ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Ανεβε?τε στη Google με White Hat SEO

Περιεχ?μενα

SEO
6 Σχ?λια
Ανεβε?τε στη Google με White Hat SEO ?μα θ?λετε να ?χετε μακροπρ?θεσμα αποτελ?σματα στο SEO, θα πρ?πει να εφαρμ?σετε τεχνικ?? πιο αειθαλο?? SEO ?πω? το White Hat SEO. Το white hat seo σε αντ?θεση με το Black hat SEO ?χει να κ?νει με τεχνικ?? προ?θηση? τη? σελ?δα? στην πρ?τη σελ?δα αποτελεσμ?των…

Πω? το Google Pigeon Update επηρ?ασε τι? τοπικ?? αναζητ?σει?;

SEO
0
google-pigeon-update
Πω? το Google Pigeon Update επηρ?ασε τι? τοπικ?? αναζητ?σει?; Μπορε? το Google Pigeon Update να ?γινε στι? 24 Ιουλ?ου του 2014 με σκοπ? να βελτιωθο?ν τα αποτελ?σματα των τοπικ?ν αναζητ?σεων, αλλ? σ?μερα, μερικ? χρ?νια μετ? επειδ? παραμ?νει επ?καιρο και θε?ρησα σωστ? να γρ?ψω ?να αναλυτικ? ?ρθρο για αυτ?. Ποιο? ο…

Τι ε?ναι τα dofollow links και τι τα nofollow;

SEO
0
dofollow-nofollow-links-youtube-low
? Τι ε?ναι τα dofollow links και τι τα nofollow; Πω? να τα αξιοποι?σετε για να κερδ?σετε θ?σει? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? χωρ?? να τιμωρηθε?τε! Υπ?ρχουν δ?ο ε?δη backlinks σ?μφωνα με τη Google, τα dofollow links και τα nofollow links. Τα nofollow links εισ?χθησαν το 2005 απ? την ?δια τη Google…

Τι ε?ναι το Google Indexing;

SEO
1 Σχ?λιο
google-indexing
Τι ε?ναι το Google Indexing; Δε?τε πω? να κ?νετε να εμφανιστε? η ιστοσελ?δα σα? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google σε 24 ?ρε? ? και λιγ?τερο. ?σω? οι περισσ?τεροι απ? εσ?? να μην το γνωρ?ζετε, αλλ? η Google δεν εμφαν?ζει τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? που βλ?πετε σε πραγματικ? χρ?νο. Δεν πρ?κειται για…

SEO optimization: Τι ε?ναι και πω? γ?νεται;

SEO
0
SEO OPTIMIZATION
SEO optimization: Τι ε?ναι και πω? γ?νεται; Το SEO optimization μπορε? να ε?ναι για πολλο?? απ? εσ?? μια ?γνωστη λ?ξη και πολλ?? φορ?? μπορε? να το συναντ?σετε στο ?ντερνετ ω? website optimization ? SEO, που σημα?νει βελτιστοπο?ηση μηχαν?ν αναζ?τηση?. Η βελτιστοπο?ηση μηχαν?ν αναζ?τηση? περιλαμβ?νει ?λε? αυτ?? τι? τεχνικ??, θεμιτ?? και…

Να προτιμ?σω Drupal ? WordPress: Ερ?τηση Αναγν?στη

WORDPRESS-DRUPAL
Να προτιμ?σω Drupal ? WordPress: Ερ?τηση Αναγν?στη Γεια σα? φ?λοι μου, σ?μερα θα ?θελα για να δ?σω μια μεγαλ?τερη αμεσ?τητα στο blog μου, να δημοσιε?σω μια ερ?τηση εν?? αναγν?στη του Paramarketing που σ?γουρα ταυτ?ζεται και με τι? ερωτ?σει? πολλ?ν ?λλων αναγνωστ?ν και συν?μα επιχειρηματι?ν του ?ντερνετ και υποψ?φιων πελατ?ν. Γνωρ?ζω…

Google June Core Update: Ποιοι χ?σανε και ποιοι κερδ?σανε

SEO
2 Σχ?λια
june-2019-core-update-google-2
Google June Core Update: Ποιοι χ?σανε και ποιοι κερδ?σανε Τι γνωρ?ζουμε μ?χρι τ?ρα για το Google June Core Update Τι να αναμ?νετε να συμβε? στην ιστοσελ?δα σα? μετ? απ? αυτ? Τι θα πρ?πει να κ?νετε ?μα η ιστοσελ?δα σα? π?σει στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? Στι? 3 Ιουν?ου 2019 η Google για…

SEO Google: Τεχνικ?? Εκτ?? Σελ?δα? Βελτιστοπο?ηση?

SEO
0
seo-google
Μ?θημα 2Β: Απλ?? Τεχνικ?? Εκτ?? Σελ?δα? Βελτιστοπο?ηση? (Off-Page SEO Techniques) Εκτιμ?μενο? Χρ?νο?: 1-6 Μ?νε? ? και συν?χεια Αποτελ?σματα: Πρ?τη σελ?δα στην Google και παραμον? σε αυτ?ν Επ?νδυση: Απ? 0€ ?ω? 1.000€/μ?να, εξαρτ?ται απ? τι υπηρεσ?ε? θα επιλ?ξετε Περ?ληψη: Σε αυτ? το μ?θημα θα ασχοληθο?με αποκλειστικ? με τεχνικ?? δημιουργ?α? συνδ?σμων προ?…

Dwell time: Συμμετ?χει σαν παρ?γοντα? κατ?ταξη? στη Google;

SEO
0
DWELL-TIME
Dwell time: Συμμετ?χει σαν παρ?γοντα? κατ?ταξη? στη Google; Γεια σα? φ?λοι μου, σ?μερα θα μιλ?σουμε για μια ?λλη τρ?ντι λ?ξη του SEO που δεν ε?ναι ?λλη απ? το dwell time. Μπορε? αρκετο? απ? εσ?? να το ακο?τε για πρ?τη φορ? και στα ελληνικ? ε?ναι ο χρ?νο? αλληλεπ?δραση?. Τι ε?ναι το…

Τι ε?ναι το crawling των μηχαν?ν αναζ?τηση?;

SEO
0
google crawling
Τι ε?ναι το crawling των μηχαν?ν αναζ?τηση?; Το crawling ε?ναι η διαδικασ?α που γ?νεται απ? τα ρομπ?τ και τι? αρ?χνε? των μηχαν?ν αναζ?τηση? στην οπο?α επισκ?πτονται ?λε? τι? σελ?δε? στον ιστ?, τι? αποθηκε?ουν και εξ?γουν ?λα τα backlinks που ανακαλ?πτουν για να βρουν και ?λλε? σελ?δε?. Οι ιστοσελ?δε? και ?λοι…

Πω? να ανακ?μψετε μετ? απ? ?να Google Update;

SEO
2 Σχ?λια
ΣΕΟ ΜΑΓΚΑΙΒΕΡ
Πω? να ανακ?μψετε μετ? απ? ?να Google Update; ?πεσε το site σα? στην κατ?ταξη χωρ?? λ?γο; Δε?τε τι θα πρ?πει να κ?νετε Στι? 12 Μαρτ?ου του 2019, μα? υπενθ?μισε η Google την ?παρξη τη? με τον πιο ?ντονο τρ?πο, με το λεγ?μενο Google Florida 2 Update. Μετ? αυτ?ν την σημαντικ?…

Ειδικ?? SEO: Γιατ? ?λοι χρει?ζονται ?ναν

SEO
1 Σχ?λιο
eidikos-seo
Ειδικ?? SEO: Γιατ? ?λοι χρει?ζονται ?ναν Μια παλι? διαφ?μιση με τον Καφετζ?πουλο ?λεγε ?τι το κινητ? χρει?ζεται τον Γερμαν? του για να δε?ξει ?τι σε κ?θε αντικε?μενο υπ?ρχει μια εξειδ?κευση. Και επειδ? και εσε?? δεν ε?στε κ?ποιο? που αφ?νετε τα πρ?γματα στην τ?χη και να κυλ?σουν μ?να του?, για αυτ?…

Το Google Florida Update 2 ?σπειρε τον πανικ?!

SEO
0
GOOGLE FLORIDA 2 UPDATE-2
Το Google Florida Update 2 ?σπειρε τον πανικ?! Σ?γουρα ?σοι ασχολε?στε με το SEO ? ?χετε κ?ποια ιστοσελ?δα που την παρακολουθε?τε εκ του σ?νεγγυ? για την κατ?ταξη τη? θα ?χετε αντιληφθε? κ?ποιε? αλλαγ?? στην κατ?ταξη που συν?βησαν την Δευτ?ρα 11 Μαρτ?ου 2019 ? την Τρ?τη 12 Μαρτ?ου 2019. Η ν?α…

Διπλ? περιεχ?μενο (Duplicate Content): Σα? ρ?χνει στη Google;

BLOG, SEO
0
ΔΙΠΛΟ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Διπλ? περιεχ?μενο (Duplicate Content): Σα? ρ?χνει στη Google; Δε?τε τι πρ?πει να κ?νετε για να μην τιμωρηθε?τε απ? τη Google Τι ε?ναι το διπλ? περιεχ?μενο; Γιατ? γ?νεται τ?σο ντ?ρο? για αυτ?; Σα? ρ?χνει το διπλ? περιεχ?μενο στη Google; Για να μ?θετε ?λη την αλ?θεια διαβ?στε παρακ?τω. Τι ε?ναι το διπλ?…

Γιατ? ο κ?σμο? φοβ?ται τα backlink;

SEO
2 Σχ?λια
giati-kosmos-fovatai-backlinks-1
Γιατ? ο κ?σμο? φοβ?ται τα backlink; Γεια σα? φ?λοι μου, ?χω καιρ? να γρ?ψω στο blog μου, για την ακρ?βεια ?χω να γρ?ψω απ? π?ρυσι και ?τσι μετ? απ? ?να μ?να περ?που σπ?ω την σιωπ? μου. Για να ?χω να γρ?ψω τ?σο καιρ? κ?ποιο ?ρθρο δεν σημα?νει ?τι δεν υπ?ρχουν…

7 Εκπληκτικ? SEO Tools για να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα Google!

SEO
1 Σχ?λιο
SEO TOOLS GOOGLE GREECE
7 Εκπληκτικ? SEO Tools για να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα Google! Πω? θα μπορ?σετε να αξιοποι?σετε ?λα τα ν?α τεχνολογικ? εργαλε?α για να βγ?λετε την ιστοσελ?δα σα? πρ?τη στι? μηχαν?? αναζ?τηση? Κ?θε μ?ρα καινο?ρια εργαλε?α για τη βελτιστοπο?ηση των μηχαν?ν αναζ?τηση? παρουσι?ζονται συνεχ?? με την υπ?σχεση ?τι θα βοηθ?σουν την…

Google: Διατηρ?στε την δομ? των URL ?σο πιο απλ? γ?νεται

SEO
0
URL-DOMI-GOOGLE
Google: Διατηρ?στε την δομ? των URL ?σο πιο απλ? γ?νεται ?να πολ? σημαντικ? πρ?γμα, ?σω? το πιο σημαντικ? στην Εντ?? Σελ?δα? Βελτιστοπο?ηση (On Page SEO) ε?ναι η χρ?ση και η διατ?ρηση ?σο πιο απλ?? δομ?? των URL γ?νεται. Θα πρ?πει να κρατ?σετε μια ιεραρχικ? δομ? στα URL η οπο?α να…

Ποιε? ε?ναι οι κ?ριε? οδηγ?ε? τη? Google για webmasters;

SEO
1 Σχ?λιο
GOOGLE-WEBMASTER-GENIKES-ODIGIES-1
Ποιε? ε?ναι οι κ?ριε? οδηγ?ε? τη? Google για webmasters; Η επιστροφ? στα βασικ? ισχ?ει και σε ?τι ?χει να κ?νει με το SEO, γιατ? ?ποιο? δεν ?χει γερ?? β?σει? σ?μερα σε αυτ? δεν μπορε? να προχωρ?σει και να κατακτ?σει τι? πρ?τε? θ?σει? των μηχαν?ν αναζ?τηση?. Η καλ?τερη καταν?ηση και η…

Π?? να χτ?σετε ?να site υψηλ?? ποι?τητα? σ?μφωνα με τη Google

SEO
0
ISTOSELIDA-IPSILIS-POIOTITAS-GOOGLE
Π?? να χτ?σετε ?να site υψηλ?? ποι?τητα? σ?μφωνα με τη Google Σε ?να προηγο?μενο ?ρθρο –?λοι οι οδηγο? τη? Google για του? webmasters– ε?χα αναφερθε? στην πηγ? σχετικ? με την βελτιστοπο?ηση μηχαν?ν αναζ?τηση? και την κατασκευ? ποιοτικ?ν ιστοσελ?δων που δεν ε?ναι η ?λλη απ? την ?δια τη Google. Ναι η…

?λοι οι οδηγο? τη? Google για του? webmasters

SEO
0
GOOGLE-WEBMASTER-TOOLS-ODIGOI-1
?λοι οι οδηγο? τη? Google για του? webmasters Π?ντα για να μ?θει? κ?τι θα πρ?πει να γυρν?? π?σω στην πηγ? και η πηγ? για τον χ?ρο τη? βελτιστοπο?ηση? ιστοσελ?δων ε?ναι η ?δια η Google και φυσικ? το blog τη? για του? Webmasters, το Official Google Webmaster Tools Blog Central. Το…

SEARCH ENGINE OPTIMIZATION

SEARCH ENGINES OPTIMIZATION SEO

Το search engines optimization (SEO) ? βελτιστοπο?ηση μηχαν?ν αναζ?τηση? στα ελληνικ? ε?ναι ?λε? οι εν?ργειε? που γ?νονται για να αν?βει η ιστοσελ?δα σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και να κατακτ?σει τι? πρ?τε? θ?σει?.

Η πρ?τη δεκ?δα στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google πα?ρνει το 97% των συνολικ?ν κλικ κατ? μ?σο ?ρο, εν? η πρ?τη τρι?δα λαμβ?νει το 65% με 70% των συνολικ?ν κλικ.

?πω? καταλ?βατε, ?μα θ?λετε να κρ?ψετε κ?τι, β?λτε το στην δε?τερη σελ?δα τη? Google και ε?ναι λογικ? ?τι δεν θα το βρει καν?να? γιατ? απλ?? καν?να? δεν θα ψ?ξει π?ραν τη? πρ?τη? σελ?δα? εκτ?? και αν ε?ναι ιδια?τερα περ?εργο? ?πω? εγ?.

Search Engine Optimization Services

Οι υπηρεσ?ε? search engine optimization περιλαμβ?νουν μια γκ?μα ενεργει?ν που ξεκιν?νε απ? την τεχνικ? βελτ?ωση του SEO, την στρατηγικ? τοποθ?τηση των λ?ξεων κλειδι?ν στην ιστοσελ?δα, στη δημιουργ?α backlinks με το χ?ρι και με φυσικ? τρ?πο, τα social signals και τ?λο? την δημιουργ?α περιεχομ?νου.

?λε? τι? παραπ?νω υπηρεσ?ε? τι? παρ?χει με επιτυχ?α η εταιρε?α μα? και μ?χρι στιγμ?? ?χουμε εξυπηρετ?σει π?νω απ? 500 πελ?τε? στον χ?ρο τη? κατασκευ?? ιστοσελ?δων και του SEO.

Πριν ξεκιν?σετε να κ?νετε οτιδ?ποτε για να προωθ?σετε την ιστοσελ?δα σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?, θα πρ?πει να ?χετε καταστρ?σει ?να πλ?νο SEO και να ?χετε κ?νει αν?λυση αγορ?? για να βρε?τε δ?ο βασικ? πρ?γματα:

  • τι? βασικ?? σα? λ?ξει? κλειδι? και
  • του? κ?ριου? ανταγωνιστ?? σα?.

Αυτ? τα δ?ο πρ?γματα ε?ναι πολ? βασικ? να τα γνωρ?ζετε καλ? πριν ξεκιν?σετε οποιαδ?ποτε εκστρατε?α SEO και καλ? θα ?ταν να συμβουλευτε?τε ?να ?μπειρο Search Engine Otpimization Agency που να ?χει αποδεδειγμ?να αποτελ?σματα στην αγορ? σα? ? σε ?λλε? ιστοσελ?δε? που ?χει αναλ?βει.

Αυξ?στε τι? οργανικ?? αναζητ?σει? με τo σωστ? Search Engine Optimization

?ταν το search engine optimization γ?νεται σωστ? και απ? επαγγελματ?ε?, φα?νεται και γ?νονται αντιληπτ? τα αποτελ?σματα απ? το π?ρα? του πρ?του μ?να και μετ?.

Γενικ? η βελτ?ωση τη? κατ?ταξη? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? ε?ναι μια χρονοβ?ρα διαδικασ?α που μπορε? να π?ρει και 6 μ?νε? αν?λογα με την ?νταση τη? εκστρατε?α? σα? και φυσικ? το domain authority τη? ιστοσελ?δα? σα?.

?σο πιο ψηλ? το domain authority, τ?σο πιο καλ? θα π?τε στι? μηχαν?? αναζ?τηση? τουλ?χιστον θεωρητικ?.

Τα οφ?λη τη? σωστ?? καμπ?νια? SEO ε?ναι πρωτ?στω? η α?ξηση τη? οργανικ?? επισκεψιμ?τητα?, η α?ξηση των μετατροπ?ν και η α?ξηση των πωλ?σεων και του τζ?ρου ε?τε πρ?κειται για eshop, ε?τε πρ?κειται για ιστοσελ?δα επαγγελματ?α ? επιχειρηματικ? ιστοσελ?δα.

Δε?τε περισσ?τερε? κατηγορ?ε? απ? το blog:

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
在线观看精品国产福利片