ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Ποιο? ε?ναι ο νο?μερο ?να παρ?γοντα? κατ?ταξη? στη Google;

Γεια σα? φ?λοι μου! Ε?μαι ο Γι?ννη? ο Διβρ?μη? και σ?μερα σ’ αυτ? το σ?ντομο β?ντεο θα μιλ?σουμε για το ποιο? ε?ναι ο νο?μερο 1 παρ?γοντα? κατ?ταξη? στη Google.

Το κ?νω αυτ? το β?ντεο λ?γω αγαν?κτηση?, γιατ? ?κανα μια μικρ? ?ρευνα στα αγγλικ? στην Google:

What is the number one ranking factor in Google

και τα αποτελ?σματα που βρ?κα ε?ναι απογοητευτικ?, ειδικ? για κ?ποιον αρχ?ριο αυτ? τη στιγμ?.

Γιατ? πιστ?ψτε με δεν ε?ναι αποτελ?σματα πληροφ?ρηση?, αλλ? αποτελ?σματα παραπληροφ?ρηση?, τα site που βγα?νουν πρ?τα στη Google, αν και τα περισσ?τερα ε?ναι domain authority sites, site δηλαδ? που ε?ναι βαρβ?τα κι ?χουν να επιδε?ξουν πλο?το γν?σεων στο SEO, δυστυχ?? δεν απαντ?νε κατευθε?αν στο ερ?τημα εν?? πρωτ?ρη στο SEO και περισσ?τερο θα σα? μπερδ?ψουν, παρ? θα σα? κατευθ?νουν.

Π?? το ξ?ρω; ?μουν κι εγ? σ’ αυτ? τη φ?ση πριν απ? χρ?νια, οπ?τε ποιο? ε?ναι ο νο?μερο 1 παρ?γοντα? κατ?ταξη? στην Google;

Να κ?νετε Like σε αυτ? το β?ντεο, να αφ?σετε το σχ?λιο σα? και να γραφτε?τε στο newsletter γιατ? κ?θε 15 μ?ρε? στ?λνουμε ?να πολ?τιμο newsletter για το SEO εντελ?? δωρε?ν για το π?? να βγ?λετε λεφτ? απ? το internet, π?? να βγ?λετε λεφτ? απ την Amazon και π?? να φτι?ξετε τη δικ? σα? ηλεκτρονικ? επιχε?ρηση που ε?ναι πολ? σημαντικ?. Ε?μαι πολ? ενθουσιασμ?νο? και δεν μπορ? να μεταφ?ρω ?λο αυτ? που θα μ?θετε και θα π?θετε με το καν?λι μου και το site μου και π?με κατευθε?αν στο β?ντεο, αμ?σω? μετ? το σ?ντομο διαφημιστικ? δι?λειμμα.

paramarketing-N1-googlewww.thierry-serfaty.com ε?ναι το site μου, ε?μαι ο Γι?ννη? ο Διβρ?μη? και με?νετε μ?χρι το τ?λο? του β?ντεο γιατ? ?χουμε ?ναν φανταστικ? χορηγ? και μια καταπληκτικ? χορηγ?α. Στο τ?λο? θα π?ρετε μια τερ?στια ?κπτωση για κ?τι που σα? αφορ? ?λου? σ?μερα, αν ?χετε site το χρει?ζεστε.

Ποιο? ε?ναι ο νο?μερο ?να παρ?γοντα? κατ?ταξη? σ?μφωνα με το Semrush?

Η ?ρευνα που ?κανα ε?ναι η What is the number one ranking factor in Google,  ποιο? ε?ναι ο νο?μερο 1 παρ?γοντα? κατ?ταξη? στη Google -π?γα δηλαδ? στη Google και πληκτρολ?γησα αυτ?ν την φρ?ση- και στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? που βγα?νουν σε σταθερο?? υπολογιστ??, βγα?νει το site Semrush με διαφ?μιση 15 SEO Google success factors that would impact your site, 15 παρ?γοντε? επιτυχ?α?, ?χι κατ?ταξη?, επιτυχ?α?, πρ?πει να ναι πετυχημ?νο το site, υπ?ρχουν διαφορετικ? πρ?γματα για το καθ?να.

Μα? αναφ?ρει 15 SEO Google success factors that would impact your site και το ?χει γρ?ψει ο Connor Lahey στι? 15 Οκτωβρ?ου του 2020 για το εκπληκτικ? site Semrush. Διαβ?ζω το site του? και ?χει καταπληκτικ? περιεχ?μενο, αλλ? δεν ε?ναι ?λα για ?λου? και σ?γουρα θα μπερδευτε?τε ?μα το διαβ?σετε.

Ποιο ε?ναι το νο?μερο 1 αυτ? τη στιγμ?, σ?μφωνα με το semrush;

  1. High quality content λ?ει το semrush
  2. On-page SEO
  3. Effective keywords
  4. Useful backilinks
  5. Security

Το πρ?το ε?ναι το ποιοτικ? περιεχ?μενο, το δε?τερο ε?ναι το SEO εντ?? σελ?δα?, το τρ?το ε?ναι τα αποτελεσματικ? keywords που φ?ρνουν τον κ?σμο να αγορ?σει το προ??ν π.χ. , δηλαδ? τα money keywords και ?χι τα vanity keywords, δηλαδ? μια λ?ξη – κλειδ? κουκουρο?κου για λ?γου? prestige και το 4 ε?ναι τα χρ?σιμα backlinks, γιατ? υπ?ρχουν χρ?σιμα και ?χρηστα backlinks.

Ποιο? ε?ναι ο νο?μερο ?να παρ?γοντα? κατ?ταξη? σ?μφωνα με την Alexa;

Π?με να δο?με ?μω? κι ?λλα αποτελ?σματα αναζ?τηση?. Αφ?νω το Optinmonsters που ε?ναι πρ?το, το Wordstream, το Backlinko και βλ?πω στο νο?μερο 8 το blog απ? το Alexa που λ?ει ?τι οι 12 SEO ranking factors, σε ?να ?ρθρο που ?χει γραφτε? απ? τη Jennifer Yesbeck, Αμερικαν?δα.

Ο νο?μερο 1 παρ?γοντα? ε?ναι το site security, η ασφ?λεια τη? ιστοσελ?δα?, δηλαδ? να μην ε?ναι χακαρισμ?νο το site. Το δε?τερο ε?ναι το crawlability, δηλαδ? η προσπελασιμ?τητα του site στι? μηχαν?? αναζ?τηση?, αν ?χω κ?νει κ?ποιο λ?θο? στο αρχε?ο robots.txt. Το 3 ε?ναι το mobile friendliness, ?μα ε?ναι φιλικ? το site σα? για τα κινητ?, δηλαδ? να ε?ναι responsive, mobile first indexed.

Μιλ?με για Alexa, που με πα?ρνετε π?ρα πολλο? τηλ?φωνο και με ρωτ?τε π?? να ανεβ?σετε το score σα? στην Alexa, γιατ? με β?ση αυτ? πα?ρνετε διαφημ?σει?. Απ? ποιου? απορ?, γιατ? συγγν?μη που το λ?ω, πρ?πει να ε?σαι τριτοκοσμικ?? ? χιμπατζ?? για να π?ρει? διαφημ?σει? απ? το Alexa, το οπο?ο αυτ? τη στιγμ? δεν ?χει καμ?α απ?δοση ? κ?ποιο μ?τρο να μετρ?σει την επισκεψιμ?τητα στο site σα? και την οργανικ? κατ?ταξη, παρ? μ?νο το Google Analytics ? κ?ποιο ?λλο εργαλε?ο Analytics.

Μπορε? να ναι σημαντικ? εργαλε?ο το Alexa, αλλ? δεν ?χει καν?να ρ?λο, μηδ?ν σ?μερα, στο SEO, στη Google και στα ?σοδα του site σα?.

Δεν μετρ?ει κ?τι το Alexa.

Δεν θ?λω να του? κατηγορ?σω αλλ? βλ?πω τα χ?λια και λ?ω π?? γ?νεται.

Π?με στο 4, page load speed, ταχ?τητα φ?ρτωση? σελ?δα?, αν κ?τι π?ει στραβ?. 5. User engagement, Η αναδρασιμ?τητα του χρ?στη, δηλαδ? το δικ? μου site που μιλ?ει για SEO και σπ?νια κ?ποιο? θα αφ?σει μ?νυμα, σχ?λιο, user engagement 0, αλλ? βγα?νει στη Google.

  1. High quality content, περιεχ?μενο υψηλ?? ποι?τητα?
  2. Right targeted keywords

8.Optimized Content, βελτιστοπο?ηση περιεχομ?νου, τ?τλου, παραγρ?φων, ποι?τητα λ?ξεων – κλειδι?ν

  1. Structured Data, να ?χω δομημ?να data δηλαδ? ?ταν γρ?φω συνταγ?? να ε?ναι συνταγ??, ?ταν γρ?φω ?ρθρα να ε?ναι ?ρθρα, ?ταν γρ?φω τοπικ? επιχε?ρηση να ε?ναι τοπικ? επιχε?ρηση
  2. Consistent business listing, το NAP μου, δηλαδ? να ?χω το NAP μου σε κ?ποια θ?ση, address font, στου? τοπικο?? οδηγο?? για να βγα?νω στο local SEO
  3. Backlink profile, το προφ?λ των backlink, ?χι τα backlink, το προφ?λ και ποιο site ?χουμε μπροστ?; Το Alexa!

Ποιο? ε?ναι ο νο?μερο ?να παρ?γοντα? κατ?ταξη? σ?μφωνα με το Optinmonster;

?δια απογοητευτικ? στοιχε?α υπ?ρχουν απ? πολλ? ?λλα site που δεν θ?λω να τα πι?σω ?να-?να. Π?με στο Optinmonster, 10 crucial SEO ranking factors you need to know και το 1 ε?ναι secure and accessible site, ασφαλ?? και προσβ?σιμο site.

Μ?πω? αισθ?νεστε ?τι ?χουμε πρ?βλημα ασφ?λεια? στο internet και για αυτ? δεν βγα?νει το site;

Δηλαδ? να το β?λω 3 SSL π?νω εκε?, να π?ρω δικ? μου server και να το φυλ?ω με ?πλο; Τι να κ?νω; ?λα λ?θο?. Γενικ? το ?να site κλ?βει το ?λλο ? η Google δεν κατ?λαβε σωστ? τι ε?ναι αυτ? που ζητ?με αυτ? τη στιγμ?, το οπο?ο ε?ναι απλ?.

Ποιο? ε?ναι ο νο?μερο 1 παρ?γοντα? κατ?ταξη? στη Google σ?μερα;

Το 2021 αλλ? και το 2022, γιατ? πιστ?ψτε με, τα τελευτα?α χρ?νια που υπ?ρχει η Google που την ξ?ρω και τη χρησιμοποι?, ο παρ?γοντα? ε?ναι ?να? και δεν αλλ?ζει.

Γιατ? το λ?ω αυτ?; Πο? θα σα? βοηθ?σει αν γνωρ?ζετε τον παρ?γοντα; Εσε?? που ξεκιν?τε τ?ρα το SEO δεν μπορε?τε να ασχοληθε?τε με δεκ?δε? πρ?γματα, θα χ?σετε την εστ?αση σα?. Πρ?πει να εστιαστε?τε σε ?να μ?νο βασικ? πρ?γμα, ?ντε 2.

Ποιο ε?ναι αυτ?; Θα σα? πω.

Το πρ?το πρ?γμα ε?ναι το περιεχ?μενο, αλλ? δεν ε?ναι ο βασικ?τερο? παρ?γοντα? κατ?ταξη?, απλ? ε?ναι προαπαιτο?μενο για τον βασικ? παρ?γοντα κατ?ταξη?, ο οπο?ο? κατ? 70% ε?ναι τα backlinks.

Ε?ναι τα backlinks, τα οπο?α στοχε?ουν σε ?να site που πρ?πει να ?χει περιεχ?μενο.

Γιατ? χωρ?? μοναδικ? περιεχ?μενο, τα backlinks δεν θα ?χουν καμ?α αξ?α, γιατ? το site σα? θα ε?ναι εντελ?? κεν? και θα τιμωρηθε? απ? τη Google, θα υποβιβαστε? λ?γω του Google Phantom Update που υποβ?βαζε ?λα τα site με λεπτ? περιεχ?μενο, thin content sites.

Οπ?τε ?ταν κ?ποιο? ξεκιν?ει σ?μερα το site του θα πρ?πει να β?λει περιεχ?μενο μ?σα, να φτι?ξει μια πρ?τη σελ?δα με 2.000 λ?ξει? αν ε?ναι η βασικ? σελ?δα προορισμο?, 2.500 λ?ξει? να β?λει σε κ?ποιε? ?λλε? σελ?δε?, το About us, τη φ?ρμα επικοινων?α?, τη διε?θυνση του.

Και, μετ?, το επ?μενο β?μα για να κερδ?σει τον ανταγωνισμ? ε?ναι να φτι?ξει backlinks προ? τη σελ?δα προορισμο? με τι? λ?ξει? κλειδι?, με branded keywords.

Τι ε?ναι τα branded keywords;

Τα branded keywords ε?ναι λ?ξει? κλειδι? με το ?νομα του, ?πω?  για το www.thierry-serfaty.com, το branded keyword ε?ναι το Paramarketing. Και πιστ?ψετε με, αν ?λα τα ?λλα ε?ναι σταθερ?, ceteris paribus λ?γεται στα λατινικ?, το ?χουμε μ?θει στα οικονομικ? απ? το σχολε?ο ακ?μη, το site που θα βγει πρ?το ε?ναι αυτ? που θα ?χει τα καλ?τερα backlinks. Αν δυο site ?χουν ?διο περιεχ?μενο, αυτ? που θα βγει πρ?το ε?ναι αυτ? που ?χει τα καλ?τερα backlinks.

Επ?ση?, ε?ναι τ?σο σημαντικ? τα backlinks που πρ?πει να τα κρατ?σουμε με ν?χια και με δ?ντια σταθερ? στο site μα?, γιατ? ?ταν χ?νουμε backlinks, χ?νουμε θ?σει?. Δηλαδ? αν ?να site π?σει στη Google, το πρ?το που πρ?πει να κοιτ?ξετε ε?ναι backlinks, αν χ?σαμε backlinks.

Και για να το δε?τε αυτ?, πρ?πει να π?τε σε ?να χρ?σιμο site που χρησιμοποι? καθημεριν?, το Ahrefs.com.

Ε?ναι το πιο κοντιν? στη Google, αλλι?? πρ?πει να μπε?τε στο Google Search Console και να δε?τε απ? εκε? τα backlinks που ?χει το site σα?, αλλ? αυτ? δεν θα σα? δ?σει πολλ? στοιχε?α, οπ?τε μπορε?τε να π?τε στο Ahrefs.com.

Σα? δε?χνει π?σα ε?χατε, π?σα χ?σατε, π?σα ?χουν οι ανταγωνιστ?? σα? και ?λο το backlink profile. Κοστ?ζει 90 ευρ? το μ?να, η συνδρομ? ε?ναι λ?γο ακριβο?τσικη, αλλ? ε?ναι η πιο ολοκληρωμ?νη β?ση που μπορε?τε να ?χετε για τα backlinks, π?ρα απ? την Google.

Τι θα πρ?πει να κ?νετε ?ταν π?φτει ?να site

Π?φτει ?να site;

Το πρ?το που πρ?πει να δε?τε ε?ναι τα backlinks, ποια ?χασε, ποια κ?ρδισε. Δε?τερον, να δε?τε τα backlinks των ανταγωνιστ?ν σα? και να προσπαθ?σετε να κ?νετε καλ?τερα απ? αυτο??. Π?ρα πολλο? βλ?πουν τα backlink των ανταγωνιστ?ν και π?νε να τα αντιγρ?ψουν, ?καναν 10, εγ? θα αντιγρ?ψω τα 10 και θα κ?νω κι ?λλο 1, 11 σ?νολο. Δεν γ?νεται, γιατ? θα δε?τε μερικ?? φορ?? ?τι ε?ναι κοστολογικ? ασ?μφορο να το κ?νετε.

Αποφ?γετε τα Vanity Keywords και επικεντρωθε?τε στα money keywords

Αυτ? ε?ναι το πρ?βλημα με το SEO σ?μερα, ?τι ε?ναι πυρηνικ?? εξοπλισμ??, να το πω ?τσι, sprint εξοπλισμ?ν, μαραθ?νιο? εξοπλισμ?ν. Κ?νει ?να? ?ναν π?ραυλο S300, ο ?λλο? S400, ο παραδ?πλα αεροπλανοφ?ρο και ο ?λλο? μια πυρηνικ? κεφαλ? και γ?νεται χαμ??. Δεν συμφ?ρει καν?ναν.

Το ανταγωνιστικ? SEO γ?νεται με τι? λ?ξει? κλειδι?, οι οπο?ε? ε?ναι vanity keywords σ?μερα και δεν θα αποφ?ρουν καν?να ?σοδο σε εμ??.

Οπ?τε, τα backlinks πρ?πει να στοχε?ουν σε λ?ξει? κλειδι? που ?χουν χαμηλ?τερο ανταγωνισμ?. Το περιεχ?μενο θα πρ?πει να ναι καλ?τερο απ? των ανταγωνιστ?ν για να χρειαζ?μαστε λιγ?τερα backlinks. Site χωρ?? backlinks σ?μερα δεν π?νε πουθεν?.

Πιστ?ψτε με ?τι ?λα τα site με ανταγωνιστικ?? λ?ξει? κλειδι? που βρ?σκονται στην πρ?τη θ?ση τη? Google, ?πω? ?λα αυτ? που ?χω κοιτ?ξει, που για μ?να δεν ε?ναι πολ? σχετικ?, δεν ?χω βρει αυτ? που θ?λω. Φανταστε?τε, εγ? που ε?μαι ειδικ?? στο SEO και το κ?νω τ?σα χρ?νια, βλ?πω το λ?θο? αμ?σω? κι αυτ? ε?ναι λ?θο?. Χρει?ζεται και το site να ναι ασφαλ??, αλλ? δεν ε?ναι ο νο?μερο 1 παρ?γοντα? κατ?ταξη?, γιατ? δεν θα π?τε πουθεν? μ?νο με ?να SSL στο site, που σημα?νει εντελ?? δωρε?ν τα περισσ?τερα SSL σ?μερα.

?ποιο? αγορ?ζει SSL για site σ?μερα, εκτ?? απ? ειδικ?? περιπτ?σει? ε?ναι commerce SSL ? να ναι branded το SSL στο ?νομα τη? εταιρε?α?, κ?νει λ?θο? γιατ? ε?ναι δωρε?ν και θα σα? πω γιατ?.

Αποκτ?στε 50% ?κπτωση στο hosting με την Myip

Χορηγ?? τη? εκπομπ?? και του καναλιο? και του β?ντεο ε?ναι η εταιρε?α Μyip, η πιο γρ?γορη εταιρε?α hosting στην Ελλ?δα με το καλ?τερο service. Οι 5 πρ?τοι που θα π?νε να παραγγε?λουν hosting με τον κωδικ?

paramarketing50

?χουν 50% ?κπτωση αυτ? τη στιγμ? στο hosting, εφ?σον ε?ναι καινο?ργιοι πελ?τε?, εφ’ ?ρου ζω??, ?ποτε θα ?ταν καλ? να π?τε να π?ρετε μεγαλ?τερο πακ?το hosting!

Μην π?τε να π?ρετε hosting των 50 και των 100 ευρ?, π?ρτε μεγαλ?τερο hosting γιατ? σα? δ?νει μεγαλ?τερη ταχ?τητα, επειδ? ?χει μεγαλ?τερο επεξεργαστ?. Δεν μετρ?νε τα GB που ?χει ?να πακ?το στο hosting, μετρ?ει ?λο το σ?νολο, δηλαδ? η επεξεργαστικ? ισχ?? που πα?ρνετε και η γραμμ? που ?χετε στο site σα?.

Επ?ση?, ?χετε δωρε?ν SSL στη myip και δεν χρει?ζεται να αγορ?σετε extra SSL αυτ? τη στιγμ?. ?λε? οι διαφημ?σει? που βλ?πω για το SSL ε?ναι αστε?ε?, γιατ? δεν χρει?ζεται να πληρ?σετε extra για SSL. Το ?χει το πακ?το hosting και ?λε? οι αξι?πιστε? εταιρε?ε? hosting σ?μερα το δ?νουν δωρε?ν.

Αν ?χετε κ?ποια ?λλη απορ?α να γρ?ψετε κ?τω ?να σχ?λιο, να θυμ?στε ?τι τα backlinks μετρ?νε π?ρα πολ?. Για να μαθα?νετε τ?τοιου ε?δου? πληροφορ?ε? που ε?ναι σαν να ?χετε εσωτερικ? πληροφ?ρηση τη? Google, ?χετε την εσωτερικ? πληροφ?ρηση και την εμπειρ?α κ?ποιου που κ?νει χρ?νια αυτ? τη δουλει? και ξ?ρει τι χρει?ζεται για να βγει ?να site στην Google και να σα? τα πει επακριβ??.

Δεν θα καθ?σετε να χ?σετε 30 χρ?νια απ? τη ζω? σα? για να εφαρμ?σετε ?λα αυτ? και να μη δε?τε φ??.

Γραφτε?τε στο καν?λι μου και στο Newsletter μου

GRAFTEITE-KANALI-YOUTUBE-1

Ε?μαι ο Γι?ννη? ο Διβρ?μη?, ιδιοκτ?τη? του Paramarketing blog, www.thierry-serfaty.com, γραφτε?τε στο newsletter ?που κ?θε 15 μ?ρε? στ?λνουμε ?να πολ?τιμο newsletter σχετικ? με το SEO, το Amazon SEO, το affiliate marketing, π?? να βγ?λετε λεφτ? απ? το internet, π?? να αυξ?σετε την οργανικ? επισκεψιμ?τητα.

Επ?ση?, μπορε?τε να κ?νετε like στο β?ντεο, share στο β?ντεο, να αφ?σετε σχ?λιο και να γραφτε?τε στο καν?λι μου για να μαθα?νετε πρ?τοι απ’ ?λου? ?λα αυτ? τα χρ?σιμα που λ?με, κ?θε Δευτ?ρα στι? 9 το πρω? με την αυγο?λα! Γεια σα?!

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO και την προ?θηση ιστοσελ?δων:

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
在线观看精品国产福利片