ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Ε?ναι το site σα? idiotproof;

Περιεχ?μενα

WEB DESIGN
0
site-idiotproof-paramarketing-low
? Ε?ναι το site σα? idiotproof; Αντ?χει το site σα? στου? χαζο?? και στου? ηλεκτρονικ? αναλφ?βητου?; Το idiot proof design ? ο σχεδιασμ?? για να αντ?χει στου? ηλ?θιου? ε?ναι μια ιδ?α που ξεκ?νησε για πρ?τη φορ? το 1902 με στ?χο να απλοποι?σει τον σχεδιασμ? κ?ποιον προ??ντων για να προστατ?ψει τον…

AMP: Αξ?ζει τον κ?πο η Accelerated Mobile Pages ?κδοση;

amp-paramarketing-LOW
? AMP: Αξ?ζει τον κ?πο η Accelerated Mobile Pages ?κδοση; Μπορε? μια ιστοσελ?δα με ?κδοση AMP να ?χει περισσ?τερα οφ?λη αντ? για μειονεκτ?ματα; ? μ?πω? καλ?τερα ε?ναι να αποφ?γετε το ρ?σκο και τα πειρ?ματα και να κοιτ?ξετε πω? να βελτι?σετε την ταχ?τητα φ?ρτωση? τη? ?δη υπ?ρχουσα? ιστοσελ?δα? σα?; Διαβ?στε παρακ?τω…

Τα 4 συστατικ? τη? σωστ?? δομ?? μια? ιστοσελ?δα?

WEB DESIGN
0
usability-domi-istoselidas-2
Τα 4 συστατικ? τη? σωστ?? δομ?? μια? ιστοσελ?δα? Κ?θε καινο?ρια κατασκευ? ιστοσελ?δα? θα πρ?πει να γ?νεται με β?ση κ?ποιε? αρχ?? και δεν θα πρ?πει να στοχε?ουμε μ?νο στο εικαστικ? αποτ?λεσμα αλλ? και σε μερικ? βασικ? συστατικ? που θα πρ?πει να ?χει στη δομ? τη? για να ε?ναι πετυχημ?νη. Αυτ? ε?ναι:…

Να προτιμ?σω Drupal ? WordPress: Ερ?τηση Αναγν?στη

WORDPRESS-DRUPAL
Να προτιμ?σω Drupal ? WordPress: Ερ?τηση Αναγν?στη Γεια σα? φ?λοι μου, σ?μερα θα ?θελα για να δ?σω μια μεγαλ?τερη αμεσ?τητα στο blog μου, να δημοσιε?σω μια ερ?τηση εν?? αναγν?στη του Paramarketing που σ?γουρα ταυτ?ζεται και με τι? ερωτ?σει? πολλ?ν ?λλων αναγνωστ?ν και συν?μα επιχειρηματι?ν του ?ντερνετ και υποψ?φιων πελατ?ν. Γνωρ?ζω…

7 Τ?σει? στον σχεδιασμ? ιστοσελ?δων και το SEO για το 2018

SEO, WEB DESIGN
0
SEO-WEB-DESIGN-2018-TASEIS
7 Τ?σει? στον σχεδιασμ? ιστοσελ?δων και το SEO για το 2018 Το SEO και οι αλλαγ?? του αλγορ?θμου τη? Google ε?ναι αυτ?? που οδηγο?ν και τι? εξελ?ξει? στον σχεδιασμ? ιστοσελ?δων και δημιουργο?ν τι? τ?σει? τη? εποχ??. ?σε? ιστοσελ?δε? δεν ακολουθο?ν αυτ?? τι? τ?σει? που επιτ?σσει η ?δια η Google, χ?νουν…

Chrome Https Ιο?λιο? 2018: ?λα τα HTTP sites χαρακτηρ?ζονται “not secure”

WEB DESIGN
0
GOOGLE-CHROME-HTTPS-SSL
Chrome Https Ιο?λιο? 2018: ?λα τα HTTP sites χαρακτηρ?ζονται “not secure” Δε?τε τι πρ?πει να κ?νετε για να μην φ?ει π?ρτα το site σα? απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? Τον Φεβρου?ριο του 2018 η Google με μ?α λιτ? δημοσ?ευση τη? στο Google Online Security Blog, ?κανε γνωστ? ?τι απ? τον Ιο?λιο…

6 Β?ματα για πετυχημ?νο σχεδιασμ? ιστοσελ?δα?

PETYXIMENOS SXEDIASMOS ISTOSELIDON-VIMATA-1
6 Β?ματα για πετυχημ?νο σχεδιασμ? ιστοσελ?δα? Πω? να κ?νετε πετυχημ?νο web design και web development σε σ?ντομο χρονικ? δι?στημα Κ?θε επιχε?ρηση χρει?ζεται το δικ? τη? στρατηγικ? πλ?νο που συν?θω? το λ?νε business plan ? marketing plan και ?χει να κ?νει με τα β?ματα και τι? εν?ργειε? που θα πρ?πει να…

7 Πρ?γματα που πρ?φτει να αποφ?γετε στο web design

WEB DESIGN
0
WEB DESIGN LATHI SFALMATA-1
7 Πρ?γματα που πρ?πει να αποφ?γετε στο web design Ο στ?χο? κ?θε web designer και κ?θε κατασκευαστ? ιστοσελ?δων θα πρ?πει να ε?ναι να δημιουργ?σει μια ιστοσελ?δα που πουλ?ει. ?λε? οι εν?ργειε? και η προσπ?θεια του κ?θε επαγγελματ?α σχεδιαστ? ιστοσελ?δων θα πρ?πει να ε?ναι προ? αυτ?ν την κατε?θυνση. Αυτ? σημα?νει ?τι…

11 Συμβουλ?? για Web Design που θα αυξ?σει τι? πωλ?σει? σα?!

WEB DESIGN
0
WEB-DESIGN-POLISEIS-GREECE
11 Συμβουλ?? για Web Design που θα αυξ?σει τι? πωλ?σει? σα?! Κ?θε ιδιοκτ?τη? μια? ιστοσελ?δα? και συν?μα επιχειρηματ?α? του ?ντερνετ θ?λει η ιστοσελ?δα του να πουλ?ει. Κ?θε επισκ?πτη? που μπα?νει στο site θα πρ?πει δηλαδ? να αγορ?ζει ? να πα?ρνει τηλ?φωνο. Αυτ? η εν?ργεια λ?γεται μετατροπ? στον χ?ρο του ηλεκτρονικο?…

Τι πρ?πει να κ?νετε αφο? δημιουργ?σετε το site σα?

DIMIOURGISETE SITE META-1
Τι πρ?πει να κ?νετε αφο? δημιουργ?σετε το site σα? Γιατ? η κατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα? δεν σημα?νει ?μεσα και την επιτυχ?α σα? στο ?ντερνετ ?χει αναρωτηθε? ποτ? γιατ? κ?ποιε? ιστοσελ?δε? πετυχα?νουν στο ?ντερνετ εν? κ?ποια ?λλα site μ?νουν π?σω στην αφ?νεια χωρ?? να ?χουν καθ?λου κ?νηση και πελ?τε?; Υπ?ρχει κ?ποιο…

Μ?θετε ?λα τα κ?λπα του WordPress με αυτ? το cheat sheet!

WEB DESIGN, WORDPRESS
0
SITES-ME-WORDPRESS-WEB-DESIGN
Μ?θετε ?λα τα κ?λπα του WordPress με αυτ? το cheat sheet! Πω? να γ?νεται ?να? ?ρτιο? χειριστ?? του WordPress μ?σα σε λ?γα λεπτ? με τα ν?ε? συντομε?σει? του πληκτρολογ?ου! Ε?ναι το πρ?το ινφογραφικ? (infografic) που ανεβ?ζω και ?πω? καταλαβα?νετε πρ?κειται για το αγαπημ?νο που πρ?γραμμα διαχε?ριση? περιεχομ?νου, το WordPress! Ε?ναι…

Β?ματα και διαδικασ?α δημιουργ?α? eshop σε Woocommerce

WEB DESIGN
0
WOOCOMMERCE-ESHOP-VIMATA-DIADIKASIA-DIMIOURGIAS
Β?ματα και διαδικασ?α δημιουργ?α? eshop σε Woocommerce Γεια σα? φ?λοι μου, π?ρα πολλο? απ? εσ?? που σα? ενδιαφ?ρει το ηλεκτρονικ? επιχειρε?ν και ?χετε σκεφτε? να ανο?ξετε ?να eshop στο ?ντερνετ, ?σω? να θ?λατε σ?γουρα να ξ?ρετε ποια ε?ναι η διαδικασ?α απ? τεχνικ? σκοπι? για την δημιουργ?α εν?? eshop σε Woocommerce.…

Γιατ? οι μεγ?λε? εταιρε?ε? επιλ?γουν το WordPress για την ιστοσελ?δα του?;

MEGALES ETAIREIES WORDPRESS KATASKEVI ISTOSELIDON-1
Γιατ? οι μεγ?λε? εταιρε?ε? επιλ?γουν το WordPress για την ιστοσελ?δα του?; Γεια σα? φ?λοι μου, ?να μεγ?λο θ?μα που θα ?θελα σ?μερα να αγγ?ξω ε?ναι σχετικ? με τον μ?θο ?τι το WordPress δεν κ?νει για μεγ?λε? εγκαταστ?σει?, ? ?τι δεν σηκ?νει χιλι?δε? προ??ντα ? ?τι ?χει πρ?βλημα στι? ρυθμ?σει? ?…

Ο Μινιμαλισμ?? στο Web Design

WEB DESIGN
0
web-design
Ο Μινιμαλισμ?? στο Web Design Η βασικ? αρχ? του μινιμαλισμο? ε?ναι ?τι τα λιγ?τερα ε?ναι περισσ?τερα ? ουκ εν τω πολλ? το ευ, ?πω? ?λεγαν οι αρχα?οι ?λληνε?. Αυτ? η τ?ση του μινιμαλισμο? ?χει επηρε?σει βαθ?τατα και το web design. Οι μοντ?ρνοι web designers ?χουν ξεπερ?σει το στ?διο την παιδικ??…

7 Αρχ?? του Universal design στην κατασκευ? ιστοσελ?δων

KATASKEVI-ISTOSELIDON-UNIVERSAL-DESIGN
7 Αρχ?? του Universal Design στην κατασκευ? ιστοσελ?δων Για να μην μοι?ζει η κατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα? με τον φο?ρνο του Χ?τζα, που αλλ?ζει αν?λογα με την δι?θεση του κ?θε πελ?τη ?στε να φτ?σετε στο σημε?ο να β?λετε και εσε?? στο site σα? ροδ?κια, ?πω? ?κανε και ο Χ?τζα? με…

Mobile first design

mobile-first-design-greece-1
Mobile first design Πω? να σχεδι?σετε ?να site που να πα?ζει σωστ? σε ?λε? τι? κινητ?? συσκευ?? και που θα βγα?νει στην πρ?τη σελ?δα τη? Google Το mobile first design ? mobile first web design ε?ναι μια παρεξηγημ?νη ?ννοια που λ?γοι web designer την κατανοο?ν και ακ?μα πιο λ?γοι web designer…

10 πρ?σθετα στο Woocommerce που θα εκτοξε?σουν το eshop σα?!

woocommerce seo tips-1
  10 πρ?σθετα στο Woocommerce που θα εκτοξε?σουν το eshop σα?! Ο σχεδιασμ?? σ?μερα εν?? eshop δεν ε?ναι και τ?σο ε?κολη υπ?θεση. ?μω? μπορε? να γ?νει απλ? υπ?θεση και να αποδειχθε? ιδια?τερα κερδοφ?ρα ?μα επιλ?ξετε τη σωστ? πλατφ?ρμα για τον σχεδιασμ? του ηλεκτρονικο? σα? καταστ?ματο? και φυσικ? να χρησιμοποι?σετε και…

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ: Πω? να φτι?ξετε μ?νοι σα? το πρ?το σα? site!

web design do it yourself-1
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ: Πω? να φτι?ξετε μ?νοι σα? το πρ?το σα? site! Μ?θετε πω? μπορε?τε σ?μερα να κατασκευ?σετε το δικ? σα? site σε WordPress, χωρ?? να ?χετε ιδια?τερε? γν?σει? προγραμματισμο?. Η μ?δα του do it yourself ?χει αγγ?ξει και τον χ?ρο τη? κατασκευ?? ιστοσελ?δων. Και εν? υπ?ρχουν π?ρα πολλ?? δωρε?ν υπηρεσ?ε?…

Πω? να φτι?ξετε ?να site που να φορτ?νει σε 1 δευτερ?λεπτο ? και λιγ?τερο!

google-page-speed-1-sec
Πω? να φτι?ξετε ?να site που να φορτ?νει σε 1 δευτερ?λεπτο ? και λιγ?τερο! Γεια σα? φ?λοι μου, σ?γουρα για να διαβ?ζετε αυτ? το ?ρθρο θα ?χετε κ?ποια ιστοσελ?δα ? θα ασχολε?στε επαγγελματικ? με κ?ποιο site ? θα θ?λατε να κατασκευ?σετε κ?ποιο site. ?πω? ?λοι γνωρ?ζουν, η ταχ?τητα φ?ρτωση? μια…

Responsive Web Design: Τι ε?ναι και γιατ? το χρειαζ?μαστε;

responsive-web-design-greece
Responsive Web Design: Τι ε?ναι και γιατ? το χρειαζ?μαστε; Το responsive web design ε?ναι αναγκα?ο για κ?θε ιστοσελ?δα που θ?λει να βγα?νει πρ?τη στη Google σ?μερα Η εισαγωγ? ν?ων συσκευ?ν κυρ?ω? smartphones αλλ? και smart tv στην καθημεριν?τητα μα?, ?χει αλλ?ξει του? καν?νε? του? παιχνιδιο? στο ?ντερνετ και στι? μηχαν??…

WEB DESIGN TIPS

WEB DESIGN TIPS

Η κατασκευ? τη? επ?μενη? ιστοσελ?δα σα? ε?ναι ?να απ? τα δυνατ? μα? σημε?α και μ?χρι σ?μερα ?χουμε ανακατασκευ?σει ? κατασκευ?σει π?νω απ? 500 sites, eshops, forums και ?λλε? ιστοσελ?δε? εφαρμογ?ν ? β?σεων δεδομ?νων.

Για να κατασκευ?σετε μια ιστοσελ?δα σ?μερα θα πρ?πει να απευθυνθε?τε σε μια εταιρε?α κατασκευ?? ιστοσελ?δων που κ?νουν επαγγελματικ? αυτ? τη δουλει?, γιατ? ?μα τη φτι?ξετε μ?νοι σα? θα ε?ναι φανερ? σε ?λο τον κ?σμο ?τι την κ?νατε εσε??.

Η κατασκευ? ιστοσελ?δων ε?ναι μια ομαδικ? εργασ?α και απαιτε? τι? δεξι?τητε? και του? χειρισμο?? αρκετ?ν επαγγελματι?ν του ?ντερνετ ?πω?:

Η εταιρε?α μα? ε?ναι μια ?μπειρη και αξι?πιστη εταιρε?α κατασκευ?? ιστοσελ?δων και web design και μπορε? να σα? βοηθ?σει να πετ?χετε του? επιχειρηματικο?? στ?χου? σα? στο ?ντερνετ ε?τε ε?στε μια μικρ? επιχε?ρηση ? ?να μεγ?λο εργοστ?σιο.

Τι θα πρ?πει να προσ?ξετε πριν την κατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?;

Βασικ? θα πρ?πει πρ?τα να ?χετε κατασταλ?ξει στην εταιρικ? σα? ταυτ?τητα ? στο branding τη? επιχε?ρηση? σα?. Ε?ναι το λογ?τυπο σα? κατανοητ? και περν?ει κ?ποιο μ?νυμα; ?χει αναγνωρισιμ?τητα;

?χετε βρει ποιο θα ε?ναι το χρ?μα που θα χαρακτηρ?ζει την επιχε?ρηση σα?; Με β?ση το χρ?μα που θα επιλ?ξετε θα σχεδιαστε? και η ιστοσελ?δα σα? και θα χρησιμοποιηθε? το ?διο περ?που χρ?μα ? το χρ?μα που θα ?χετε επιλ?ξει θα ε?ναι το βασικ? χρ?μα που θα βασιστε? η παλ?τα χρωμ?των τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Ε?ναι καλ? να προτιμ?σουμε ?να χρ?μα ?πω? το κ?κκινο ? το μπλε και π?νω σε αυτ? να επιλ?ξουμε μερικ?? αποχρ?σει? του για να χρησιμοποι?σουμε στα σχεδιαστικ? στοιχε?α μ?σα στην ιστοσελ?δα μα?.

Κ?ποια χρ?ματα θα πρ?πει να αποφε?γονται στο ?ντερνετ και δεν θα πρ?πει ποτ? να επιλ?γουμε π?νω απ? δ?ο διαφορετικ? χρ?ματα για τον σχεδιασμ? τη? ιστοσελ?δα? μα?.

Τα πολλ? χρ?ματα δεν σημα?νουν και καλ?τερο web design, αντ?θετα μει?νουν αισθητ? την λειτουργικ?τητα τη? ιστοσελ?δα? και την καθιστο?ν δυσαν?γνωστη.

Στη συν?χεια θα πρ?πει να επιμεληθε?τε τα κε?μενα και τι? φωτογραφ?ε?. Τα κε?μενα θα πρ?πει να ε?ναι γραμμ?να με σωστ? και επαγγελματικ? τρ?πο και θα πρ?πει να υπ?ρχουν διασυνδ?σει? που θα παραπ?μπει η μ?α στι? ?λλε? σελ?δε?.

?μα ε?στε λ?γο πριν την κατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, μπορε?τε να ζητ?σετε μια επαγγελματικ? προσφορ? για κατασκευ? ιστοσελ?δα? σ?μερα.

Δε?τε περισσ?τερε? κατηγορ?ε? απ? το blog:

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
在线观看精品国产福利片