ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Προ?θηση Ιστοσελ?δων

Πω? να προωθ?σετε την ιστοσελ?δα σα? στην πρ?τη σελ?δα τη? Google!

Τελευτα?α αναν?ωση: 04/06/2020

Η προ?θηση Ιστοσελ?δων ?χει να κ?νει με την βελτιστοπο?ηση μια? ιστοσελ?δα? για να πετ?χει καλ?τερα αποτελ?σματα στι? μηχαν?? αναζ?τηση?. Η προ?θηση ιστοσελ?δων ?χει επικρατ?σει να ονομ?ζεται με το αγγλικ? ακρων?μιο SEO ( search engine optimization ? βελτιστοπο?ηση μηχαν?ν αναζ?τηση? ) το οπο?ο ?χει καταντ?σει μια πολ? pop word του ?ντερνετ σ?μερα.

Οφ?λη την Προ?θηση? Ιστοσελ?δων

Με την προ?θηση ιστοσελ?δων μπορε?τε:

 1. να αυξ?σετε την επισκεψιμ?τητα τη? ιστοσελ?δα? απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?
 2. να αυξ?σετε την στοχευμ?νη επισκεψιμ?τητα και την παθητικ? οργανικ? κ?νηση απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?
 3. να αυξ?σετε το πελατολ?γιο και τι? πωλ?σει? σα? και
 4. να βρε?τε ν?ε? επιχειρηματικ?? ευκαιρ?ε? για την ιστοσελ?δα σα?
 5. να κ?νετε γνωστ? το brand σα?
 6. να μεγαλ?σετε την λ?στα με τα email σα?

Ζητ?στε μια προσφορ? προ?θηση? τη? ιστοσελ?δα? σα?

Τεχνικ?? Προ?θηση? Ιστοσελ?δων

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΑΘΗΝΑ

Υπ?ρχουν πολλ?? τεχνικ?? προ?θηση? ιστοσελ?δων σ?μερα, ?μω? μετ? απ? χιλι?δε? αποτυχημ?να πειρ?ματα SEO θα εστιαστο?με μ?νο σε ορισμ?νε? τεχνικ?? οι οπο?ε? δουλε?ουν πραγματικ? και αντ?χουν στον χρ?νο και στι? αλλαγ?? του αλγορ?θμου τη? google. Ο αλγ?ριθμο? αναζ?τηση? και κατ?ταξη? τη? Google αποτελε?ται απ? περισσ?τερου? απ? 200 παρ?γοντε? οι οπο?οι μεταβ?λλονται συνεχ??.

Οι τεχνικ?? οι οπο?ε? θεωρ? κλασσικ?? και θα σα? βοηθ?σουν να προωθ?σετε την ιστοσελ?δα σα? καλ?τερα και για περισσ?τερο χρ?νο στι? πρ?τε? θ?σει? τη? Google ε?ναι οι παρακ?τω:

 • Δημιουργ?α Περιεχομ?νου
 • Δημιουργ?α Β?ντεο στο YouTube
 • Blogging και guest blogging
 • Δημιουργ?α Backlink
 • Δημιουργ?α Backlinks και περιεχομ?νου σε social media (native content, native videos) twitter, facebook, linkedin, instagram
 • Niche Edits

Δημιουργ?α Περιεχομ?νου

ΠΡΟΩΘΗΣΗ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ-ΣΤΗ-GOOGLE-5+1-ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ-ΓΙΑ-ΝΑ-ΠΡΟΩΘΗΣΕΤΕ-ΣΩΣΤΑ-ΤΟ-SITE-ΣΑΣ

Η δημιουργ?α και η παραγωγ? μοναδικο? και επικο? περιεχομ?νου. Η google αναζητ? συνεχ??, ευρετηρι?ζει και ταξινομε? στα αποτελ?σματα τη? μοναδικ? και ποιοτικ? περιεχ?μενο. Υπ?ρχει μια ψ?χωση ? μια μ?νιμη νε?ρωση τη? Google για το ανθρ?πινα παραγ?μενο μοναδικ? και επικ? περιεχ?μενο.

Φροντ?στε να δημιουργ?σετε αρκετ? περιεχ?μενο σε ?λε? του τι? μορφ??, β?ντεο, εικ?νε?, κε?μενα και podcasts. Χωρ?? το κατ?λληλο περιεχ?μενο δεν θα μπορ?σετε να προωθ?σετε την ιστοσελ?δα σα? με τι? κατ?λληλε? λ?ξει? κλειδι? γιατ? απλο?στατα δεν θα υπ?ρχει αρκετ? κε?μενο να τι? συμπεριλ?βετε.

Συμβουλ?? για να δημιουργ?σετε επικ? περιεχ?μενο

 1. Εστιαστε?τε στο να γρ?ψετε ?να τουλ?χιστον ?ρθρο πυλ?να με π?νω απ? 3.000 λ?ξει? που να καλ?πτει το μεγαλ?τερο μ?ρο? τη? αγορ?? – στ?χου σα? ? να το εξαντλε? σε μεγ?λο ποσοστ?.
 2. Δημιουργ?στε δευτερε?οντα ?ρθρα- κρ?χτε? τα οπο?α θα οδηγο?ν προ? το ?ρθρο πυλ?να?.
 3. Διασυνδ?στε ?λα τα ?ρθρα μεταξ? του?.  Η εσωτερικ? διασ?νδεση ε?ναι εφ?μιλλη των εξωτερικ?ν backlinks για τη Google.
 4. Συνοδε?σετε τα ?ρθρα με β?ντεο μ?σω απ? του καναλιο? σα? στο youtube και το vimeo.
 5. Γρ?ψτε για τον κ?σμο και φροντ?στε να δ?σετε ?να καλ? λ?γο για να επισκεφτε? ?λο? αυτ?? ο κ?σμο? τη σελ?δα σα?.

Δημιουργ?α Β?ντεο στο YouTube

Αρχικ? θα πρ?πει να δημιουργ?σετε το δικ? σα? καν?λι στο YouTube και να ανεβ?ζετε ?να β?ντεο την εβδομ?δα.

Το YouTube ε?ναι η δε?τερη μεγαλ?τερη μηχαν? αναζ?τηση? παγκοσμ?ω? μετ? τη Google και ε?ναι ιδανικ? για την προ?θηση τη? ιστοσελ?δα? σα? γιατ? ο ανταγωνισμ?? ε?ναι κατ? πολ? μικρ?τερο? σε σ?γκριση με τη Google.

?χι τ?σο μεγ?λο? συνωστισμ?? (?πω? στη Σμ?ρνη το 22) και περισσ?τερε? ευκαιρ?ε? για να βρε?τε ν?ου? πελ?τε? γιατ? το β?ντεο ?χει μεγαλ?τερη απ?χηση απ? ?τι τα κε?μενα.

Θα πρ?πει να δημιουργε?τε και να επιμελ?στε ?να τουλ?χιστον β?ντεο την εβδομ?δα για να καλλιεργ?σετε το κοιν? σα? και να τοποθετ?σετε τα link απ? την ιστοσελ?δα σα? στην περιγραφ?.

?τσι θα μπορ?σετε να στε?λετε πολ? κ?σμο απ? το YouTube στο site σα?.

Blogging και Guest Blogging για προ?θηση ιστοσελ?δων

Το Blogging και η προ?θηση ιστοσελ?δων σ?μφωνα με το ?γκυρο authority site mashable ε?ναι ?να? διαδραστικ?? τρ?πο? δημοσ?ευση? περιεχομ?νου στο ?ντερνετ. Η ονομασ?α blog προ?ρχεται απ? τη συντ?μευση των λ?ξεων web log και σημα?νει ημερολ?γιο στο ?ντερνετ. Αν ?χετε δει τη σειρ? star trek, ο Captain Picard κ?θε μ?ρα προσθ?τει στο ημερολ?γιο του πλο?ου τα απομνημονε?ματ? του και τα σημαντικ?τερα γεγον?τα.

Για την προ?θηση ιστοσελ?δων, ο σωστ?τερο? και εγκυρ?τερο? τρ?πο? που θα ωφελ?σει κατ? πολ? και εσ?? και την ιστοσελ?δα σα? ε?ναι το blogging. Με το blogging θα μπορ?σετε να προσθ?σετε πολλ? καινο?ργια και χρ?σιμα ?ρθρα, να καλλιεργ?σετε το κοιν? σα? και να εμπλουτ?σετε την ιστοσελ?δα σα? με καινο?ριε? λ?ξει? κλειδι?.

Απ? τη στιγμ? που το 70% με το 90% τη? οργανικ?? κ?νηση? των ιστοσελ?δων προ?ρχεται απ? τι? δευτερε?ουσε? λ?ξει? κλειδι? ? long tail keywords ? φρ?σει? κλειδι?, τ?τε φαντ?ζεστε ?τι μ?νο με το blogging θα μπορ?σετε να πι?σετε τ?σε? πολλ?? λ?ξει? κλειδι?.

Συστ?νω να γρ?ψετε π?νω απ? εκατ? ?ρθρα για το δικ? σα? site και να προσθ?σετε π?νω απ? 100 προ??ντα με αναλυτικ?? περιγραφ?? στο e-shop σα?.

?μα δεν ?χετε ακ?μα blog, ευκαιρ?α να προσθ?σετε ?να στο site σα? και στο ηλεκτρονικ? σα? κατ?στημα.

Δε?τε περισσ?τερα: SEO Πρ?τη Σελ?δα: Blogging

Σε περ?πτωση που ?χετε λιγ?τερε? σελ?δε? ? λιγ?τερα προ??ντα απ? τα 100 στην ιστοσελ?δα ? στο ηλεκτρονικ? σα? κατ?στημα, θα πρ?πει να σπ?σετε το φρ?γμα των 100 δημοσιε?σεων επικουρικ? με το blog σα?.

Γενικ? οι δημοσιε?σει? ?ρθρων στο blog μα? μα? βοηθ?νε να πι?σουμε και ν?ε? φρ?σει? κλειδι? που ε?ναι εξ?σου σημαντικ?? στην προ?θηση ιστοσελ?δων.

Δημιουργ?α Backlink

?να backlink ε?ναι πολ? σημαντικ? και ?χει π?ρα πολ? μεγ?λη αξ?α. Η βασικ? φιλοσοφ?α του αλγορ?θμου τη? Google βασ?ζεται ακ?μα κατ? πολ? στα backlinks και στα π?σα δε?χνουν π?σω στην ιστοσελ?δα σα?. ?σο περισσ?τερα backlink που ε?ναι ποιοτικ? και που ?χουν τη σωστ? και σχετικ? με το αντικε?μενο σα? λ?ξη κλειδ? ?χετε τ?σο καλ?τερα θα π?ει το site σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Θα πρ?πει να εστιαστε?τε σαν τρελ?? στην δημιουργ?α ποιοτικ?ν backlinks απ? ?σο το δυνατ?ν πιο ποιοτικ? sites και να περιλ?βετε σε αυτ? τι? λ?ξει? κλειδι? με τι? οπο?ε? θα θ?λετε να καταταχθε? η ιστοσελ?δα σα? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google.

Δε?τε περισσ?τερα: SEO Πρ?τη Σελ?δα: Δημιουργ?ντα? Ποιοτικ? Βacklinks – Experts

Δημιουργ?α Backlinks σε social media

Τα social media ?χουνε π?ρα πολ? κ?σμο και θα πρ?πει να εξασφαλ?σετε την παρουσ?α τη? επιχε?ρηση? και τη? ιστοσελ?δα? σα? σε ?σο το δυνατ?ν περισσ?τερα social media μπορε?τε. Σ?γουρα θα πρ?πει να εξασφαλ?σετε την παρουσ?α σα? στα τ?σσερα σημαντικ?τερα social media:

 • Facebook,
 • Instagram
 • Twitter και
 • Pinterest

Τα παραπ?νω 4 βασικ? social media αλληλοκαλ?πτουν συνολικ? 10 περ?που εκατομμ?ρια ?λληνε?. Μια ολ?κληρη Ελλ?δα δηλαδ? ε?ναι στο ?ντερνετ.

Η παραγωγ? περιεχομ?νου και η δημοσ?ευση του στα social media ε?ναι απ? τα βασικ?τερα πρ?γματα που θα πρ?πει να κ?νετε στην προ?θηση ιστοσελ?δων. Αυτ? που θα πρ?πει να δημοσιε?σετε θα πρ?πει να ε?ναι:

 • ?λε? οι σελ?δε? τη? ιστοσελ?δα? σα?
 • ?λα τα προ??ντα του e-shop σα?
 • ?λα τα ?ρθρα του blog σα?.

Niche Edits

Πρ?κειται για την πιο εξειδικευμ?νη τεχνικ? ιστοσελ?δων στην οπο?α αναζητ?με να αποκτ?σουμε backlink απ? κ?ποια ιστοσελ?δα σχετικ? με μα?, που να ε?ναι στο ?διο market niche δηλαδ? η οπο?α ?χει κ?ποιο domain authority και κ?ποια ηλικ?α.

Συν?θω? πα?ρνουμε το backlink απ? κ?ποιο ?ρθρο ? σελ?δα που ?χει κατ?ταξη στι? πρ?τε? θ?σει? τη? Google, και ?χει και κ?ποια οργανικ? κ?νηση. Η δε λ?ξη κλειδ? που μα? δ?νει backlink ε?ναι σχετικ? με τη λ?ξη κλειδ? που θ?λουμε να στοχε?σουμε.

Για παρ?δειγμα, ?μα θ?λουμε να βγο?με στην πρ?τη σελ?δα για την λ?ξη κλειδ? ? φρ?ση κλειδ?: Τι ε?ναι SEO;, θα πρ?πει να βρω ?να αν?λογο ?ρθρο για το SEO και να π?ρω ?να backlink με τη φρ?ση τι ε?ναι SEO.

Αυτ? η διαδικασ?α στην προ?θηση ιστοσελ?δων ονομ?ζεται niche edits.

Πακ?τα Προ?θηση? Ιστοσελ?δων

Αν ?χετε το δικ? σα? site ? το δικ? σα? e-shop και θ?λετε να το προωθ?σετε για να κερδ?σετε θ?σει? στην Google και να αυξ?σετε την ορατ?τητα σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?, τ?τε μπορε?τε να επιλ?ξετε ?να πακ?το προ?θηση? ιστοσελ?δων απ? τα πακ?τα υπηρεσι?ν SEO.

Η προ?θηση ιστοσελ?δων σ?μερα δεν ε?ναι πολυτ?λεια, αλλ? αναγκαι?τητα. Κ?θε επιχε?ρηση στο ?ντερνετ απ? την πιο μικρ? ω? την πιο μεγ?λη εφαρμ?ζει με κ?ποιον τρ?πο κ?ποια στρατηγικ? προ?θηση? ιστοσελ?δων, ε?τε με την προβολ? τη? στα social media ? με την δημιουργ?α περιεχομ?νου ? με την δημιουργ?α backlinks σε τρ?τα site.

Δε?τε μερικο?? απ? του? δεκ?δε? ευχαριστημ?νου? πελ?τε? μου που με εμπιστε?τηκαν και βγ?καν στην πρ?τη σελ?δα τη? Google.

Θα ?τανε καλ? β?βαια να σχεδι?σετε την προ?θηση τη? ιστοσελ?δα? σα? απ? την κατασκευ? τη? ιστοσελ?δα?, γιατ? η κατασκευ? ιστοσελ?δων και το SEO δεν ε?ναι αποκομμ?να απ? το web design.

Βacklinks και προ?θηση ιστοσελ?δων

Διαφοροπο?ηση του anchor text

Θα πρ?πει να προσ?χετε ιδια?τερα να μην ?χετε την ?δια λ?ξη κλειδ? παντο? και στο anchor text, στο σ?νδεσμο προ? την ιστοσελ?δα σα?. Θα πρ?πει να υπ?ρχει μια διαφοροπο?ηση για να φα?νεται ?τι η ιστοσελ?δα σα? συνδ?εται με φυσικ?, ανθρ?πινο τρ?πο προ? ?λλε? ιστοσελ?δε? αλλ? και απ? τι? ?λλε? ιστοσελ?δε?.

Η διασπορ? των backlinks

Ε?ναι σημαντικ? τα backlinks να προ?ρχονται απ? ?σο το δυνατ?ν περισσ?τερα domains. Με ?λλα λ?για ε?ναι προτιμ?τερο να ?χουμε 1.000 links προ? την ιστοσελ?δα μα? απ? 1.000 διαφορετικ? domains παρ? 10.000 απ? 100.

Μ?λιστα η Google εξετ?ζει ακ?μα και την γεωγραφικ? διασπορ? των servers που φιλοξενο?ν τα domains. Δηλαδ? αν δ?ο domains φιλοξενο?νται στον ?διο server, η αξ?α των links απ? αυτ? ε?ναι μικρ?τερη απ? ?τι αν φιλοξενο?νταν σε διαφορετικο?? εξυπηρετητ??. Τον αριθμ? των domains μπορε?τε να τον δε?τε στα Google Webmaster Tools, στην εν?τητα Seach Traffic – Links to Your Site.

Domain authority και trust flow των σελ?δων που συνδ?ονται με σα?

Το domain authority μπορε?τε να το δε?τε χρησιμοποι?ντα? το εργαλε?ο Majestic. ?σο μεγαλ?τερο ε?ναι αυτ? τ?σε? περισσ?τερε? πιθαν?τητε? ?χει να πετ?χει υψηλ? κατ?ταξη στα αποτελ?σματα τη? Google και τ?σο πιο ελκυστικ? ε?ναι ?να backlink απ? την ιστοσελ?δα που το ?χει. Για την απεικ?νιση του χρησιμοποιε?ται μια λογαριθμικ? κλ?μακα με υψηλ?τερη τιμ? το 100.

Β?βαια αυτ? δεν ε?ναι απ?λυτο, μια και η Majestic δεν ε?ναι η Google, ?μω? αποτελε? μια ?γκυρη μ?τρηση και μπορε?τε να κ?νετε σ?γκριση για την πρ?οδο σα? κ?θε μ?να. Επ?ση?, μπορε?τε να αξιολογ?σετε την σημαντικ?τητα και την αξ?α των ιστοσελ?δων οι οπο?ε? συνδ?ονται με σα?.

Με τον ?διο τρ?πο μπορε?τε να αξιολογ?σετε και αν θα συνδεθε?τε εσε?? με κ?ποιε? ιστοσελ?δε? ? ?χι.

Συνεπ?? ?να σκορ 20 ? 30 ε?ναι πολ? πιο ε?κολο να επιτευχθε? απ? ?τι 60 ? 70. Το trust flow ε?ναι ?να μ?τρο τη? Majestic  το οπο?ο υπολογ?ζει τα clicks που γ?νονται απ? κ?ποια ιδια?τερα αξι?πιστα websites προ? το URL ? το domain που εξετ?ζουμε.

Δε?τε περισσ?τερα για την Προ?θηση Ιστοσελ?δων

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

5 Σχ?λια. Leave new

 • Ν?κο? Βλασ?πουλο?
  4 Νοεμβρ?ου 2018 3:43 μμ

  Γει? σου Γι?ννη,

  ?χω μια ιστοσελ?δα teko.com.gr και θα ?θελα να την προωθ?σω σε ?σου? περισσ?τερου? ιστο?? ενημ?ρωση? υπ?ρχουν.

  ?YouTube
  ?Vimeo
  ?Pinterest
  ?Twitter
  ?Facebook
  ?Instagram
  ?Google plus

  Το κεντρικ? θ?μα τη? ιστοσελ?δα? ε?ναι οι κατασκευ?? Beton και οι Γενικ? κατασκευ? κτιριακ?ν μον?δων.

  Η πρωτοπορ?α στην συγκεκριμ?νη ιστοσελ?δα ω? προ? του? μελλοντικο?? πελ?τε? τη? εταιρ?α? ε?ναι οι εξ??:

  -ζωνταν? εικ?να του εργοταξ?ου και κατ? επ?κτασιν των εργασι?ν του εκτελο?νται 24/24?ρο.
  -μεγ?λη γκ?μα φωτογραφι?ν επ?γεια-ενα?ρια ενημ?ρωση? για την εξ?λιξη των εργασι?ν.
  -ενα?ρια timelapse εργασι?ν.
  -π?νακε? χρονοδιαγρ?μματων για την ορθ? εκτ?λεση των εργασι?ν.
  -π?ση? φ?σεω? λογιστικ?ν-οικονομικ?ν στοιχε?ων αν? φ?ση εργασι?ν.

  Θα ?θελα να μου δ?σει? μια εικ?να ω? προ? το συνολικ? κ?στο? αυτ?? τη? εργασ?α? που ζητ?ω και την χρονικ? δι?ρκεια ολοκλ?ρωση? του project.

  Απ?ντηση
 • Γιαννη καλημερα
  Εχω μια απορ?α και θα ?θελα την βο?θεια σου.
  Περν? στην ιστοσελιδα μου καθε μ?ρα καμια 10αρια και περισσ?τερα νεα αρθρα σε joomla 2.5.
  Ολα τα αρθρα τα προωθ? στην σελιδα μου στο facebook με φωτο και το αντ?στοιχο link για να το διαβ?σουν και ?χει 3.500 περ?που φ?λου?.
  Παρατηρ? ?τι καθε ?ρθρο στο face προσεκλ?ει αλλοτε 300,500,1000 επισκεπτε?.
  Ομω? αυτ?? οι επισκ?ψει? δεν μεταφ?ρονται στι? επισκ?ψει? τη? κανονικ?? ιστοσελ?δα? μου.Εκει συνολικ? οι περ?που 2000 η 3000 προσελκ?σει? δεν αποτυπ?νονται στο analytics ?που βλεπω 500 700 σπανια 1000 η 1500 επισκ?ψει?. Τι συμβα?νει γιατι για να δει ενα? επισκεπτη? του Face το ?ρθρο πατ?ει link και τον μεταφ?ρει στο ?θρο τη? ιστοσελ?δα?,γιατι δεν καταγρ?φεται αυτ?;
  Σε ευχαριστ?.

  Απ?ντηση
  • Καλημ?ρα Απ?στολε, πιθαν?ν η σ?νδεση στο Google Analytics να μην ?χει γ?νει για ?λε? τι? σελ?δε? τη? ιστοσελ?δα? σου. ?τσι δεν καταγρ?φονται ?λε? οι επισκ?ψει?. Επ?ση?, μπορε? να υπ?ρχει πρ?βλημα στι? ρυθμ?σει? του Analytics που θα πρ?πει να δει? μ?σα απ? το control panel του analytics.

   Απ?ντηση
 • Καλησπ?ρα,

  ?χω μια ιστοσελ?δα και ενδιαφ?ρομαι για προ?θηση τη? ιστοσελ?δα? ?στε να εμφαν?ζετε στι? πρ?τε? θ?σει? τη? google . Τι κ?στο? ?χει ???

  Με εκτ?μηση,
  Μπαλτ?? Κωνσταντ?νο?.

  Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
在线观看精品国产福利片