ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

emgoldex-success

Γεια σα?! Ε?μαι ο Γι?ννη? ο Διβρ?μη?

?χω σπουδ?σει μ?ρκετινγκ και οικονομικ? στο Λονδ?νο και απ? το 2000 ξεκ?νησα με την κατασκευ? ιστοσελ?δων, την προ?θηση ιστοσελ?δων και το SEO στο ?ντερνετ.

Καλ? ναι το αν?παρκτο τ?τε SEO στο ?ντερνετ.

Γιατ? να σχεδι?σετε την δικ? σα? ιστοσελ?δα;

Με την ?ννοια επιχειρηματικ? blog εννοο?με την επιχε?ρηση blog. Την επιχε?ρηση δηλαδ? με ?δρα το σπ?τι σα? ? το γραφε?ο σα? η οπο?α σα? δ?νει την δυνατ?τητα να αποκτ?σετε εισοδ?ματα ?χοντα? ελ?χιστα ?ξοδα.

Το επιχειρηματικ? Blog ε?ναι η ιδανικ? επιχε?ρηση για κ?θε ?ναν απ? εσ??. Κι αυτ? γιατ? απαιτε? π?ρα πολ? μικρ? κεφ?λαια για να ξεκιν?σει κ?ποιο? την δικ? του επιχε?ρηση. Πλ?ον μπορε? να συνδυ?σει ? να υποστηρ?ξει ?λα τα ε?δη των παραδοσιακ?ν επιχειρ?σεων απ? ?να βιβλιοπωλε?ο μ?χρι μια κατασκευαστικ? εταιρε?α.

Μπορε? να ε?στε ?δη επιχειρηματ?α?, να ?χετε ?δη τη δικ? σα? σελ?δα, αλλ? δεν σημα?νει ?τι το επιχειρηματικ? σα? blog θα ε?ναι κ?τι αποκομμ?νο απ? αυτ?. Π?λι θα σα? χρησιμ?ψει και θα ?χετε π?ρα πολλ? οφ?λη απ? αυτ?.

Επ?ση? ε?ν π?λι ε?στε στο χ?ρο του δικτυακο? μ?ρκετινγκ τ?τε σ?γουρα θα πρ?πει αμ?σω? να μεταφ?ρεται την επιχε?ρησ? σα? ηλεκτρονικ?. Θα αναπαρ?γεται τον εαυτ? σα? και θα αποκτ?σετε πρ?σβαση σε ν?ε? αγορ?? και πελ?τε?.

Η Αποστολ? Μα?

vgalte-lefta-internet-podcast

Η αποστολ? μα? ε?ναι απλ? και ταπειν? και την ?χουμε εμπνευστε? απ? την μεγαλ?τερη εταιρε?α παγκοσμ?ω? στον χ?ρο τη? τεχνολογ?α? και του ?ντερνετ, τη Google.

‘Αποστολ? μα? ε?ναι να αλλ?ξουμε τον κ?σμο μ?σα απ? το SEO και το Web design.

Συνεργ?τη? στο Πανεπιστ?μιο Θεσσαλ?α?

Υπ?ρξα συνεργ?τη? στο Πανεπιστ?μιο Θεσσαλ?α? στο Επιχειρησιακ? Πρ?γραμμα Δικτυωθε?τε και ?χει τ?χει να εκπαιδε?σω περισσ?τερε? απ? 250 μικρομεσα?ε? επιχειρ?σει? στο χ?ρο του ?ντερνετ και των Ν?ων Τεχνολογι?ν.

Παρ?λληλα εκε?νη την περ?οδο ε?χε τ?χει να επιδοτηθο?ν για την ιστοσελ?δα του? μ?σω εμ?να π?νω απ? 100 επιχειρ?σει?, δ?μοι και οργανισμο? σε δι?φορα κοινοτικ? προγρ?μματα ν?α? τεχνολογ?α?.

Web Design-Κατασκευ? Ιστοσελ?δων

superstar-marketing-branding

Πολλο? με ρωτ?νε με τι ασχολο?μαι. Βλ?πουνε ?λη αυτ?ν τη συγγραφικ? και εκπαιδευτικ? μου δραστηρι?τητα γ?ρω απ? το blog μου και τα social media. Στην πραγματικ?τητα ασχολο?μαι επαγγελματικ? με την κατασκευ? ιστοσελ?δων και ηλεκτρονικ?ν καταστημ?των σε WordPress.

Δε?τε περισσ?τερα στην Κατασκευ? Ιστοσελ?δων.

SEO – Βγε?τε στην Πρ?τη Σελ?δα τη? Google

Κ?θε ιστοσελ?δα που φτι?χνω ε?ναι μοναδικ? γιατ? καταφ?ρνει και βγα?νει στην πρ?τη σελ?δα τη? Google. Με το να βγα?νει το site σα? στην πρ?τη σελ?δα τη? Google θα αποκτ?σετε πολ? μεγ?λη επισκεψιμ?τητα, δεκ?δε? ν?ου? στοχευμ?νου? πελ?τε?  και θα γ?νει η ιστοσελ?δα σα? βι?σιμη. Γραφτε?τε στι? ενημερ?σει? και κατεβ?στε τον οδηγ? SEO ? επιλ?ξτε μια υπηρεσ?α SEO.

Νου? υγι?? εν σ?ματι υγι?

Μου αρ?σουν τα σπορ π?ρα πολ? και ανακ?λυψα το αρχα?ο ελληνικ? ολυμπιακ? ?θλημα τη? π?λη? σε λ?γο μεγ?λη ηλικ?α.  Μου αρ?σει η π?λη γιατ? ε?ναι καθαρ? εγκεφαλικ? ?θλημα. Οι ?νθρωποι νομ?ζουν ?τι η π?λη ?χει να κ?νει με του? μυ? και την φυσικ? κατ?σταση, αλλ? η π?λη ε?ναι ο καλ?τερο? συνδυασμ?? μυαλο? και σ?ματο? και σα? βοηθ?ει να ξεφ?γετε ευχ?ριστα απ? τη ρουτ?να σα?.

Δε?τε περισσ?τερα για την π?λη σε αυτ?ν την παλαιστικ? ιστοσελ?δα εν?? φ?λου μου.

Απ?στευτο Δωρε?ν Περιεχ?μενο

Επ?ση? μπορε?τε να κατεβ?σετε δωρε?ν και του? ?λλου? οδηγο?? τη? σελ?δα? μου:

Εγγραφε?τε στη λ?στα μου και στι? ανανε?σει? μου και θα μπορ?σετε σε σ?ντομο χρονικ? δι?στημα ε?ν ακολουθ?σετε τι? συμβουλ?? μου να δε?τε φανταστικ? αποτελ?σματα σε εσ?? και την ιστοσελ?δα σα?.

 

Σα? ευχαριστ? πολ?

Γι?ννη? Διβρ?μη?

Τηλ?φωνο επικοινων?α? : +30.6972.364.387
xanthogenous @gmail.com

12 Σχ?λια. Leave new

 • καλησπ?ρα σα?!
  ονομαζ?μενο Ν?κο? Π.
  Θα ?θελα παρκαλω την βο?θεια απ? κ?ποιον ?μπυρο ?νθρωπο να με καθοδηγ?σει να ανεβ?σω το web site μου στην google που ε?μαι ακ?μα αορ?τω?.
  Εχω επιχειρ?σει διαθ?τω ?δη ?να web site θ?λω να το ανεβ?σω στα αποτελ?σματα τη? google δεν ξ?ρω τι πρ?πει να κ?νω, ?χω δι?βαση και μου ?χουν πει δ?φορα για SEO ?λλα δεν ξ?ρω πω? να τα διαχειριστ? δεν ?χω ιδ?α απ? google πω? δουλε?ει.
  Δεν ε?χα ειλικριν? αντιμετωπ?σει ( σε κ?ποια θ?ματα κατ? τα ?λλα ?ταν ?λα ?νταξ? ) απ? το ?τομο που μου ?φτιαξε την ιστοσελ?δα και η εμπιστοσ?νη μου χ?θηκε πλ?ον.
  το διαδικτυακ? μου μαγαζ? δεν ?χει ?σοδα ?ποτε δεν μπορ? να ε?μαι ευχαριστημενο? απ? το αποτ?λεσμα του? 14 μ?νε? μετ? την ?παρξη του ιστοτοπου μου
  ευχαριστ? εκ των πρ?τερον.

  Απ?ντηση
 • Hello,

  My name is Stephen Lloyd. I am a director at SriMarks Ltd, a marketing agency based in the UK.

  We have an requirement for your services in supporting a number of clients requiring affiliate management and programmatic CPA and campaigns.they also require advocacy, influencer and channel marketing. Which of all of these can you do?

  Please send over a range of your pricing or at least the pricing model.

  Are we able to get a meeting before end of week in person? I will be in Athens from tomorrow morning.

  Stephen

  Απ?ντηση
 • ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΚΕΡΙΕ ΓΙΑΝΝΗ. ΣΕ ΑΚΟΛΟΥΘΩ ΑΠΟ ΚΑΙΡΟ ΣΤΟ GOOGL + AΛΛΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΤΕΙΧΕ ΝΑ ΣΕ ΒΡΩ ΣΤΟ GOOGLE ΤΥΧΑΙΑ. ΣΕ ΣΥΝΧAIΡΩ ΓΙΑΤΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΟΛΙΣ ΣΕ ΒΡΗΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙ ΒΛΕΠΩ ΜΟΙΡΑΖΕΣΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΛΛΟΙ ΚΟΙΤΑΝ ΝΑ ΣΕ ΚΟΡΟΙΔΕΨΟΥΝ ΟΤΙ ΔΗΘΕΝ ΘΑ ΣΕ ΠΑΝΕ ΨΗΛΑ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΟΥ ΤΡΩΝΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ. ΕΤΣΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΑΦΟΥ ΑΣΧΟΛHΘΗΚΑ ΛΙΓΟ ΜΕ ΤΟ WORDPRESS ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΕΧΩ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΟΔΙΚΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΑΙΤ ΠΟΥ ΜΟΥ ΕΙΧΑΝ ΦΤΙΑΞΕΙ ΠΡΟΣΠΑΘΩΝΤΑΣ ΝΑ ΜΑΘΩ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΝΩ ΤΑ ΑΔΙΟΡΘΟΤΑ ΕΠΕΣΑ ΠΑΝΩ ΣΕ ΣΕΝΑ ΜΟΛΙΣ ΠΡΙΝ ΛΙΓΟ. ΑΥΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ

  Απ?ντηση
 • Γι?ννη? Δεδε?
  5 Νοεμβρ?ου 2017 12:08 πμ

  Γεια σου Γι?ννη
  ειμαι Οικονομολ?γο? Φοροτεχνικ?? και θελω να εχω δικη μου ιστοσελ?δα με δυο τρει? μ?σκε? και να ανεβαζω ενδιαφ?ροντα ?ρθρα
  Τωρα ξεκιν?ω μια προσπαθεια με δικο Γραφειο και θελω κατι οικονομικ? για αρχη

  Απ?ντηση
 • Υπ?ρχει ενδιαφ?ρον για το ενδεχ?μενο κατασκευ?? site για εταιρ?α με εκδρομ?? ιστιοπλοια? με template και ισω? καποιο plug in για κρατ?σει?. Στε?λε μου τι? προτ?σει? σου.

  Σε ευχαριστ?

  Απ?ντηση
 • Θαυμ?σιο το αρθρο σα?. Ε?μαι ο Β. Τσ?βο? τη? landdata.gr που ?χει τραυματιστε? απο malware. Θα μα? κ?νετε μια προσφορ? για WordPress – Woocommerce και 2 γλ?σσε?? (καινο?ργιο site, στ?σιμο απ? την αρχ?)

  Απ?ντηση
 • Καλησπερα Γιαννη.

  Τυχαια απο ενα post στο fb διαβασα για την σελιδα σου και για σενα και την βρισκω αρκετα ενδιαφ?ρουσα για να εγγραφω και να λαμβανω νεασου.

  Ευχαριστω πολ?.

  Απ?ντηση
 • Καλησπ?ρα Γι?ννη,
  Δεν βλ?πω κ?που να β?λω το email….Απο firefox…εχω απενεργοποι?σει και τα add-ons adblock Κλπ…

  Απ?ντηση
  • Αργ?ρη καλησπ?ρα, ?σω? να χρειαστε? να κ?νει? refresh, F5 ? να επιλ?ξει? κ?ποιον ?λλον browser για να δει? τη φ?ρμα εγγραφ??. Παρ?λα αυτ? σε ?χω εγγρ?ψει στα μαθ?ματα SEO και θα πρ?πει να κ?νει? επιβεβα?ωση στο email σου.

   Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
在线观看精品国产福利片