με την επεξεργασ?α των δεδομ?νων προσωπικο? χαρακτ?ρα, ?πω? εκ?στοτε ισχ?ει.

 

Η Εταιρε?α χρησιμοποιε? τα δεδομ?να των επισκεπτ?ν (?νομα, Επ?νυμο, διε?θυνση ηλεκτρονικ?? αλληλογραφ?α?, τηλ?φωνο επικοινων?α?, κλπ.), εφ?σον αυτ? ?χουν καταχωρηθε? μ?σω τη? φ?ρμα? επικοινων?α? τη? ιστοσελ?δα? για την επικοινων?α μαζ? σα?.

 

Η Εταιρε?α χρησιμοποιε? τα δεδομ?να των επισκεπτ?ν (διε?θυνση ηλεκτρονικ?? αλληλογραφ?α?) εφ?σον ?χει πραγματοποιηθε? η καταχ?ρηση τη? ηλεκτρονικ?? διε?θυνση? αλληλογραφ?α? σε προκαθορισμ?να πεδ?α του ιστ?τοπου, για την υπενθ?μιση μη ολοκληρωμ?νη? αγορ?? για προ??ντα τα οπο?α ?χουν προστεθε? και παραμ?νουν στο καλ?θι αγορ?ν.

 

Η Εταιρε?α χρησιμοποιε? τα δεδομ?να των επισκεπτ?ν (διε?θυνση IP), εφ?σον επιτραπε? απ? του? ?διου?, με σκοπ? την ε?ρεση του πλησι?στερου καταστ?ματο?.

 

Η Εταιρε?α χρησιμοποιε? τα δεδομ?να των επισκεπτ?ν μ?σω τη? χρ?ση? cookies για την βελτ?ωση τη? ιστοσελ?δα? και τη? προσαρμογ?? του τρ?που με τον οπο?ο οι επισκ?πτε? περιηγο?νται σε αυτ?ν και την καλ?τερη εμπειρ?α του?.

 

Cookies:  Ο ιστ?τοπο? τη? Εταιρε?α? χρησιμοποιε? cookies για τη συλλογ? πληροφορι?ν. Τα cookies ε?ναι μικρ? αρχε?α δεδομ?νων, τα οπο?α τοποθετο?νται στον υπολογιστ? σα? ? σε ?λλε? συσκευ?? (smartphones, tablets) κατ? την περι?γηση σα? στον ιστ?τοπο. Χρησιμοποιο?νται για να ?θυμο?νται?, ?ταν ο υπολογιστ?? ? η συσκευ? σα? ?χει πρ?σβαση στι? ιστοσελ?δε? μα?. Τα cookies ε?ναι απαρα?τητα για την αποτελεσματικ? λειτουργ?α των ιστοσελ?δων μα? και για να σα? βοηθ?σουμε να ψων?ζετε online. Χρησιμοποιο?νται επ?ση? για την προσαρμογ? των προ??ντων και των υπηρεσι?ν, που προσφ?ρονται και διαφημ?ζονται σε εσ??, τ?σο στι? ιστοσελ?δε? μα? ?σο και σε ?λλου? ιστ?τοπου? ? μ?σα κοινωνικ?? δικτ?ωση?.

Ορισμ?να cookies συλλ?γουν πληροφορ?ε? σχετικ? με την περι?γηση και την αγοραστικ? σα? συμπεριφορ?, ?ταν αποκτ?τε πρ?σβαση σε ?ναν ιστ?τοπο  απ? τον ?διο υπολογιστ? ? συσκευ?. Αυτ? περιλαμβ?νει πληροφορ?ε? σχετικ? με τι? προβαλλ?μενε? σελ?δε?, τα προ??ντα που αγορ?σατε και τη περι?γηση σα? στον ιστ?τοπο. Δεν χρησιμοποιο?με cookies για τη συλλογ? ? την καταγραφ? πληροφορι?ν σχετικ? με το ?νομα, τη διε?θυνση ? ?λλα στοιχε?α επικοινων?α? σα?. Η Εταιρε?α μα? μπορε? να χρησιμοποιε? cookies για να παρακολουθε? την περι?γηση και την αγοραστικ? σα? συμπεριφορ?.

 

Τα στοιχε?α των χρηστ?ν και των συναλλαγ?ν θεωρο?νται απ?ρρητα, ?πω? και στι? συν?θει? συναλλαγ?? σε εμπορικ? κατ?στημα. Οι χρ?στε? κατ? την παροχ? των στοιχε?ων του? στα πλα?σια των συναλλαγ?ν του? ?πω? και με το παρ?ν, θα ενημερ?νονται απ? την ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα συναινο?ν και θα αποδ?χονται την επικε?μενη επεξεργασ?α των στοιχε?ων αυτ?ν προσωπικ?ν δεδομ?νων, για τι? αν?γκε? τη? ομαλ?? και ευχερο?? μεταξ? των μερ?ν συναλλαγ??.

 

Δεν διαβιβ?ζουμε τα προσωπικ? σα? δεδομ?να σε τρ?του?, παρ? μ?νο σε αυτο?? με του? οπο?ου? συνεργαζ?μαστε και που ε?ναι απαρα?τητοι ? διευκολ?νουν την παροχ? των υπηρεσι?ν μα? προ? εσ??, αλλ? π?ντοτε υπ? προ?ποθ?σει? που εξασφαλ?ζουν πλ?ρω? ?τι τα προσωπικ? σα? στοιχε?α δεν υφ?στανται οποιαδ?ποτε παρ?νομη επεξεργασ?α, δηλαδ? ?λλη απ? το σκοπ? τη? διαβ?βαση? σ?μφωνα με τα παραπ?νω. Στο πλα?σιο των δραστηριοτ?των μα?, χρησιμοποιο?με τρ?του? παρ?χου?, ?πω? εταιρ?ε? μεταφορ?ν, οι οπο?ε? παρ?χουν υπηρεσ?ε? για λογαριασμ? μα?. Ενημερ?νουμε ?τι οι ω? ?νω κατηγορ?ε? αποδεκτ?ν των προσωπικ?ν σα? δεδομ?νων αποτελο?ν εκτελο?ντε? την επεξεργασ?α για λογαριασμ? μα? και ?ρα ω? τ?τοιοι δεν προβα?νουν σε καμ?α επεξεργασ?α των δεδομ?νων σα? π?ραν των ανωτ?ρω σκοπ?ν διαβ?βαση?. Σε κ?θε περ?πτωση η Εταιρε?α μα? δε θα διαθ?σει προ? π?ληση ? ?λλω? διαβιβ?σει ? δημοσιοποι?σει προσωπικ? στοιχε?α των επισκεπτ?ν/χρηστ?ν του δικτυακο? τη? τ?που σε τρ?του?, εκτ?? απ? του? ω? ?νω αναφερ?μενου?, χωρ?? τη ρητ? συγκατ?θεση του επισκ?πτη/χρ?στη, με εξα?ρεση την εφαρμογ? σχετικ?ν νομικ?ν υπαγορε?σεων, αν αυτ? επιβ?λλεται απ? δικαστικ? απ?φαση ? απ?φαση ?λλη? δημ?σια? αρχ?? και προ? τι? αρμ?διε? και μ?νο αρχ??.

Σε κ?θε περ?πτωση η πρ?σβαση προσ?πων χωρ?? εξουσιοδ?τηση, συμπεριλαμβανομ?νων των εργαζ?μενων μα? στα προσωπικ? σα? δεδομ?να απαγορε?εται.

Επ?ση? και με τον παρ?ν γνωστοποιε?ται η ?παρξη του δικαι?ματο? ενημ?ρωση?, πρ?σβαση?, διαγραφ??, εναντ?ωση?, περιορισμο? σκοπο? και φορητ?τητα? σ?μφωνα με τα ?ρθρα 12-22 του Γενικο? Κανονισμο? Προστασ?α? Δεδομ?νων Προσωπικο? Χαρακτ?ρα και τη? εφαρμοστ?α? εθνικ?? νομοθεσ?α?).

Η Πολιτικ? Απορρ?του ?χει σκοπ? να σα? βοηθ?σει να κατανο?σετε για ποι?ν λ?γο συλλ?γουμε τα προσωπικ? σα? δεδομ?να και πω? τα χρησιμοποιο?με. Ελπ?ζουμε ?τι ?λοι θα αφιερ?σετε χρ?νο να τη διαβ?σετε προσεκτικ?.

Η πολιτικ? αυτ? σχετ?ζεται με ?λου? εσ?? που αγορ?ζετε και χρησιμοποιε?τε τα προ??ντα ? τι? υπηρεσ?ε? μα? μ?σω των σημε?ων π?ληση? μα? (καταστ?ματα), μ?σω τηλεφ?νου, εφαρμογ?ν ? μ?σω του ιστ?τοπου μα?.

Η Πολιτικ? Απορρ?του τη? Εταιρε?α? μα? περ? Προστασ?α? Προσωπικ?ν Δεδομ?νων παρ?χει λεπτομερε?? πληροφορ?ε? σχετικ? με το π?τε και το γιατ? συλλ?γουμε τα προσωπικ? σα? δεδομ?να, με ποι?ν τρ?πο τα χρησιμοποιο?με και τα επεξεργαζ?μαστε, και τ?λο? για π?σο χρονικ? δι?στημα τα διατηρο?με.

Συλλογ? δεδομ?νων

?ταν επισκ?πτεστε ?να απ? τα σημε?α π?ληση? μα? (π.χ. καταστ?ματα, ιστοσελ?δα, μ?σα κοινωνικ?? δικτ?ωση?), σα? ζητ?με να μα? παρ?χετε κ?ποιε? πληροφορ?ε? σχετικ? με εσ??.

Ζητο?με και συλλ?γουμε μ?νο τα απολ?τω? απαρα?τητα στοιχε?α προ? επ?τευξη του σκοπο? π?ληση? και δι?θεση? προ??ντων:

α) Υποχρεωτικ?: ?νομα, επ?θετο, ταχυδρομικ? διε?θυνση, αριθμ?? τηλεφ?νου, ηλεκτρονικ? διε?θυνση (e-mail)

β) Προαιρετικ?: κωδικ? πρ?σβαση? (για την περ?πτωση που επιθυμε?τε να κ?νετε λογαριασμ?), σημει?σει?/ παρατηρ?σει?/ κριτικ?? σα? στο σχετικ? πεδ?ο παρατηρ?σεων στην φ?ρμα παραγγελι?ν και επικοινων?α? ?/ και σχετικ?? φ?ρμε? αξιολογ?σεων.

γ) Στοιχε?α συναλλαγ?ν μ?σω του ηλεκτρονικο? καταστ?ματο? (πχ πληροφορ?ε? πληρωμ??).

δ) Πιθαν?ν σημει?σει? απ? τηλεφωνικ?? μα? συνομιλ?ε? μαζ? σα? για διευκριν?σει? σχετικ? με την παραγγελ?α σα? ? τυχ?ν σχ?λια και  παρ?πονα, καθ?? επ?ση? για προ??ντα που πιθαν?ν να ?χετε επιλ?ξει για αγορ? στο μ?λλον (πχ. αγαπημ?να, my favorites, wish list).

ε) Αγορ?? που ?χετε κ?νει στο παρελθ?ν και δε?χνουν τα ενδιαφ?ροντα σα? ?στε να μα? επιτρ?ψουν να σα? κ?νουμε μια προσωποποιημ?νη πρ?ταση αγορ??.

στ) Τ?λο?, ε?ναι δικ? σα? επιλογ? ? ?χι να μοιρ?ζεστε μαζ? μα? στοιχε?α ?πω? ιστορικ? –στοιχε?α επισκεψιμ?τητα? στον ιστ?τοπο μα? ? ?λλου? ιστ?τοπου? και γενικ?τερα στοιχε?α μου μα? δ?νονται απ? την χρ?ση cookies στο πρ?γραμμα περι?γηση? σα?.

 

Π?? επεξεργαζ?μαστε τα προσωπικ? σα? δεδομ?να

Επεξεργαζ?μαστε τα προσωπικ? σα? δεδομ?να, ?ταν πρ?κειται να συν?ψουμε μ?α σ?μβαση μαζ? σα? ? για συγκεκριμ?νου? σκοπο??, μεταξ? ?λλων ?πω?:

  • Παραγγελ?ε? προ??ντων: Προκειμ?νου να εκπληρ?σουμε τον βασικ? σκοπ? τη? εταιρ?α? που ε?ναι η π?ληση προ??ντων. Τα στοιχε?α σα? θα κρατηθο?ν για ε?λογο χρονικ? δι?στημα προκειμ?νου να εκπληρ?σουμε την παρ?δοση των προ??ντων και οπο?ε? πιθαν?? συμβατικ?? υποχρε?σει? προκ?πτουν απ? την π?ληση (πχ επιστροφ?, εγγυ?σει?) ?πω? ορ?ζει ο ν?μο?.
  • Δημιουργ?α λογαριασμο?: Στην περ?πτωση που το επιθυμε?τε για την ε?κολη παρακολο?θηση του ιστορικο? των αγορ?ν σα? ? σχετικ? σα? πληροφ?ρηση για τα ν?α τη? εταιρ?α? κ.α.
  • Επικοινων?α: Χρ?ση των προσωπικ?ν σα? δεδομ?νων προκειμ?νου να γ?νει διαχε?ριση εν?? αιτ?ματο? σα? (πχ αλλαγ? διε?θυνση? αποστολ??) ? οποιαδ?ποτε ?λλη? δυσκολ?α?, απορ?α ? ερωτ?ματο? προκ?ψει για την σωστ? εκτ?λεση τη? παραγγελ?α? σα? ? του αιτ?ματο? σα?.
  • Προ?θηση των προσωπικ?ν σα? δεδομ?νων σε τρ?του? για την ολοκλ?ρωση τη? παραγγελ?α? σα? (πχ εταιρ?α courier που θα αναλ?βει την παρ?δοση τη? παραγγελ?α σα?).
  • Αποστολ? ενημερωτικο? προωθητικο? μην?ματο? (newsletter προσφορ?ν, ? εξατομικευμ?νων προσφορ?ν). Φυσικ?, μπορε?τε αν? π?σα στιγμ? να εξαιρεθε?τε απ? την λ?στα αποστολ?? newsletter πατ?ντα? τον σχετικ? σ?νδεσμο που υπ?ρχει στο τ?λο? κ?θε ενημερωτικο? προωθητικο? μην?ματο? ? εφ?σον ?χετε επιλ?ξει να δημιουργ?σετε προσωπικ? λογαριασμ?, αλλ?ζοντα?  τι? σχετικ?? ρυθμ?σει?.
  • Αποστολ? αιτημ?των ?ρευνα? ικανοποι?σει? προκειμ?νου να βελτι?σουμε τα προσφερ?μενα προ??ντα μα?, υπηρεσ?ε? και εμπειρ?α πλο?γηση? στον ιστ?τοπο μα?.

 

Εγγυ?σει? που λαμβ?νουμε για την προστασ?α των δεδομ?νων σα? 

?ταν μα? χορηγε?τε τα προσωπικ? σα? δεδομ?να, λαμβ?νουμε μ?τρα προκειμ?νου να διασφαλ?σουμε ?τι αυτ? τηρο?νται και διαχειρ?ζονται με ασφ?λεια. Προκειμ?νου να προστατευθο?ν τα προσωπικ? σα? δεδομ?να, λαμβ?νουμε επαρκ? φυσικ?, τεχνικ? και οργανωτικ? μ?τρα προστασ?α? του?. Ενημερ?νουμε και ελ?γχουμε την τεχνολογ?α ασφαλε?α? που χρησιμοποιο?με σε διαρκ? β?ση. Περιορ?ζουμε την πρ?σβαση στα προσωπικ? σα? δεδομ?να σε εκε?νου? μ?νο του? εργαζ?μενου? και στα καταστ?ματα τη? Εταιρ?α?, τα οπο?α χρει?ζεται να γνωρ?ζουν τα δεδομ?να αυτ?, προκειμ?νου να σα? παρ?χουν τι? υπηρεσ?ε? που επιθυμε?τε. Επιπλ?ον, εκπαιδε?ουμε ?λου? του? εργαζ?μενου? ω? προ? τη σημασ?α τη? εμπιστευτικ?τητα? και διατ?ρηση? του απορρ?του και τη? ασφ?λεια? των προσωπικ?ν σα? δεδομ?νων. Μεταξ? ?λλων, ?χουμε εφαρμ?σει τα παρακ?τω τεχνικ? και οργανωτικ? μ?τρα και διαδικασ?ε? για να προστατε?σουμε τα προσωπικ? σα? δεδομ?να απ? οποιαδ?ποτε απ?λεια, αλλο?ωση, παρ?νομη επεξεργασ?α ? μεταβολ?:

* η πρ?σβαση στα προσωπικ? σα? δεδομ?να περιορ?ζεται μ?νο στον αριθμ? των εξουσιοδοτημ?νων ατ?μων για του? συγκεκριμ?νου? σκοπο??

* στα συστ?ματα IT που χρησιμοποιο?νται για την επεξεργασ?α των δεδομ?νων διασφαλ?ζεται η πρ?σβαση μ?νο απ? εξουσιοδοτημ?να προ? το?το ?τομα

* η πρ?σβαση στα εν λ?γω συστ?ματα IT παρακολουθε?ται προκειμ?νου να εντοπισθε? και αποτραπε? ?μεσα η μη εξουσιοδοτημ?νη πρ?σβαση

* χρ?ση πληροφοριακ?ν συστημ?των και προγραμμ?των για ηλεκτρονικο?? υπολογιστ?? που ?χουν εγκατασταθε? κατ? τρ?πο που ελαχιστοποιε? τη χρ?ση προσωπικ?ν δεδομ?νων ?/και δεδομ?νων εξακρ?βωση? ταυτ?τητα? του χρ?στη·

* υιοθ?τηση επιμ?ρου? διαδικασι?ν διατ?ρηση? προσωπικ?ν δεδομ?νων και ασφαλο?? διαγραφ??/καταστροφ?? του?·

* περιοδικ?? ?λεγχο? (αν? 5ετ?α) και απενεργοπο?ηση μη ενεργ?ν λογαριασμ?ν.

 

Τα Δικαι?ματα σα?

Σ?μφωνα με το ν?μο για την προστασ?α των φυσικ?ν προσ?πων ?ναντι τη? επεξεργασ?α? των δεδομ?νων προσωπικο? χαρακτ?ρα (Κανονισμ?? 2016/679) και για την ελε?θερη κυκλοφορ?α των δεδομ?νων ?χετε τη δυνατ?τητα να ασκ?σετε τα εξ?? δικαι?ματα:

α) Πρ?σβαση? και Ενημ?ρωση?

?χετε το δικα?ωμα να αποκτ?σετε πληροφορ?ε? σχετικ? με το ποια δεδομ?να ?χουμε συλλ?ξει, για ποι?ν σκοπ? τα ?χουμε συλλ?ξει και για π?σο χρ?νο θα τα διατηρ?σουμε.

β) Δι?ρθωση?

?χετε το δικα?ωμα να μα? ζητ?σετε να διορθ?σουμε τυχ?ν ανακριβε?? πληροφορ?ε? σχετικ? με εσ?? ? ακ?μη να συμπληρ?σουμε επιπλ?ον πληροφορ?ε? για εσ??.

γ) Περιορισμο? και εναντ?ωση? επεξεργασ?α?

?χετε το δικα?ωμα να μα? ζητ?σετε να περιορ?σουμε ? και να αποκλε?σουμε την επεξεργασ?α των προσωπικ?ν σα? δεδομ?νων ε?ν αμφισβητ?σετε την ακρ?βεια των πληροφορι?ν που διατηρο?με για εσ??, ε?ν αντιληφθε?τε ?τι επεξεργαζ?μαστε τα δεδομ?να σα? με παρ?νομο τρ?πο ? ε?ν δεν θ?λετε πλ?ον να λαμβ?νετε προωθητικ? μην?ματα για προ??ντα και υπηρεσ?ε? μα?.

δ) Φορητ?τητα?

?χετε το δικα?ωμα να μα? ζητ?σετε να μεταφ?ρουμε τα προσωπικ? σα? δεδομ?να σε κ?ποιον ?λλον οργανισμ? για εσ??.

ε) Διαγραφ??

?χετε το δικα?ωμα, να μα? ζητ?σετε γραπτ?? να διαγρ?ψουμε τα προσωπικ? δεδομ?να σα?, ?ταν δεν ε?ναι πλ?ον απαρα?τητα σε σχ?ση με τον σκοπ? που συλλ?χθηκαν, ε?ν θελ?σετε να αποσ?ρετε τη συνα?νεση σα? για την επεξεργασ?α αυτ?ν και ε?ν τα δεδομ?να σα? υποβληθο?ν σε παρ?νομη επεξεργασ?α παραβι?ζοντα? τον κανονισμ? περ? Προστασ?α? Προσωπικ?ν Δεδομ?νων.

στ) Υποβολ?? καταγγελ?α? στην αρμ?δια αρχ?

Τ?λο?, ?χετε δικα?ωμα υποβολ?? καταγγελ?α? στην αρμ?δια Ελληνικ? ανεξ?ρτητη αρχ?, η οπο?α ε?ναι η Αρχ? Προστασ?α? Δεδομ?νων Προσωπικο? Χαρακτ?ρα, σε περ?πτωση παρ?νομη? επεξεργασ?α? των δεδομ?νων σα? (http://www.dpa.gr/)

 

Συνεργαζ?μενε? εταιρ?ε? – Μ?σα κοινωνικ?? δικτ?ωση?

Η εταιρ?α δεν μεταβιβ?ζει σε καν?ναν τα προσωπικ? σα? δεδομ?να παρ? μ?νο σε περιπτ?σει? που ε?ναι απαρα?τητο προκειμ?νου να εκπλ?ρωσει τον κ?ριο σκοπ? τη? που ε?ναι η π?ληση προ??ντων (για παρ?δειγμα τα στοιχε?α σα? πρ?πει να τα μεταβιβ?σουμε στην εκ?στοτε εταιρ?α μεταφορ?ν προκειμ?νου να παραδοθε? η παραγγελ?α σα?). Επ?ση? δ?ναται ?που το επιτρ?πει ο ν?μο? να τα μεταβ?βασουμε σε τρ?του? για την εκπλ?ρωση συναλλαγ?ν, ερευνητικ?ν και προωθητικ?ν ενεργει?ν  π?ντα με την συγκατ?θεσ? σα?. Τ?τοιοι αποδ?κτε? μπορε? να ε?ναι εταιρ?ε? παροχ?? υπηρεσι?ν οι οπο?ε? παρ?χουν προωθητικ? & ερευνητικ? προγρ?μματα μ?σω διανομ?? e-mail, ερωτηματολογ?ων. Η συνεργασ?α γ?νεται τηρ?ντα? του? καν?νε? απ?ρρητου και ασφ?λεια? των προσωπικ?ν σα? δεδομ?νων, τα οπο?α χρησιμοποιο?νται μ?νο για την εκπλ?ρωση των συγκεκριμ?νων υπηρεσι?ν και για συγκεκριμ?νο χρονικ? δι?στημα, π?ραν του οπο?ου τα δεδομ?να αυτ? διαγρ?φονται ? μετατρ?πονται σε αν?νυμα και μ?νο με την μορφ? στατιστικ?ν στοιχε?ων.

Επιμ?λεια GDPR

Δικηγ?ροι Θεσσαλον?κη?: Μιχ?λη? Ζηδιαν?κη? και Συνεργ?τε?

Επιστροφ? στο ParaMarketing Web Design

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
在线观看精品国产福利片