ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

GDPR – Ε?ναι ?τοιμη η ιστοσελ?δα σα?;

GDRP-WORDPRESS
GDPR – Ε?ναι ?τοιμη η ιστοσελ?δα σα?; Πω? να συμμορφωθε? η ιστοσελ?δα σα? με τον ν?ο κανονισμ? προστασ?α? δεδομ?νων (GDPR) Απ? τι? 25 Μα?ου και μετ? τ?θεται σε ισχ? ο ν?ο? κανονισμ?? προστασ?α? προσωπικ?ν δεδομ?νων απ? την Ευρωπα?κ? ?νωση και φ?ρνει τα π?νω κ?τω στον χ?ρο των επιχειρ?σεων και των…

Μ?θετε ?λα τα κ?λπα του WordPress με αυτ? το cheat sheet!

WEB DESIGN, WORDPRESS
0
SITES-ME-WORDPRESS-WEB-DESIGN
Μ?θετε ?λα τα κ?λπα του WordPress με αυτ? το cheat sheet! Πω? να γ?νεται ?να? ?ρτιο? χειριστ?? του WordPress μ?σα σε λ?γα λεπτ? με τα ν?ε? συντομε?σει? του πληκτρολογ?ου! Ε?ναι το πρ?το ινφογραφικ? (infografic) που ανεβ?ζω και ?πω? καταλαβα?νετε πρ?κειται για το αγαπημ?νο που πρ?γραμμα διαχε?ριση? περιεχομ?νου, το WordPress! Ε?ναι…

Γιατ? οι μεγ?λε? εταιρε?ε? επιλ?γουν το WordPress για την ιστοσελ?δα του?;

MEGALES ETAIREIES WORDPRESS KATASKEVI ISTOSELIDON-1
Γιατ? οι μεγ?λε? εταιρε?ε? επιλ?γουν το WordPress για την ιστοσελ?δα του?; Γεια σα? φ?λοι μου, ?να μεγ?λο θ?μα που θα ?θελα σ?μερα να αγγ?ξω ε?ναι σχετικ? με τον μ?θο ?τι το WordPress δεν κ?νει για μεγ?λε? εγκαταστ?σει?, ? ?τι δεν σηκ?νει χιλι?δε? προ??ντα ? ?τι ?χει πρ?βλημα στι? ρυθμ?σει? ?…

7 Δημοφιλε?? μ?θοι ασφαλε?α? στο WordPress

WORDPRESS
0
ASFALEIA WORDPRESS MYTHOI-3
7 Δημοφιλε?? μ?θοι ασφαλε?α? στο WordPress Η μυθοπλασ?α γ?ρω απ? πρ?σωπα και καταστ?σει? ε?ναι μια προσφιλ?? συν?θεια και ειδικ? στα πολ? πετυχημ?να πρ?γματα ?πω? το WordPress η μυθοπλασ?α οργι?ζει ακ?μα περισσ?τερο. Το WordPress ?ντα? το πιο πετυχημ?νο CMS, στα ελληνικ? σ?στημα διαχε?ριση? περιεχομ?νου, παγκοσμ?ω? ?χει την μεγαλ?τερη κοιν?τητα προγραμματιστ?ν που…

Πω? να κ?νετε BackUp και Restore σε μια παλαι?τερη ?κδοση του WordPress

WORDPRESS
0
WordPress-blog
Πω? να κ?νετε BackUp και Restore σε μια παλαι?τερη ?κδοση του WordPress Το WordPress ε?ναι το καλ?τερο σ?στημα blogging και κατασκευ?? ιστοσελ?δων με συνεχε?? αναβαθμ?σει?: στην ?κδοση του WordPress στα θ?ματα και στα πρ?σθετα. Μ?λι? χτε? βγ?κε η ν?α αναβαθμισμ?νη ?κδοση 3.9.2 και π?ρα πολλο? απ? εσ?? θα λ?βατε ?να…

Aυξ?στε την ταχ?τητα του WordPress site σα? με 15 τρ?που?

Wordpress SEO
Αυξ?στε την ταχ?τητα του WordPress site σα? με 15 τρ?που? Γιατ? η ταχ?τητα φ?ρτωση? επηρε?ζει την αν?πτυξη τη? ιστοσελ?δα? σα? Το WordPress ε?ναι μια εκπληκτικ? πλατφ?ρμα διαχε?ριση? περιεχομ?νου και κατασκευ?? ιστοσελ?δων. ?δη το βλ?πετε μπροστ? σα? να ξεδιπλ?νεται: το μαγικ? μου blog που ?χει? χιλι?δε? αναγν?στε? τρ?χει αποκλειστικ? και μ?νο…

12 site που μπορε?τε να φτι?ξετε με το WordPress

WORDPRESS, WEB DESIGN
0
wordpress-sites
12 site που μπορε?τε να φτι?ξετε με το WordPress Κ?νοντα? π?λι την εντατικ? μου ?ρευνα στο χ?ρο του Web Design με WordPress την προηγο?μενη εβδομ?δα ανακ?λυψα ?να πολ? καλ? Podcast απ? ?ναν αμερικ?νο Web Developer: 12 TYPES OF SITES BUILT WITH WORDPRESS ? στα Ελληνικ? 12 sites που μπορε?τε να…

WordPress E-shop Χαμ?νοι στην Μετ?φραση

WORDPRESS
0
Wordpress
WordPress E-shop Χαμ?νοι στην Μετ?φραση Πω? να φτι?ξετε το δικ? σα? WordPress e-shop και να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google! Kαλημ?ρα φ?λοι μου, μετ? απ? μια τρελ? περιπ?τεια με την μετ?φραση του woocommerce στα ελληνικ? που ε?χα περιγρ?ψει σε ?να προηγο?μενο ?ρθρο μου η οδ?σσεια εν?? E-shop, ε?χα αναφερθε?…

WordPress – Ο απ?λυτο? οδηγ?? ασφαλε?α?

WORDPRESS
0
wordpress-security
Ο απ?λυτο? οδηγ?? ασφαλε?α? στο WordPress Αν ?χετε ?να site στο ?ντερνετ, σ?γουρα θα ?χετε προσ?ξει ?τι στην πρ?τη σελ?δα τη? Google εμφαν?ζονται WordPress Sites. Και λ?ω WordPress Sites, γιατ? το WordPress δεν ε?ναι μ?νο blog ?πω? πολλο? νομ?ζουν. Αυτ? η εντ?πωση εξαφαν?ζεται ειδικ? ?ταν αρχ?ζουν να βγ?ζουν τα πρ?τα…

Εργαλε?α WordPress – 30+ εργαλε?α και π?ροι για του? ν?ου? χρ?στε?

WORDPRESS
4 Σχ?λια
Wordpress
Εργαλε?α WordPress  – 30+ εργαλε?α και π?ροι για του? ν?ου? χρ?στε? Το WordPress ?χει γ?νει η πιο δημοφιλ? πλατφ?ρμα κατασκευ?? ιστοσελ?δων στο ?ντερνετ τα τελευτα?α χρ?νια. Λ?γεται ?τι το 20% των sites παγκοσμ?ω? ε?ναι σε WordPress. Καν?να ?λλο σ?στημα διαχε?ριση? περιεχομ?νου δεν ?χει φτ?σει σε τ?τοιο βαθμ? δι?δοση?. Ε?ναι τ?σο…

WordPress Themes: Ο Απ?λυτο? οδηγ??

Wordpress themes
WordPress Themes: Ο Απ?λυτο? οδηγ?? Τα WordPress Themes ε?ναι ?σω? ο βασικ?τερο? παρ?γοντα? επιτυχ?α? εν?? WordPress site. Αν ?δη ?χετε το δικ? σα? site ? την δικ? σα? ηλεκτρονικ? επιχε?ρηση, τ?τε υπ?ρχουν π?ρα πολλο? παρ?γοντε? στου? οπο?ου? θα πρ?πει να εστιαστε?τε για να πετ?χετε στο ?ντερνετ. Αυτο? οι παρ?γοντε? επιτυχ?α?…

Δωρε?ν Μαθ?ματα WordPress Αξ?α? 270€!

? Δωρε?ν Μαθ?ματα WordPress σε 24 ?ρε? Αξ?α? 270€! Το WordPress ε?ναι το πιο πετυχημ?νο και πιο δημοφιλ?? πρ?γραμμα διαχε?ριση? περιεχομ?νου παγκοσμ?ω? αυτ? τη στιγμ?. Το WordPress ?χει π?νω απ? 25 εκατομμ?ρια εγκαταστ?σει? παγκοσμ?ω? και μ?α κοιν?τητα προγραμματιστ?ν η οπο?α το υποστηρ?ζει με ν?ε? εκδ?σει? και ανανε?σει?. Επ?ση? υπ?ρχει και…

wordpress-web-design

WORDPRESS WEB DESIGN

Φτι?ξτε την ιστοσελ?δα των ονε?ρων σα? με το καλ?τερο CMS παγκοσμ?ω?, το WordPress και κατακτ?στε τι? πρ?τε? θ?σει? των μηχαν?ν αναζ?τηση?!

Το WordPress ε?ναι η πιο δημοφιλ? πλατφ?ρμα κατασκευ?? ιστοσελ?δων, κατασκευ?? eshop και ?λλων εφαρμογ?ν που ?χει αγκαλιαστε? απ? την παγκ?σμια προγραμματιστικ? κοιν?τητα.

Γιατ? ?γινε τ?σο δημοφιλ?? το WordPress;

Σ?μερα περισσ?τερα απ? το 25% των ιστοσελ?δων παγκοσμ?ω? τρ?χουν σε WordPress. Οι λ?γοι που ?καναν το WordPress τ?σο δημοφιλ?? σε σ?ντομο χρονικ? δι?στημα ?τανε π?ρα πολλο?. Για ?σου? δεν το ξ?ρουν ακ?μα οι βασικ?τεροι ε?ναι οι παρακ?τω:

Open Source

Το WordPress ε?ναι ?να λογισμικ? ανοιχτο? κ?δικα γραμμ?νο σε γλ?σσα PHP. Ο ανοιχτ?? κ?δικα? επ?τρεψε σε πολλο?? προγραμματιστ?? να ασχοληθο?ν με το WordPress και ω? αποτ?λεσμα να συνεισφ?ρουν π?ρα πολ? τ?σο στην βελτ?ωση του και στι? αν?πτυξη ν?ων εφαρμογ?ν και ν?ων προσθ?των.

Σε αντ?θεση με ?λλε? εταιρε?ε? και με ?λλα προγρ?μματα αν?πτυξη? ιστοσελ?δων ? CMS που δεν ακολο?θησαν αυτ?ν την οδ?, το WordPress ?γινε το επ?κεντρο του ενδιαφ?ροντο? τη? μεγαλ?τερη? προγραμματιστικ?? κοιν?τητα? παγκοσμ?ω?.

Χαμηλ?τερο κ?στο? εγκατ?σταση?

Το WordPress σε σ?γκριση με τα ?λλα CMS ?χει χαμηλ?τερο κ?στο? εγκατ?σταση? και παραμετροπο?ηση? γιατ? απαιτο?νται λιγ?τερε? ?ρε? προγραμματισμο? για να στηθε? και να παραμετροποιηθε?.

Ο ιδια?τερα καλογραμμ?νο? κ?δικα? και καθαρ?? κ?δικα? επιτρ?πει οποιαδ?ποτε παραμετροπο?ηση και οποιοδ?ποτε σχεδ?ν πρ?σθετο να λειτουργε? σωστ? εν? τα επ?πεδα ασφαλε?α? των WordPress sites ε?ναι θρυλικ?.

Φιλικ? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?

To WordPress ε?ναι το φιλικ?τερο CMS στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και φυσικ? το πιο ευνοημ?νο στη Google η οπο?α φλερτ?ρει καλ?τερα με τα site σε WordPress στι? πρ?τε? θ?σει? τη?.

Το ?ντερνετ δεν ε?ναι δ?καιο, αλλ? δικαιωματικ? το αξ?ζει το WordPress να ?χει το καλ?τερο SEO και να κερδ?ζει τα περισσ?τερα CMS.

?τσι αφιερ?σαμε αυτ? το κομμ?τι τη? εταιρικ?? μα? ιστοσελ?δα? σχετικ? με WordPress Design Tips, με συμβουλ?? και δι?φορα ?λλα τρυκ για να βελτι?σετε το WordPress site σα?, να αυξ?σετε την κατ?ταξη σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και να επεκτε?νετε τι? λειτουργ?ε? του.

Θα πρ?πει να ξ?ρετε ?τι με το WordPress πα?ζουν π?ρα πολ? πετυχημ?νε? ιστοσελ?δε? και πολ? μεγ?λε? τ?σο στην Ελλ?δα αλλ? και στο εξωτερικ? και μπορε?τε να ε?στε π?ντα σ?γουροι ?τι ?χετε κ?νει την καλ?τερη επιλογ?.

Δε?τε περισσ?τερε? κατηγορ?ε? απ? το blog:

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
在线观看精品国产福利片